Sestry a pôrodné asistentky majú najväčší pomer zastúpenia žien v povolaní, preto si nielen pri príležitosti dnešného MDŽ zaslúžia adekvátnu pozornosť od predstaviteľov štátu

Sestry a pôrodné asistentky majú najväčší pomer zastúpenia žien v povolaní, preto si nielen pri príležitosti dnešného MDŽ zaslúžia adekvátnu pozornosť od predstaviteľov štátu

Pridané dňa: 08.03.2021

Sestry a pôrodné asistentky majú najväčší pomer zastúpenia žien v povolaní, preto si nielen pri príležitosti dnešného MDŽ zaslúžia adekvátnu pozornosť od predstaviteľov štátu

Bratislava, 8.3.2021 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (PA) je samosprávna stavovská organizácia, ktorej úlohou je viesť register príslušných povolaní, ale aj hájiť záujmy členov, zastupovať sestry a PA na rokovaniach s orgánmi štátnej správy. Povolanie sestry a PA na Slovensku vykonávajú prevažne ženy. Z takmer 40 000 sestier tvoria ženy v týchto povolaniach viac než 98 %. Počtom členov sme najväčšou organizáciou v zdravotníctve, čo by malo zakladať naše pôsobenie v ovplyvňovaní zdravotníckej politiky štátu. Bohužiaľ sa tak nedeje. Sestry a PA sú stále považované za asistentky lekárov napriek tomu, že tieto povolania sú autonómne a ošetrovateľstvo je nezávislé od medicíny.

Frigidita zdravotníckeho systému, uvažovanie jednotlivcov a samotná prax sestry a PA, ktorá vyžaduje adekvátne vzdelanie a zodpovednosť, je stále považovaná za akúsi „obslužnú činnosť“, pričom tento postoj verejnosti kopírujú aj naše mzdy a pracovné podmienky. Za najväčší problém , ktorý vytvára napätie v povolaniach, možno považovať nedostatočný počet sestier a pôrodných asistentiek, čo ohrozuje aj kvalitu našej práce a zároveň bezpečnosť a spokojnosť našich pacientov. Sestry nedokážu zvládať nápor pacientov, nedokážu sa o nich adekvátne postarať. Na tento problém sme upozorňovali a stále upozorňujeme už viac ako 10 rokov, no všetky doterajšie vlády a ministri to prechádzali bez väčšieho povšimnutia. Komora v minulosti vyvinula azda najväčšie úsilie zo všetkých organizácií v zdravotníctve, či mimo neho, aby zvýšila tlak na politikov s požiadavkou , aby sme pristúpili k systémovým riešeniam nedostatku sestier a PA. Nosili sme čierne tričká, spisovali petície, stanovali pred Úradom vlády SR, podávali výpovede. Politici sa ale neustále snažia situáciu zľahčovať a namiesto podpory sme sa dočkali iba kritiky a ignorácie. Bohužiaľ, až pandémia odhalila, aké dôležité je povolanie sestry a PA a ako trpíme ich nedostatkom.

Na Slovensku máme 5,7 sestry na 1 000 obyvateľov. Ak by sme sa chceli priblížiť priemeru počtu sestier na 1 000 obyvateľov v rámci EÚ, čo je 8,8 sestier, mali by sme mať aspoň o 12 000 sestier viac. Sestry chýbajú v nemocniciach, ambulanciách, v zariadeniach sociálnych služieb, v kúpeľnej či domácej starostlivosti, vôbec nemáme školské sestry. Podobná situácia je s pôrodnými asistentkami. Stalo sa bežným javom, že sestry z východnej a strednej Európy a Ázie pôsobia radšej v západných krajinách, kde majú lepšie pracovné podmienky a tiež ohodnotenie. V svojich domovských krajinách tak sestry v starostlivosti o pacientov chýbajú. Slovensko patrí medzi štáty, odkiaľ na počet obyvateľov odišlo najviac sestier. Zhruba pred desiatimi rokmi sme začali naše sestry doslova vyháňať zo Slovenska nielen slabým ohodnotením ich práce, ale aj nehoráznymi podmienkami pracovných zmlúv - delením úväzkov na administratívne pracovníčky a sestry, pričom v súčasnosti sa tí istí zamestnávatelia, ktorí takéto podmienky presadzovali sťažujú, že ich majú nedostatok. V nasledujúcich desiatich rokoch nám odíde do dôchodku jedna tretina sestier, pričom ich pribúda veľmi málo a tento výpadok nestihneme nahradiť, čím sa situácia bude iba zhoršovať.

WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) a ICN (Medzinárodná rada sestier) odporúčajú, aby sa v týchto krajinách zvýšil počet absolventov študijného programu ošetrovateľstvo v priemere o 8 % ročne. Preto sa musíme zasadzovať o to, aby sme zvýšili záujem o štúdium, ale aj zlepšili podmienky štúdia. Treba sa ale zároveň aj pýtať, čím nové sestry do systému prilákame. Podobne ako u lekárov nám po ukončení štúdia zostane na Slovensku pracovať iba 60 % absolventov. Pátrali sme po príčinách a zistili sme, že nielen slabé ohodnotenie, či preťaženosť našich sestier, ale aj neatraktívne prostredie pracovísk, zlé vzťahy na pracoviskách nové sestry nelákajú.

Nie je náhodou, že rok 2020 vyhlásila WHO za „Rok sestry a pôrodnej asistentky“. Sestry mali hovoriť o svojom povolaní, problémoch, zverejňovať svedectvá o prínose a potrebe ich povolania, aké je náročné, no zároveň krásne. Žiaľ, pandémia zrušila tieto plány, ale aj bez spomínaných aktivít ukázala, že sestry a pôrodné asistentky sú nenahraditeľné a potrebné. Prístup spoločnosti, predstaviteľov vlády k zdravotníkom, ich nevšímavosť pre riešenie problémov personálu v zdravotníctve nás iba utvrdzuje v tom, že práca v slovenskom zdravotníctve nie je ani spoločensky, morálne a ani materiálne ohodnotená. Žiaľ, rovnaký názor majú nielen absolventi, ale aj tí, na pleciach ktorých je dnes zvládanie pandémie a sú už dlhšie v praxi.

Dlhodobým podceňovaním a zľahčovaním situácie sa Slovensko dostalo do stavu, ktorý môžeme vyriešiť len tak, že aktuálne pracovné sily v zdravotníctve zastabilizujeme a budeme robiť všetko preto, aby sme motivovali našich vlastných ľudí, aby neodchádzali a aby sa aj vrátili pracovať späť na Slovensko. Toto žiadna vláda v novodobej histórii nedokázala vyriešiť.

Pochopením potrieb žien – samoživiteliek rodín, matiek, ako zamestnancov, na ktorých je vyvíjaný najväčší nátlak – mobbing a bossing, poskytnutím možnosti flexibilného pracovného času, ktorý zodpovedá potrebám sestier a pôrodných asistentiek môžeme veľa zmeniť. Podporiť aj staršie generácie k profesionálnemu rozvoju a kariérnym príležitostiam. Zabezpečiť zvýšenú ochranu pri práci, eliminovať vplyv stresu a vysokého pracovného zaťaženia. Je potrebná podpora starších kolegýň pre roly v pokročilej špecializovanej praxi a mentorstva študentov. Ony sú tie, ktoré môžu svoje niekoľkoročné skúsenosti odovzdávať mladej nastupujúcej generácii a práve ony môžu motivovať mladých ľudí k tomu, aby neodišli do zahraničia - plánovanie nástupníctva, umožniť prenos vedomostí a rozvoj vodcovských schopností. V neposlednom rade sú to mzdy. Ohodnotenie by malo kopírovať dĺžku praxe a získané skúsenosti v odbore a následne umožniť aj možnosť plánovania dôchodku – flexibilné poskytovanie dôchodkov, či skorší odchod do dôchodku formou výsluhového dôchodku.

V aktuálnej pandemickej situácii je to podpora zdravotníkov uznaním 100 % PN, či priznanie choroby z povolania pre zdravotníkov, ktorí sa nakazili vírusom SARS-CoV-2 na pracoviskách, čím by mal zdravotník nárok na odškodné. Takéto odškodné by malo byť priznané aj rodinám zdravotníkov, ktorí prišli z dôvodu výkonu práce a nakazenia sa COVID-19 o život. Aj tieto možnosti môžu byť motivačné pre nádejných záujemcov o štúdium ošetrovateľstva, ktorí vedia postupne nahrádzať chýbajúcu pracovnú silu.

Pokiaľ v úvode pandémie sme trpeli nedostatkom ochranných pomôcok pre zdravotníkov – masiek, oblekov, rukavíc, dnes trpíme chronickým stresom, nedostatkom oddychu, sme unavení, vyhorení a vyčerpaní nielen starostlivosťou o pacientov, ale aj o naše deti, rodičov, o naše rodiny.

S veľkými obavami prijímame aj správy, koľko zdravotníkov-teda aj sestier a pôrodných asistentiek-sa nakazilo pri výkone povolania, koľko z nich ochoreniu podľahlo. Je to dôkazom toho, aké vyčerpávajúce, stresujúce, nebezpečné povolanie vykonávame. Sledujeme aj trend, že v mnohých krajinách sa snažia zdravotníkov odškodniť, či motivovať finančne, za to, akú obeť prinášajú pre pacientov. V neposlednom rade je to aj morálne ocenenie ich práce, ktoré vnímame veľmi pozitívne a povzbudzujúco.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Viac informácií:

Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.

prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 918 518 178

e-mail: lazorova@sksapa.sk


Ďalšie články v sekcii

Generálne zhromaždenie Európskej federácie asociácií sestier EFN

Generálne zhromaždenie Európskej federácie asociácií sestier EFN

Pridané dňa: 15.04.2021

Dnes prebieha online zasadnutie Generálneho zhromaždenia European Federation of Nurses Associations - EFN za účasti delegátov zo Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

E-konferencia SESTRY AKO VEDÚCI HLAS Vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti

E-konferencia SESTRY AKO VEDÚCI HLAS Vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti

Pridané dňa: 09.04.2021

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

POSÚDENIE APLIKOVANIA „COVIDOVÉHO PRÍPLATKU“  Z POHĽADU DODRŽIAVANIA ZÁSADY ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA

POSÚDENIE APLIKOVANIA „COVIDOVÉHO PRÍPLATKU“ Z POHĽADU DODRŽIAVANIA ZÁSADY ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA

Pridané dňa: 02.04.2021

Koncom roka 2020 predstavitelia Vlády Slovenskej republiky prezentovali cieľ v zmysle, ktorého „Pracovníci na COVID oddeleniach dostanú od polnoci príplatok sedem eur za jednu odpracovanú...

Prajeme pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov

Prajeme pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov

Pridané dňa: 31.03.2021

Exodus sestier pokračuje enormným tempom

Exodus sestier pokračuje enormným tempom

Pridané dňa: 30.03.2021

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek opakovane upozorňuje, že v aktuálnom období enormného nedostatku sestier v systéme zdravotnej starostlivosti hrozí, že náš systém...

Členský príspevok do Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na rok 2021

Členský príspevok do Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na rok 2021

Pridané dňa: 11.03.2021

V zmysle Hospodárskeho poriadku SK SaPA je potrebné do 31. 3. 2021 uhradiť členský príspevok na rok 2021.