Prečo sú sestry stále nedostatočne ohodnotené?

Pridané dňa: 18.02.2021

Bratislava, 18.2.2021. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) už takmer 20 rokov upozorňuje na to, že nedostatok sestier a PA v slovenskom zdravotníctve je spôsobený aj nízkymi mzdami, ktoré nedosahujú ani priemernú mzdu v národnom hospodárstve. Preto naliehavo žiadame vládu, aby v súlade so svojím programovým vyhlásením prispela k zlepšeniu odmeňovania sestier a pôrodných asistentiek za ich nenahraditeľnú prácu.

Sestry a PA sú neoddeliteľnou súčasťou tímu v zdravotníckych aj nezdravotníckych zariadeniach a zároveň aj veľmi žiadanou a kriticky nedostatkovou profesiou v mnohých vyspelých zdravotníckych systémoch sveta. Slovensko patrí ku krajinám, kde na tisíc obyvateľov máme výrazne menej sestier a PA, než je priemer v EÚ, čo spôsobuje ich dlhodobú preťaženosť, vyhorenie, či odchod do zahraničia, ako aj nezáujem absolventov štúdia ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie ostať pracovať v slovenskom zdravotníctve. Mnoho zdravotníkov odchádza zo Slovenska nielen kvôli lepším zárobkom, ale hlavne kvôli narušeniu vzťahov v tíme, nedostatočnej podpore a neustále sa zhoršujúcim pracovným podmienkam. Mnoho zdravotníkov sme doslova vyhnali svojim arogantným prístupom, nevšímavosťou voči ich potrebám, chronickým preťažovaním, či mobbingom zo strany nadriadených. Pandémia však paradoxne ukázala, aká náročná a nenahraditeľná je práca sestier a PA.

Na vzdelávanie a prácu sestier a PA sú kladené náročné požiadavky. Starostlivosť o pacienta so sebou prináša mnohokrát prácu so životom a smrťou, starostlivosť o akútnych a chronických pacientov. Prijímajú okamžité rozhodnutia a vedia o problémoch a potrebách pacientov viac ako väčšina lekárov. Vzdelávanie sestier je viac orientované na pacienta ako bio-psycho-sociálnu a spirituálnu bytosť, nielen na samotné klinické ukazovatele ochorenia.

V súčasnosti hovoríme o sestrách registrovaných, teda sestrách 1. úrovne, sestrách s certifikátom a sestrách špecialistkách, teda sestrách 2. úrovne. Najvyššie vzdelanie a kompetencie majú sestry s pokročilou praxou, teda sestry 3. úrovne. Diferencované odmeňovanie by teda mali mať sestry iba podľa jednotlivých úrovní, nie podľa zriaďovateľa, či miesta pôsobenia.

Základné mzdy sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku sa líšia podľa miesta ich pôsobenia - nemocnice, ambulancie, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, či zariadenia sociálnych služieb - pričom rozdiely dosahujú výšky aj niekoľko stoviek eur napriek tomu, že sú rovnakej vzdelanostnej úrovne a robia rovnaké činnosti. SKSaPA podrobila odmeňovanie sestier a PA v SR dôkladnej analýze s porovnávaním odmeňovania sestier v okolitých krajinách, pričom sme sa nezaoberali iba výškou mzdy, ale pozerali sme sa aj na princípy odmeňovania podľa kritérií jednotlivých krajín. V zásade môžeme konštatovať, že doterajší spôsob odmeňovania sestier a PA nie je ani spravodlivý, ani motivujúci, nakoľko okolité krajiny majú nastavené odmeňovanie podľa odpracovaných rokov praxe, podľa vzdelania a podľa charakteru pracovných činností. Nikde sme však nenašli rozdiely podľa miesta výkonu práce - t. z. ambulantné, ústavné zdravotnícke zariadenia, či zariadenia sociálnych služieb tak, ako je to u nás. Zdravotná starostlivosť, ktorej súčasťou je aj ošetrovateľská starostlivosť, teda činnosti sestier, je považovaná za prácu vo verejnom záujme a je hradená prostredníctvom zdravotných poisťovní z verejného zdravotného poistenia. Z tohto dôvodu by mali byť aj základné mzdy sestier nastavené tak, aby odrážali náročnosť práce, výšku dosiahnutého vzdelania a z neho plynúce kompetencie, teda rozsah činností sestier, ktoré sú oprávnené vykonávať na základe svojho vzdelania a pracovného zaradenia.

Odmena za prácu zamestnanca by mala plniť niekoľko funkcií: 1. regulačnú (vyjadruje hodnotu práce zamestnanca vo vzťahu k trhovému prostrediu), 2. kompenzačnú (kompenzuje čas trávený v práci, prípadné vystavenie sa negatívnym vplyvom a pod.), 3. sociálnu (zabezpečuje zamestnancovi zodpovedajúcu životnú úroveň), 4. motivačnú (motivuje zamestnanca k lepšiemu výkonu, či zotrvaniu v povolaní). Bohužiaľ, musíme konštatovať, že ani jedna z týchto funkcií nie je zohľadnená vo výške mzdy, ktorú dnes sestry na Slovensku dostávajú.

Aby sme boli aspoň čiastočne konkurencieschopní, potrebujeme mzdy sestier nastaviť tak, aby boli motivačné pre mladú generáciu, ktorá sa rozhodne zotrvať na Slovensku, zároveň aby boli motivačné pre tie sestry, ktoré nám za hranice už odišli, ale svoj návrat by zvážili, ak by bola mzda pre nich príťažlivá a v neposlednom rade potrebujeme stabilizovať sestry, ktoré nám v systéme ešte ostali.

Porovnaním s Českou republikou, ktorá je cieľovou krajinou mnohých slovenských sestier, zistíme, že nie sme konkurencieschopní. Mzda sestry dosahuje výšku u absolventa porovnateľnú s našou, avšak časovou postupnosťou sa sestra dokáže vyšplhať až na úroveň 1415 €. U sestry s certifikátom je to do výšky 1530 € a u sestry špecialistky až 1652 €. Mzda sestry v Rakúsku, kam odchádza po Česku najviac sestier, napr. v domove pre seniorov (teda nezdravotníckom zariadení) dosahuje výšku 2400 € v čistom, vrátane ďalších benefitov, ako je flexibilný pracovný čas, lepšie pracovné podmienky, vyšší počet personálu, teda menšia záťaž, či 13. a 14. plat.

Mzdy sestier a pôrodných asistentiek, ktoré pracujú v ústavných zdravotníckych zariadeniach, sú definované v zákone č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Diferencované sú podľa stupňa vzdelania sestry, nezohľadňujú však žiadnu časovú postupnosť. Preto je v praxi pravidlom, že sestra absolventka si nájde na svojej výplatnej páske tú istú sumu ako sestra s 30 a viac ročnou praxou.

Rada SKSaPA na svojom februárovom zasadnutí prijala návrh zvýšenia koeficientov pre výpočet miezd v kategórii sestra a pôrodná asistentka, kde sme zadefinovali konkrétne požiadavky na vyššie koeficienty pre výpočet základnej zložky mzdy sestier a PA jednotlivých kategórií, ako aj požiadavku na zavedenie tzv. časovej postupnosti. Časová postupnosť, alebo roky praxe by mali byť ohodnotené navyšovaním základnej zložky mzdy každých 5 rokov o 5 % do max. výšky 20 %, teda, strop navýšenia by dosiahli sestry a pôrodné asistentky po 20 rokoch odbornej praxe. Návrh sme odoslali na MZ SR, pričom očakávame, že ministerstvo bude iniciovať serióznu diskusiu k nášmu návrhu.

V priebehu storočí bola ošetrovateľská profesia v područí medicíny. Mnohé sestry a PA, zväčša ženy, tolerovali nízke mzdy, mnoho práce a podriadenosť. V 21. storočí už však nie sú sestry a pôrodné asistentky iba slúžkami lekárov, ale samostatne rozhodujúcimi a kompetentnými zdravotníckymi pracovníkmi s patričnou mierou zodpovednosti, pričom majú širokú mieru uplatnenia v krajinách EÚ, kde si ich prácu vážia a náležite odmenia. Uvedomujú si svoju hodnotu a pokiaľ si ich neocení spoločnosť či štát, odídu. Zvládneme to bez sestier?

Je zrejmé, že nároky na vyššie mzdy budú predstavovať záťaž pre štátny rozpočet a mnohé nemocnice nemajú dostatok financií na mzdy už teraz. Avšak neriešenie tohto základného motivačného faktoru bude mať za následok ešte väčšiu krízu ošetrovateľského personálu na Slovensku, ktorú si nemôžeme dovoliť. Veríme, že verejnosť bude naklonená požiadavkám sestier a PA a politici rovnako nájdu zdroje na to, aby navýšenie miezd pre sestry a PA nebolo iba gestom ústretovosti, ale skutočným krokom k začiatku komplexných riešení nedostatku sestier a PA.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Viac informácií:

Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.

prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 918 518 178

e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH

člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 908 677 731

e-mail: riaditel@sksapa.sk


Ďalšie články v sekcii

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek 5. máj

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek 5. máj

Pridané dňa: 05.05.2021

Dnes je Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Správa z konferencie

Správa z konferencie

Pridané dňa: 29.04.2021

Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacienta s COVID-19

Generálne zhromaždenie Európskej federácie asociácií sestier EFN

Generálne zhromaždenie Európskej federácie asociácií sestier EFN

Pridané dňa: 15.04.2021

112te Valné zhromaždenie Európskej federácie sestier (EFN)

E-konferencia SESTRY AKO VEDÚCI HLAS Vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti

E-konferencia SESTRY AKO VEDÚCI HLAS Vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti

Pridané dňa: 05.05.2021

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

POSÚDENIE APLIKOVANIA „COVIDOVÉHO PRÍPLATKU“  Z POHĽADU DODRŽIAVANIA ZÁSADY ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA

POSÚDENIE APLIKOVANIA „COVIDOVÉHO PRÍPLATKU“ Z POHĽADU DODRŽIAVANIA ZÁSADY ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA

Pridané dňa: 02.04.2021

Koncom roka 2020 predstavitelia Vlády Slovenskej republiky prezentovali cieľ v zmysle, ktorého „Pracovníci na COVID oddeleniach dostanú od polnoci príplatok sedem eur za jednu odpracovanú...

Prajeme pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov

Prajeme pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov

Pridané dňa: 31.03.2021