Medzinárodný deň sestier 2021

Pridané dňa: 11.05.2021

Sestrám a pôrodným asistentkám je potrebné poďakovať za ich prácu

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyslovuje úprimné uznanie a vďaku všetkým sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré pracujú s veľkým fyzickým a psychickým nasadením, aby pomáhali zachraňovať životy

Bratislava, 12. mája 2021. Medzinárodný deň pôrodných asistentiek (5. máj) a Medzinárodný deň sestier (12. máj) sú každoročne dňami celosvetových osláv dvoch náročných a ušľachtilých povolaní. Je povzbudivé vidieť, ako mnoho krajín, politikov, či komunít chváli a ďakuje sestrám a pôrodným asistentkám, na druhej strane je však nepríjemné, že sestry v iných krajinách čelia nedoceneniu, obťažovaniu, stigmatizácii, ba dokonca útokom.

Medzinárodný deň sestier sa oslavuje po celom svete pri príležitosti výročia narodenia Florence Nightingale, priekopníčky a zakladateľky moderného ošetrovateľstva. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA), rovnako, ako Medzinárodná rada sestier (ICN) a Medzinárodná rada pôrodných asistentiek (ICM) pripomína verejnosti, že tento sviatok poskytuje príležitosť poukázať na nezastupiteľné miesto sestier a pôrodných asistentiek, vyzdvihnúť prínos ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie a zamyslieť sa nad náročnou prácou a odbornou starostlivosťou, ktorú poskytujú sestry a pôrodné asistentky (PA) každý deň v roku, dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni. Každoročne pripomíname tieto dôležité dni, aby si verejnosť uvedomila prínos sestier a pôrodných asistentiek a uznala ich zásluhy.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ako nadnárodné združenie zamerané na globálne zdravie si uvedomuje potrebu podpory sestrám a pôrodným asistentkám a vyzýva krajiny, aby v čo najvyššej miere ocenili prínos týchto povolaní pre zdravie ľudí, pre ekonomiku krajiny, pre trvalo udržateľný rozvoj a hospodársky rast. Zvyšovanie počtu sestier a PA a rozvoj ošetrovateľskej pracovnej sily a pracovnej sily v pôrodnej asistencii, zlepšenie zdravia, pôsobenie na zdravie matiek a ich detí, podpora rodovej rovnosti a hospodárskeho rastu sú neodmysliteľnou súčasťou ošetrovateľských a pôrodníckych stratégií. Vo svetle nových výziev naberá ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia na význame pre globálne zdravie ľudí. Dokazuje to aj vypracovanie prvej správy o stave ošetrovateľstva, ktorá bola prednesená v roku 2020 pred 73. Svetovým zdravotníckym zhromaždením (WHO). V správe sa analyzuje ošetrovateľská pracovná sila v členských štátoch WHO, pričom sa poskytlo hodnotenie „prínosu povolania pre daný účel“. WHO je tiež partnerom v správe o stave pôrodnej asistencie z roku 2020, ktorá bola predložená približne v rovnakom čase.

„Naša profesia je krásna, ale náročná, vyžaduje si nielen primerané vzdelanie, ale aj schopnosti, ktoré nás predurčujú na pomoc iným. Povolanie sestry a pôrodnej asistentky sa dlhodobo umiestňujú na prvých priečkach vo vnímaní dôležitosti a dôveryhodnosti jednotlivých povolaní občanmi v mnohých krajinách sveta. Denne pri našej práci vidíme nádej a odvahu, radosť a zúfalstvo, bolesť a utrpenie, život a smrť našich pacientov. Sestry počujú prvé výkriky novorodencov a sú svedkami posledných výdychov zomierajúcich. Sú prítomné v tých najcennejších v živote a v niektorých jeho najtragickejších situáciách. Sestry slúžia ľudstvo a svojou činnosťou chránia zdravie a blaho jednotlivcov, komunít a národov. Ľudia po celom svete bežne rozpoznávajú ošetrovateľstvo ako jednu z najprimeranejších a najetickejších profesií: ľudia inštinktívne veria a rešpektujú sestry a prácu, ktorú robia . Verejné chápanie ošetrovateľstva sa však veľmi líši a je často zdeformované. Obrazy sestier v očiach verejnosti ako milosrdných anjelov sú bežné, ale idú aj ruka v ruke so staromódnym vnímaním sestier, ako pomocníc a podriadených lekárov. Pravda je taká, že veľmi málo ľudí rozumie šírke rolí a zodpovednosti moderných sestier, a to znamená, že skutočne neocenia vynikajúcu hodnotu ošetrovateľstva pre každého človeka na planéte. „Sme tu pre našich pacientov, pre naše ženy a ich deti, pre chorých, starých a nevládnych, pre zomierajúcich. Ale sme tu aj pre zdravých a prispievame k tomu, aby si každý občan udržal čo najvyššiu mieru zdravia, snažíme sa pôsobiť v prevencii chorôb“, uviedla prezidentka Lazorová.

V priebehu posledných dvoch rokov sestry a pôrodné asistentky vďaka svojmu neúnavnému nasadeniu, odbornosti, profesionalite, statočnosti a doslova hrdinským činom zachránili nespočetné množstvo životov, pričom sa aj na úkor svojho zdravia starali o iných, utešovali ich, a zároveň im poskytli súcitnú starostlivosť počas konca života. Naša spoločnosť im dlhuje veľa za to, že patrili k mnohým obetavým zdravotníkom, niektoré na to doplatili svojim zdravím, nakazením rodiny, či vlastným životom. Sestry a pôrodné asistentky preukázali svoju nezastupiteľnú úlohu pri poskytovaní zdravotníckych služieb počas tejto pandémie vo všetkých krajinách sveta. Existuje nespočetné množstvo dojímavých, bolestných, aj neuveriteľných príbehov o práci sestier a pôrodných asistentiek, ich súcitnej starostlivosti, ktoré čelia najväčšej a neúprosnej globálnej výzve v ich profesionálnej kariére.

„Našim cieľom je aktívne sa zapájať do tvorby politiky zdravia v našej krajine. Poukazujeme na nedostatky, navrhujeme riešenia, je nás takmer 32000 a tvoríme najväčšiu skupinu poskytovateľov v zdravotníctve, napriek tomu nás nie je dostatok na to, aby sme mohli pokojne povedať, že je o našich pacientov dostatočne postarané. Ošetrovateľská starostlivosť a starostlivosť v pôrodnej asistencii tvoria takmer 80% činností v zdravotníctve, preto si dovoľujeme konštatovať, že máme legitímny nárok na to, aby nám bola daná možnosť ovplyvňovať zdravotnú politiku štátu pre bezpečnú a kvalitnú starostlivosť o našich pacientov“, dodáva riaditeľ kancelárie SKSaPA Lukáš Kober.

Zástupcovia národných sesterských združení v Európskej federácii sestier (EFN) a v Európskej asociácii pôrodných asistentiek (EMA) vyvíjajú veľké úsilie, aby lobovali v inštitúciách EÚ za ochranné opatrenia pre zdravotníckych pracovníkov v celej EÚ počas COVID-19 a podporu a pomoc pre tých, ktorí trpia tzv. „postcovidovým syndrómom“. Rovnako EFN vyjadruje vďačnosť a uznanie všetkým aktívnym členským organizáciám, vrátane Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, za jej aktivity v oblasti podpory a ochrany všetkých sestier a PA, ich fyzického i duševného zdravia. „S veľkou hrdosťou oceňujeme individuálne a kolektívne úsilie sestier a pôrodných asistentiek, ich nezištné nasadenie, profesionalitu a odvahu poskytovať špičkovú zdravotnú starostlivosť všetkým, ktorí to potrebujú. Vieme, že sestry a pôrodné asistentky významne ovplyvňujú životy ľudí, a s pokorou výkonný výbor a kancelária EFN ďakujú každému z vás za všetko, čo robíte“, píše v liste členom EFN prezidentka EFN Elizabeth Adams.

Téma Dňa sestier 2021: „Sestry ako vedúci hlas - vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti“. # IND2021 sa zameria na zmeny a inovácie v ošetrovateľstve a na to, ako to v konečnom dôsledku ovplyvnia budúcnosť zdravotnej starostlivosti. Sestry a pôrodné asistentky musia upozorňovať na nedostatky, aby im bola venovaná primeraná pozornosť a boli vypočuté ich hlasy, hlasy ich zástupcov k návrhom a tvorbe stratégií, aby s nimi diskutovali o nedostatkoch a potrebe zmien predtým, než sa o nich rozhodne. Bezpečnosť a spokojnosť zdravotníckych pracovníkov počas tejto pandémie aj po jej odznení bude rozhodujúca, aby sa ostali starať o našich pacientov.

S pokorou vyjadrujeme veľké poďakovanie všetkým sestrám, ktorí denne zápasia o zdravie našich pacientov, podieľajú sa na vzdelávaní študentov, napomáhajú inováciám, vyslovujú otázky, hľadajú riešenia a odpovede, skúšajú nové postupy, učia sa , pracujú na svojom profesionálnom raste a v neposlednom rade robia dobré meno nášmu stavu.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Viac informácií:

Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a.

prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 918 518 178

e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH

člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 908 677 731

e-mail: riaditel@sksapa.sk


Ďalšie články v sekcii

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Trenčín

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Trenčín

Pridané dňa: 07.06.2021

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Trenčíne

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Poprad

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Poprad

Pridané dňa: 07.06.2021

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Poprade, ktoré sa uskutoční dňa 15.6.2021 15: 00 hod v priestoroch hotela Satel

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Topoľčany

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Topoľčany

Pridané dňa: 07.06.2021

Regionálna komora SK SaPA so sídlom v Topoľčanoch Vás pozýva na

Diskusia k Správe o stave pôrodnej asistencie vo svete 2021

Diskusia k Správe o stave pôrodnej asistencie vo svete 2021

Pridané dňa: 24.05.2021

Na youtube odkaze sa môžete zapojiť do virtuálneho dialógu o politike a uvedenia správy o stave pôrodnej asistencie na svete (SOWMy) 2021.

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 11.05.2021

Bratislava, 5. mája 2021. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pripomína, že starostlivosť o nízkorizikové tehotné ženy, matky a ich novorodencov je potrebné podporiť...

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek 5. máj

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek 5. máj

Pridané dňa: 05.05.2021

Dnes je Medzinárodný deň pôrodných asistentiek