Úvod / Oznamy / TLAČOVÁ SPRÁVA: Slovensko sa stane „centrom“ medzinárodného ošetrovateľstva
TLAČOVÁ SPRÁVA: Slovensko sa stane „centrom“ medzinárodného ošetrovateľstva
Bratislava 05. 10. 2018 – Postavenie sestier a pôrodných asistentiek a ošetrovateľská starostlivosť na Slovensku v súčasnosti. Toto sú nosné témy prestížnej, odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien III.“, ktorá sa uskutoční v dňoch 09. – 10. 10. 2018 v Hoteli Senec v Senci, a ktorú už po tretí krát organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Konferencia sa koná pod záštitou ministerstva zdravotníctva SR a Európskej federácie sestier (EFN), ktorá bude na podujatí zastúpená prezidentkou Elizabeth Adams, či Paulom de Rueve, generálnym sekretárom EFN.

V prezentáciách a panelových diskusiách na konferencii počas dvoch dní vystúpia nielen zástupcovia sestier a pôrodných asistentiek z krajín Vyšehradskej štvorky, ale aj sestry z iných krajín Európskej únie ako napríklad z Nórska, Írska, Lotyšska, Estónska a Portugalska. „Okrem iných významných hostí je nám veľkou cťou, že naše pozvanie prijala aj predstaviteľka amerického ošetrovateľstva pani Sue Moorhed“, dodala Mgr. Lazorová, dipl. p. a., prezidentka komory. Odborníci z odboru ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie budú diskutovať o nedostatku ľudských zdrojov v ošetrovateľstve v medzinárodnom meradle, o podmienkach výkonu povolania v jednotlivých krajinách EÚ, o kompetenciách sestier a pôrodných asistentiek a implementovaní zmien v ošetrovateľskej praxi .

Člen Prezídia a Rady komory, PhDr. Laurinc, PhD., dipl. s. doplnil: „Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek následne po skončení konferencie bude v dňoch 11. – 12. 10. 2018 v Hoteli Senec v Senci hostiť Generálne zhromaždenie EFN, ktorého sa zúčastnia delegáti reprezentujúci sesterské asociácie z vyše 30 krajín EÚ i mimo nej a ktorej členom je aj Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

V rámci týchto podujatí komora sestier oslovila aj poslancov zdravotníckeho výboru NR SR a ministerstva zdravotníctva SR, ktorí sa veľkou mierou podieľajú na strategickom riadení nášho zdravotníctva, rozhodujú a riadia smerovanie zdravotnej politiky na Slovensku, aby prišli diskutovať o postavení sestier, ošetrovateľskej praxi, možnostiach zlepšenia zdravotnej starostlivosti s predstaviteľmi EFN, ako aj s lordom Nigelom Crispom, členom parlamentnej skupiny anglického parlamentu pre globálne zdravie, ktorý veľmi úzko spolupracuje na celosvetovej kampani na podporu ošetrovateľstva s názvom „Nursing Now“.

“Budeme mať jedinečnú možnosť stretnúť sa a diskutovať s predstaviteľmi EFN a Svetovej zdravotníckej organizácie o postavení sestier v systémoch zdravotnej starostlivosti, o ošetrovateľstve v širšom a globálnom meradle, ako súčasti zdravotnej starostlivosti“, uviedla Lazorová. Veríme, že tieto podujatia prispejú nielen k zvýšeniu prestíže povolania v očiach odborníkov, ale napomôžu aj zmenám prístupu zo strany predstaviteľov Vlády SR a politikov k ošetrovateľstvu a chápaniu nových úloh sestier a ošetrovateľstva v zdravotníckom systéme .

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave, združujúca sestry a pôrodné asistentky. Hlavnou úlohou je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych a nezdravotníckych zariadeniach.

Viac informácií:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek,
e-mail: laurinc@sksapa.sk

Ďalšie články v sekcii

TLAČOVÁ SPRÁVA: Ktorý slovenský kraj bude bez sestier ako prvý
Bratislava 27. 11. 2018 – Slovenská sestra bude na Slovensku čoskoro vzácnym artiklom, čo potvrdzujú nepriaznivé národné a medzinárodné štatistiky. Slovenské sestry sa podľa štatistík Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z roku 2016 nachádzajú na 19. mieste z pomedzi 28. členských krajín Európskej únie, pričom najvyšší počet sestier v systéme zdravotnej starostlivosti malo Slovensko naposledy pred 18 rokmi. V porovnaní s krajinami Vyšehradskej štvorky sa Slovensko nachádza na treťom mieste v nedostatku sestier a pôrodných asistentiek.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Je na škodu veci ak lekár dehonestuje prácu sestry
Bratislava 26. 9. 2018 – Ambulantné sestry a pôrodné asistentky pobúrilo vyjadrenie hlavnej odborníčky ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo Jany Bendovej, ktorá prácu sestry na ambulancii všeobecného lekára chápe iba ako meranie teploty, odber krvi, vyšetrenie moču a podávanie injekcií. Týmto postojom v očiach verejnosti vykresľuje obraz sestier, ako len pasívnych vykonávateľov príkazov lekára. Pravdou však je, že v ambulancii všeobecného lekára sestra vykonáva aj mnoho činností spojených s preventívnou starostlivosťou a manažovaním akútnych a chronických stavov, spolupracuje s lekárom pri posudkových činnostiach (napr. vedenie evidencie dočasne práceneschopných).
Sestry a pôrodné asistentky bez hraníc
Zdravotní sestry a instrumentářky tvoří počtem největší skupinu pracovníků Lékařů bez hranic. Nejvíce potřebujeme zdravotní sestry ovládající alespoň dva světové jazyky. Nejdůležitějším předpokladem je ukončené vzdělání a připravenost pracovat a přebírat odpovědnost v těžkých a nezvyklých podmínkách. Porodní asistentky jsou na misích Lékařů bez hranic velmi potřebné. V celkovém počtu pracovníků tvoří sice jen malou část, jejich význam je nicméně obrovský. Statisíce žen a dětí ročně umírají kvůli těhotenským a porodnickým komplikacím. Úkolem porodních asistentek je právě boj proti jejich vysoké úmrtnosti, která trápí řadu rozvojových zemí.
SKSaPA: Politici nemajú snahu riešiť nedostatok sestier
Parlament odmietol poslaneckú iniciatívu zvýšiť platy sestier a pôrodných asistentiek. Komora kritizuje politikov za nesystémové a čiastkové riešenia.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri