Úvod / Oznamy / TLAČOVÁ SPRÁVA: Je na škodu veci ak lekár dehonestuje prácu sestry
TLAČOVÁ SPRÁVA: Je na škodu veci ak lekár dehonestuje prácu sestry
Bratislava 26. 9. 2018 – Ambulantné sestry a pôrodné asistentky pobúrilo vyjadrenie hlavnej odborníčky ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo Jany Bendovej, ktorá prácu sestry na ambulancii všeobecného lekára chápe iba ako meranie teploty, odber krvi, vyšetrenie moču a podávanie injekcií. Týmto postojom v očiach verejnosti vykresľuje obraz sestier, ako len pasívnych vykonávateľov príkazov lekára. Pravdou však je, že v ambulancii všeobecného lekára sestra vykonáva aj mnoho činností spojených s preventívnou starostlivosťou a manažovaním akútnych a chronických stavov, spolupracuje s lekárom pri posudkových činnostiach (napr. vedenie evidencie dočasne práceneschopných).

Sestry pracujúce v ambulanciách všeobecného lekára sa okrem iných činností vo veľkej miere podieľajú na prevencii v podobe edukácie pacientov s odvrátiteľnými rizikami chorôb obehovej sústavy (artériová hypertenzia, diabetes mellitus, dyslipidémia, obezita, fajčenie, alkohol, pohybová aktivita ...). Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. konštatuje: Štatistiky dlhodobo ukazujú, že edukovaný pacient má lepšiu compliance, adherenciu a perzistenciu k liečbe, redukciu množstva komplikácií, či menej časté hospitalizácie. Rozhodnutie politikov nahradiť sestru v ambulancii všeobecného lekára pacienti ani spoločnosť nemusia pocítiť v krátkodobom horizonte, ale z dlhodobého hľadiska môže dôjsť k zhoršeniu kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. „Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek je chronickým problémom Slovenska. Stúpa nespokojnosť lekárov, zamestnávateľov, pacientov, ale reakcia vlády „tzv. odborníkov na problematiku“, je neadekvátna k súčasným poznatkom vedy a nárokom na modernú vysokokvalifikovanú ošetrovateľskú starostlivosť“, dodala prezidentka Lazorová.

V dokumente Strategický rámec starostlivosti o zdravie 2014 – 2030, ktorý prerokovala a schválila súčasná Vláda SR, v aktualizácii Národného programu podpory zdravia, sú v celom dokumente ako aktivity vedúce k zlepšeniu súčasného stavu na prvom mieste uvádzané edukácie – vrátane celoživotnej intenzívnej edukácie na všetkých možných úrovniach o správnom životnom štýle. Predsedníčka Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek, PhDr. Zuzana Gavalierová, doplnila: „Na týchto edukačných aktivitách, hlavne na úrovni primaného kontaktu sa má spolupodieľať sestra, ktorá získala adekvátne vzdelanie a prax. Ďalej uvádza: „Keďže počas posledných legislatívnych úprav došlo k zníženiu nárokov na personálne zabezpečenie ambulancií všeobecného lekára pretože v nej bude môcť pracovať aj „praktická sestra“ (premenovaný zdravotnícky asistent), prevencia v podobe edukácie pacientov môže byť ohrozená.“ Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek navrhuje, aby praktická sestra mohla pracovať na ambulancii všeobecného lekára až po ukončení trojročnej praxe pri lôžku pacienta, kde by získala väčší rozhľad a viac skúsenosti v starostlivosti o pacienta. Odborná sekcia je za zachovanie sestry v ambulancii, čím je predpoklad na zlepšenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Je zarážajúce, že hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo síce považuje za kľúčovú stratégiu posun medicíny zameranej na choroby, k medicíne zameranej na ochranu zdravia a prevenciu ochorení, ale pritom práve preventívne intervencie sestry v ambulancii sú paradoxne dlhodobo podceňované, uvidela Lazorová.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave, združujúca sestry a pôrodné asistentky. Hlavnou úlohou je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych a nezdravotníckych zariadeniach.


Viac informácií:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Zuzana Gavalierová
predsedníčka Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek, SK SaPA
e-mail: gavalierova.z@gmail.com

Ďalšie články v sekcii

TLAČOVÁ SPRÁVA: Ktorý slovenský kraj bude bez sestier ako prvý
Bratislava 27. 11. 2018 – Slovenská sestra bude na Slovensku čoskoro vzácnym artiklom, čo potvrdzujú nepriaznivé národné a medzinárodné štatistiky. Slovenské sestry sa podľa štatistík Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z roku 2016 nachádzajú na 19. mieste z pomedzi 28. členských krajín Európskej únie, pričom najvyšší počet sestier v systéme zdravotnej starostlivosti malo Slovensko naposledy pred 18 rokmi. V porovnaní s krajinami Vyšehradskej štvorky sa Slovensko nachádza na treťom mieste v nedostatku sestier a pôrodných asistentiek.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Slovensko sa stane „centrom“ medzinárodného ošetrovateľstva
Bratislava 05. 10. 2018 – Postavenie sestier a pôrodných asistentiek a ošetrovateľská starostlivosť na Slovensku v súčasnosti. Toto sú nosné témy prestížnej, odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien III.“, ktorá sa uskutoční v dňoch 09. – 10. 10. 2018 v Hoteli Senec v Senci, a ktorú už po tretí krát organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Konferencia sa koná pod záštitou ministerstva zdravotníctva SR a Európskej federácie sestier (EFN), ktorá bude na podujatí zastúpená prezidentkou Elizabeth Adams, či Paulom de Rueve, generálnym sekretárom EFN.
Sestry a pôrodné asistentky bez hraníc
Zdravotní sestry a instrumentářky tvoří počtem největší skupinu pracovníků Lékařů bez hranic. Nejvíce potřebujeme zdravotní sestry ovládající alespoň dva světové jazyky. Nejdůležitějším předpokladem je ukončené vzdělání a připravenost pracovat a přebírat odpovědnost v těžkých a nezvyklých podmínkách. Porodní asistentky jsou na misích Lékařů bez hranic velmi potřebné. V celkovém počtu pracovníků tvoří sice jen malou část, jejich význam je nicméně obrovský. Statisíce žen a dětí ročně umírají kvůli těhotenským a porodnickým komplikacím. Úkolem porodních asistentek je právě boj proti jejich vysoké úmrtnosti, která trápí řadu rozvojových zemí.
SKSaPA: Politici nemajú snahu riešiť nedostatok sestier
Parlament odmietol poslaneckú iniciatívu zvýšiť platy sestier a pôrodných asistentiek. Komora kritizuje politikov za nesystémové a čiastkové riešenia.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri