Úvod / Oznamy / SK SaPA: Sestry a zdravotnícki asistenti neveria politikom, že chcú úprimne riešiť ich problémy
SK SaPA: Sestry a zdravotnícki asistenti neveria politikom, že chcú úprimne riešiť ich problémy
Bratislava 28. 6. 2018 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolu so Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov vytvorili „tandem“. Neveria v úprimný úmysel politikov riešiť ich problémy. Premenovanie zdravotníckeho asistenta na „praktickú sestru“ a návrh na rozšírenie neexistujúceho študijného programu „praktická sestra“ bez diskusie so zainteresovanými ktorých sa to týka, pokladajú za prejav arogancie moci a vrchol politickej absurdity.

„Opätovne vyzývam zákonodarcov, aby riešili skutočné dôvody nedostatku zdravotníckych pracovníkov na Slovensku a to na základe analýz a nie na základe populistických rozhodnutí a neoverených projektov, ktoré budú mať negatívne dopady na zdravie a bezpečnosť pacienta“, konštatovala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. „Nezatraktívnia povolanie sestra, zdravotnícky asistent a ani praktická sestra, pričom potencujú ešte väčší chaos a napätie medzi zdravotníckymi pracovníkmi“, doplnila.

„Projekt „praktická sestra“ v Českej republike, z ktorej si naši politici zobrali príklad, doposiaľ nepriniesol želaný výsledok“, potvrdil Bc. Patrik Moškurjak, viceprezident Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov. Na základe diskusie so zdravotníckymi asistentmi sme zistili, že nie každý zdravotnícky asistent si trúfa prevziať na seba zodpovednosť za kompetencie ktoré im boli vyhláškou ministerstva zdravotníctva pridané. „Musím upozorniť na to, že v Českej republike pred prijatím zmeny systému vzdelávania predbiehala široká diskusia, čo sa však na Slovensku neudialo - odborníci v ošetrovateľstve nemali možnosť sa vyjadriť, resp. ich názory boli ignorované“, doplnil Bc. Patrik Moškurjak, viceprezident Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov.

Člen Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. na základe osobnej účasti na verejnom zasadnutí zdravotníckeho výboru NR SR potvrdzuje, že politici diskutovali o návrhu Asociácie stredných zdravotníckych škôl na zaradenie nového študijného odboru „praktická sestra“ do sústavy odborov pre Stredné zdravotnícke školy. „Ešte som sa nestretol s tým, že by zákonodarci, ktorí sú zodpovední za tvorbu vyšších právnych noriem (zákonov) venovali toľkú pozornosť štátnemu vzdelávaciemu programu, ktorý je v gescii Ministerstva zdravotníctva SR“, povedal Laurinc. „Keďže prevažnú časť výboru tvoria lekári, z ktorých niektorí sú aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, je otázne, či im ide naozaj o riešenie problému s nedostatok sestier a zdravotníckych asistentov, alebo len o naplnenie objednávky záujmových skupín. Ignorujú odporúčania Európskej federácie sestier, zastrešujúcej odborníkov v ošetrovateľstve v európskom regióne, ktorá odporúča štvorstupňové ošetrovateľstvo: zdravotnícky asistent – registrovaná sestra – sestra špecialistka – sestra s pokročilou praxou“, dodal člen Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.

„Veľmi citlivo vnímame aj to, že na základe prijatej zmeny zákona ktorý premenoval zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru došlo k narušeniu systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v súvislosti s činnosťou „ošetrovateľských tímov“ a následne môže dôjsť k zbytočnému napätiu a zhoršeniu medziľudských vzťahov medzi jednotlivými zdravotníckymi pracovníkmi“, zdôraznila Bc. Jana Strapková, prezident Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov nesúhlasia:
  • s hrubým neodborným zásahom do odboru Ošetrovateľstvo,
  • s návrhom na zaradenie nového študijného programu „praktická sestra“ do sústavy odborov pre Stredné zdravotnícke školy
  • s rozširovaním kompetencií „praktickej sestry“ ktoré sú rozsiahle a v rozpore so smernicou č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií,
  • zaradenie „praktickej sestry“ do minimálneho personálneho normatívu spolu s registrovanou sestrou.
Viac informácií:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk
Amurská 71, 821 06 Bratislava

Ďalšie články v sekcii

TLAČOVÁ SPRÁVA: Ktorý slovenský kraj bude bez sestier ako prvý
Bratislava 27. 11. 2018 – Slovenská sestra bude na Slovensku čoskoro vzácnym artiklom, čo potvrdzujú nepriaznivé národné a medzinárodné štatistiky. Slovenské sestry sa podľa štatistík Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z roku 2016 nachádzajú na 19. mieste z pomedzi 28. členských krajín Európskej únie, pričom najvyšší počet sestier v systéme zdravotnej starostlivosti malo Slovensko naposledy pred 18 rokmi. V porovnaní s krajinami Vyšehradskej štvorky sa Slovensko nachádza na treťom mieste v nedostatku sestier a pôrodných asistentiek.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Slovensko sa stane „centrom“ medzinárodného ošetrovateľstva
Bratislava 05. 10. 2018 – Postavenie sestier a pôrodných asistentiek a ošetrovateľská starostlivosť na Slovensku v súčasnosti. Toto sú nosné témy prestížnej, odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien III.“, ktorá sa uskutoční v dňoch 09. – 10. 10. 2018 v Hoteli Senec v Senci, a ktorú už po tretí krát organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Konferencia sa koná pod záštitou ministerstva zdravotníctva SR a Európskej federácie sestier (EFN), ktorá bude na podujatí zastúpená prezidentkou Elizabeth Adams, či Paulom de Rueve, generálnym sekretárom EFN.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Je na škodu veci ak lekár dehonestuje prácu sestry
Bratislava 26. 9. 2018 – Ambulantné sestry a pôrodné asistentky pobúrilo vyjadrenie hlavnej odborníčky ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo Jany Bendovej, ktorá prácu sestry na ambulancii všeobecného lekára chápe iba ako meranie teploty, odber krvi, vyšetrenie moču a podávanie injekcií. Týmto postojom v očiach verejnosti vykresľuje obraz sestier, ako len pasívnych vykonávateľov príkazov lekára. Pravdou však je, že v ambulancii všeobecného lekára sestra vykonáva aj mnoho činností spojených s preventívnou starostlivosťou a manažovaním akútnych a chronických stavov, spolupracuje s lekárom pri posudkových činnostiach (napr. vedenie evidencie dočasne práceneschopných).
Sestry a pôrodné asistentky bez hraníc
Zdravotní sestry a instrumentářky tvoří počtem největší skupinu pracovníků Lékařů bez hranic. Nejvíce potřebujeme zdravotní sestry ovládající alespoň dva světové jazyky. Nejdůležitějším předpokladem je ukončené vzdělání a připravenost pracovat a přebírat odpovědnost v těžkých a nezvyklých podmínkách. Porodní asistentky jsou na misích Lékařů bez hranic velmi potřebné. V celkovém počtu pracovníků tvoří sice jen malou část, jejich význam je nicméně obrovský. Statisíce žen a dětí ročně umírají kvůli těhotenským a porodnickým komplikacím. Úkolem porodních asistentek je právě boj proti jejich vysoké úmrtnosti, která trápí řadu rozvojových zemí.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri