Sestry zo zariadení sociálnych služieb sa stretli na svojej odbornej konferencii

Sestry zo zariadení sociálnych služieb sa stretli na svojej odbornej konferencii

Pridané dňa: 28.10.2022

Správa zo XVI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb konanej dňa 21.10.2022 v Ružomberku

Konferencia sa uskutočnila v aule v Katolíckej univerzity v Ružomberku, témou konferencie bolo: Čo vzalo a čo dalo ochorenie Covid-19 v sociálnych zariadeniach a spomienka na viceprezidentku a predsedníčku sekcie sestier pracujúcich v ZSS PhDr. Margitu Kostúrikovú. Odborné garantky konferencie boli pani docentka PhDr. Irena Kamanová a Mgr. Renáta Popundová. Súčasťou organizačného výboru boli: Mgr. Renáta Popundová, doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., Mgr. Filip Gerec, Mgr. Martina Servanska, PhDr. Lenka Štefáková, PhD., Ing. Martina Špániková, PhD., Mgr. Jana Kamanová, PhDr. Júlia Jankovičová, Mgr. Jana Gelatiková, PhD., Bc. Katarína Sekerešová, PhDr. Helena Gondárová – Vyhničková, PhDr. Renáta Darmošová.

Konferencia bola jednodňová, mala päť odborných blokov. Konferencia sa začala prednáškou o našej priekopníčke ošetrovateľstva na Slovensku s názvom: Johana Bórik Hrebendová prvá dáma ošetrovateľstva na Slovensku. Ďalšie prednášky boli od prezentované ako zvládli ochorenie COVID-19 zariadenia sociálnych služieb. V druhom bloku sme sa zamerali na ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb – ako ďalej, zvyšovanie profesijného statusu u odborných pracovníkov v sociálnych službách, aké sú faktory spojené s peritraumatickými stresovými symptómami počas pandémie COVID – 19 u odborných pracovníkov zariadeniach sociálnych služieb a či telemedicína uľahčuje sestre prácu.

Odborná panelová diskusia bola v treťom bloku. Diskutovalo sa na témy: Je potrebná ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb? Máme zabezpečenú adekvátnu starostlivosť v ZSS na Slovensku? Sú personálne normatívy v ZSS postačujúce? Na základe diskusie bolo vypracované Vyhlásenie účastníkov XVI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb konanej dňa 21.10.2022 v Ružomberku. Po panelovej diskusii, prebehli voľby do výboru odbornej sekcie. Na základe zoznamov členov odbornej sekcie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb SK SaPA pracovné predsedníctvo skontrolovalo zúčastnených členov príslušnej sekcie a konštatovalo, že všetci prítomní v počte 41 sú členmi odbornej sekcie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb SK SaPA.

Všetci navrhnutí kandidáti svojím súhlasom potvrdili kandidatúru. Voľby prebehli na základe volebnej smernice, s ktorou boli zúčastnení členovia oboznámení v úvode volieb. Do výboru sekcie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb boli zvolení:

1. Mgr. Renáta Popundová

2. Bc. Katarína Sekerešová

3. PhDr. Renáta Darmošová, dipl.s.

4. PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl.s.

5. Mgr. Zuzana Revayová

Predsedom odbornej sekcie sa stala zvolená členka výboru s najvyšším počtom hlasov a to Mgr. Renáta Popundová

Štvrtí blok sa niesol v duchu spomienky na viceprezidentku a predsedníčku sekcie sestier pracujúcich v ZSS PhDr. Margitu Kostúrikovú, ktorá celý profesionálny život zasvätila starostlivosti o klientov v zariadení sociálnych služieb a boju za lepšie podmienky pre seniorov, aj sestry. Angažovala sa aj vo vzdelávaní sestier, organizovala a viedla semináre a workshopy na skvalitnenie ošetrovateľskej starostlivosti v sociálnych službách, podieľala sa zavedení akreditovaného vzdelávania sestier, pravidelne publikovala v odborných časopisoch a zborníkoch. Pani PhDr. Margita Kosturíková bola niekoľkokrát ocenená, a teraz sme my oceňovali ....Na konferencii bolo udelené ocenenie 20tim zariadeniam pamätný list a plaketa so spomienkou na sestru s vejárom.

Ocenení:

 1. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči
 2. Centrum sociálnych služieb - ViaVitae n.o., Plavisko 7, Ružomberok
 3. LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95 Likavka
 4. VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíkova 2, Košice – Barca
 5. SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Betliarska 18, Rožňava
 6. Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, 022 01 Čadca
 7. Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Ulica Vyšný koniec č.559/55, 029 56 Zákamenné
 8. OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 19 B, 945 01 Komárno
 9. „CLEMENTIA" - Zariadenie sociálnych služieb Kovarce, SNP 11, 956 15 Kovarce
 10. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Družstevná 25/3 059 35 Batizovce
 11. Arcidiecézna charita Košice - Dom pokojnej staroby Lipany; Hviezdoslavova 826/66, Lipany
 12. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, 930 37 Lehnice
 13. Senior dom Terézia, Zámocká 390/3, 908 51 Holíč
 14. Centrum sociálnych služieb - Lednicke Rovne, Medňanská 80, 020 61 Lednicke Rovne
 15. BELLINA, n.o., Zariadenie pre seniorov Stará Turá 1595, 916 01 Stará Turá – Paprad
 16. ,, JESEŇ ŽIVOTA“ Zariadenie sociálnych služieb Levice, Družstevnícka 2744/22, 934 01 Levice
 17. Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, Huta 3454, 048 01 Rožňava
 18. Zariadenie pre seniorov CASA SLOVENSKO, Kučišdorfská Dolina 2559/6, 902 01 Pezinok
 19. Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
 20. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Amurská 71, 821 06 Bratislava

Súčasťou piateho bloku boli vyžiadané prednášky a posterová sekcia s názvami:

 • Štandardizácia ošetrovateľskej starostlivosti.
 • Postavenie sestier a pôrodných asistentiek v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
 • Manažment nutrície klienta v zariadení pre seniorov.
 • Bezpečnosť pacienta v ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
 • Malnutrition in geriatric patient - Challenge of the 21st century.
 • Lôžko pre ZSS
 • Bioxa – Dekubit ako ošetrovateľský problém.
 • Nestlé – Starostlivosť o PEG.

Písomné vyhodnotenie podujatia, bolo odovzdaných 118 hodnotení.

Na prvú otázku: Boli ste spokojní/á/ s daným podujatím? Odpoveď- áno/117, nie celkom/1, nie/0. Druhá otázka: Úroveň prednášok bola: odpovede – výborná/104, prijateľná/14, slabá/0. Treťou otázkou sme si spravili prieskum či kolegyne, kolegovia prídu aj na ďalšiu konferenciu: Máte záujem zúčastniť sa konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb aj na budúci rok? Odpoveď – áno/117, nie/0, neviem/1. Posledná otázka vo vyhodnotení bola - Váš komentár k XVI. Celoslovenskej vedeckej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb...Odpovede: „Veľký obdiv nad všetkým čo robíte“. „Krásne pripravené“. „Ďakujem za zaujímavé prednášky, určite prídem aj na budúci rok“. „Veľmi si vážim organizovanie celoslovenskej konferencie, je na vysokej úrovni“. „Na vysokej úrovni“. „Bola som prvýkrát, veľa som sa dozvedela, zúčastním sa aj na budúce, bolo to pre mňa prínosné“. „Som rada, že sa konferencia koná po tak náročnom období. Prednášky ohľadom Covid-19 boli výstižné a presne taká bola aj realita“. Myslíme si, že týmito slovami môžeme zhodnotiť XVI. Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb, ktorá sa konala dňa 21.10.2022 v Ružomberku.

Konferencie sa zúčastnilo 130 sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb z celého Slovenska a 115 účastníkov konferencie / riaditeľov zariadení, praktických sestier – asistentov, opatrovateľov, asistentov výživy, sponzorov, partnerov podujatia /. Úspešný priebeh celoslovenskej konferencie bol garantovaný aj vďaka finančnej podpore 24 sponzorov a partnerov podujatia. Pre organizačný výbor bola uskutočnená konferencia dôležitým impulzom pre organizovanie podobných a ešte kvalitnejších podujatí.

Vypracovala: Mgr. Renáta Popundová
Predseda sekcie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb .
Mobil: +421 903 658 997
E-mail:rpopundova@gmail.com


Ďalšie články v sekcii

XI. Celoslovenskej odbornej konferencii Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA s medzinárodnou účasťou

XI. Celoslovenskej odbornej konferencii Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 28.11.2022

V dňoch 25.-26 novembra 2022 sa konala Celoslovenská odborná konferencia Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA s medzinárodnou účasťou na tému „Edukačné pôsobenie...

Vyjadrenie SKSaPA k názorom niektorých politikov a predstaviteľov zdravotníckeho sektora

Vyjadrenie SKSaPA k názorom niektorých politikov a predstaviteľov zdravotníckeho sektora

Pridané dňa: 22.11.2022

Nedostatok sestier v SR nespôsobila zmena vzdelávania, ale dlhodobý nezáujem o situáciu sestier a pôrodných asistentiek a neustále zhoršovanie ich pracovných podmienok, vrátane slabého...

Využite jedinečný benefit určený len poistencom VšZP a členom SK SaPA

Využite jedinečný benefit určený len poistencom VšZP a členom SK SaPA

Pridané dňa: 21.11.2022

Ponúkame vám možnosť riešiť vaše témy s našimi skúsenými špecialistami, a to bezplatne.

Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Starej Ľubovni

Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Starej Ľubovni

Pridané dňa: 10.11.2022

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom

Rezort zdravotníctva predĺžil termín na podávanie žiadostí pri výzve na obnovu siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti v rámci Plánu obnovy a odolnosti

Rezort zdravotníctva predĺžil termín na podávanie žiadostí pri výzve na obnovu siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti v rámci Plánu obnovy a odolnosti

Pridané dňa: 03.11.2022

Ministerstvo zdravotníctva vyhovelo potenciálnym žiadateľom a predĺžilo termín na podávanie žiadostí v rámci výzvy na obnovu siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Vyhlásenie účastníkov XVI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb konanej dňa 21.10.2022 v Ružomberku

Vyhlásenie účastníkov XVI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb konanej dňa 21.10.2022 v Ružomberku

Pridané dňa: 28.10.2022

Účastníci XVI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb žiadajú Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR)