Správa z konferencie

Pridané dňa: 29.04.2021

SPRÁVA Z KONFERENCIE

Dňa 09.a 10.04.2021 sa uskutočnila online konferencia na tému „Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacienta s COVID-19. Organizátormi konferencie boli RK SKSaPA Trnava, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a Fakultná nemocnica Trnava. Okrem Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek boli k spolupráci oslovené aj Komora medicínsko-technických pracovníkov, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, Slovenská komora fyzioterapeutov, Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Cieľom konferencie bolo priblížiť problematiku starostlivosti pacienta s ochorením COVID 19 z viacerých pohľadov a poukázať na potrebu spolupráce medzi jednotlivými odbormi. V jednotlivých príspevkoch prednášajúci predstavili význam ich odboru v diagnostike, liečbe, ošetrovateľskej starostlivosti, rehabilitácii, následnej starostlivosti o pacienta s ochorením COVID-19.

Konferencia bola rozdelená do 4 blokov. V 1.a 2 bloku dominovali prednášky z odboru verejného zdravotníctva, hygieny, epidemiológie a laboratórnych vyšetrovacích metód. V 3.a 4. bloku to boli prednášky zamerané na starostlivosť o pacienta z pohľadu ošetrovateľstva, fyzioterapie, sociálnej starostlivosti. Konferencia priniesla aj prednášky, ktorých obsah dával návod ako sa vypriadavať s náročnými situáciami, ktoré pandémia priniesla pre pomáhajúce profesie.

Na úvod pozdravil účastníkov konferencie rektor FZ a SP TU prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.. Vo svojom príhovore zdôraznil význam a potrebu medziodborovej spolupráce. Prof. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD. vo svojej prednáške vysvetlil základné pojmy z epidemiológie a ich vzťah k ochoreniu Covid-19. Informácie a mutáciách a variantoch ochorenia priniesla Mgr. Lenka Reizigová, PhD. Diagnostické možnosti pri tomto ochorení podrobne opísali v troch prednáškach Mg. Lukáš Pazderka, Pavel Šimovič a Doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD., MPH. Doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD. predstavila vakcinačné centrum pri FN Trnava a jednotlivé vakcíny, možnosti a riziká pri vakcinácii.

V 2. bloku prednášok sa PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., podelila o praktické skúsenosti študentov verejného zdravotníctva z odbornej praxe. Na základe spätnej väzby od študentov získali zaujímavé informácie, ktoré po vyhodnotení môžu pomôcť nielen študentom ale aj pracoviskám, na ktorých pracovali. Študenti celkovo hodnotili svoje pôsobenie na pracoviskách v období pandémie ako veľmi prínosné. PhDr. Janka Prnová, PhD., vo svojej prednáške predstavila situáciu vo FN Trnava vo vzťahu k tomuto ochoreniu, počty nakazených v rámci nemocnice, počty nakazených pracovníkov a hlavne prostriedky k prevencii. Poukázala na nutnosť prevencie v problematike šírenia nielen ochorenia Covid-19, ale aj ostatných nemocničných nákaz. Nasledujúca prednáška od RNDr. Mgr. Jaroslavy Brňovej, PhD. upriamila pozornosť na riziko rezistencie antibiotík nielen v čase pandémie a upozornila na stav ako pandémia výrazne negatívne ovplyvnila situáciu s nemocničnými nákazami a rezistentnými mikrobiálnymi kmeňmi ohrozujúcimi hospitalizovaných pacientov. Poslednú prednášku prvého konferenčného dňa mala Mgr. Michaela Machajová, PhD., MPH. Zdôraznila a rozobrala nezastupiteľný význam Pracovnej zdravotnej služby v období pandémie pre zamestnancov aj zamestnávateľov.

Druhý deň konferencie sa začal privítaním účastníkov od prezidentky regionálnej komory SkSaPA PhDr. Dagmar Richnákovej. Riaditeľ kancelárie SK SaPA PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH v úvodnej prednáške 3. bloku predstavil problémy a následky nedostatku sestier a pôrodných asistentiek v praxi a vysvetlil príčiny odchodu zdravotníckych pracovníkov z praxe. Poukázal na následky tohto odlivu v systéme zdravotnej starostlivosti. Nasledujúca prednáška od Mgr. Moniky Jankovičovej predstavila prácu v období pandémie v Zdravotnej záchrannej službe. Vo svojej prednáške použila konkrétne situácie a zážitky z pozície operátora ZZS. Špecifiká intenzívnej starostlivosti pacienta so SARS COVID-19 predstavil Bc. František Naňo, ktorý pracuje na KAIM UNB v Ružinove. Zaujímavé skúsenosti a informácie z oblasti fyzioterapeutickej starostlivosti predniesli vo svojich prednáškach Bc. David Vereš a Mgr. Petra Kolcunová. Zdôraznili význam spolupráce jednotlivých zdravotníckych profesii v prospech pacienta s ťažším aj ľahším priebehom infekcie. PhDr. Miroslav Hmirák z FN Motol Praha predstavil ventilačnú mechanickú podporu ECMO využívanú na jeho pracovisku a vysvetlil postupy starostlivosti o COVID pozitívneho pacienta. Blok ukončila prednáška PhDr. Zuzany Gavalierovej, o problematike ochorenia Covid-19 v ambulancii všeobecného lekára. Vysvetlila aj význam edukácie a potrebu informovanosti. Zároveň predstavila projekt edukačných listov v ambulancii všeobecného lekára.

V 4. bloku prednášok dominovali prednášky z oblasti psychosociálnej podpory pre pomáhajúce profesie. PhDr. Monika Punová, PhD. z Masarykovej univerzity v Brne a doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. vo svojich nadväzujúcich prednáškach poukázali na potrebu a nutnosť psychickej podpory, nácviku odolnosti a prevencie syndrómu vyhorenia. Návod „Ako sa vysporiadať so stratami v čase pandémie Covid-19“ pripravila prof. PhDr. Patrícia Dobríková, PhD. et PhD., ktorá pracuje ako klinický psychológ v hospici. Veľmi sugestívnou a úprimnou bola prednáška Mgr. Nemcovej. Autorka vysvetlila situáciu v ZSS v Modre, kde sa ochorenie Covid-19, ako v prvom podobnom zariadení objavilo. Tento príspevok vtlačil mnohým poslucháčom slzy do očí ale zároveň naznačil cestu akou sa treba uberať pri riešení podobných situácií. Prednáška od Mgr. et. Mgr. Viery Hlavatej, MHA ukázala význam agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti v starostlivosti o pacientov v domácej liečbe. Vo svojej prednáške spomínala aj viaceré konkrétne situácie s ktorými sa ona alebo jej kolegyne stretli vo svojej práci. Projekt fyzioterapie v ZPS a DSS Ružinov predstavil diplomovaný fyzioterapeut Patrik Konrady. Poukázal na možnosti akými spôsobmi sa môže rozvíjať fyzioterapia u seniorov nielen v čase pandémie. Vo svojom videu ukázal veľmi sľubný projekt, ktorý by sa bol prospešný aj pre iné podobné zariadenia. Konferenciu uzatvárala prednáška PhDr. Justusovej, ktorá poukazovala na vplyv izolácie v dôsledku pandémie detí a adolescentov.

Konferencia priniesla veľa nových a doplňujúcich informácii pre účastníkov, čo sa prejavilo v otázkach, reakciách a hodnotení vo formulári, ktorý účastníci vypisovali. Celkovo bolo vypísaných cca 5600 formulárov v 4 blokoch. Organizátori poskytli možnosť získať bezplatne kredity pre široký okruh zdravotníckych pracovníkov v tomto náročnom období núdzového stavu.

Ďakujem všetkým, ktorý sa pričinili o úspešný priebeh konferencie.


PhDr. Dagmar Richnáková

prezidentka RK SK SaPA TrnavaĎalšie články v sekcii

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek 5. máj

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek 5. máj

Pridané dňa: 05.05.2021

Dnes je Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Generálne zhromaždenie Európskej federácie asociácií sestier EFN

Generálne zhromaždenie Európskej federácie asociácií sestier EFN

Pridané dňa: 15.04.2021

112te Valné zhromaždenie Európskej federácie sestier (EFN)

E-konferencia SESTRY AKO VEDÚCI HLAS Vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti

E-konferencia SESTRY AKO VEDÚCI HLAS Vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti

Pridané dňa: 05.05.2021

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

POSÚDENIE APLIKOVANIA „COVIDOVÉHO PRÍPLATKU“  Z POHĽADU DODRŽIAVANIA ZÁSADY ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA

POSÚDENIE APLIKOVANIA „COVIDOVÉHO PRÍPLATKU“ Z POHĽADU DODRŽIAVANIA ZÁSADY ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA

Pridané dňa: 02.04.2021

Koncom roka 2020 predstavitelia Vlády Slovenskej republiky prezentovali cieľ v zmysle, ktorého „Pracovníci na COVID oddeleniach dostanú od polnoci príplatok sedem eur za jednu odpracovanú...

Prajeme pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov

Prajeme pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov

Pridané dňa: 31.03.2021

Exodus sestier pokračuje enormným tempom

Exodus sestier pokračuje enormným tempom

Pridané dňa: 30.03.2021

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek opakovane upozorňuje, že v aktuálnom období enormného nedostatku sestier v systéme zdravotnej starostlivosti hrozí, že náš systém...