Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 11.05.2021

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek je príležitosťou na pripomenutie prínosu pôrodných asistentiek v starostlivosti o zdravie žien a ich detí

Bratislava, 5. mája 2021. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pripomína, že starostlivosť o nízkorizikové tehotné ženy, matky a ich novorodencov je potrebné podporiť prostredníctvom činností pôrodných asistentiek. Pôrodné asistentky sú dostatočne vzdelané a skúsené na to aby mohli poskytovať tehotným, rodičkám aj novorodencom kvalitnú a bezpečnú starostlivosť pred, počas aj po pôrode.

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek sa oslavuje od roku 1992 pod záštitou Medzinárodnej konfederácie pôrodných asistentiek (ICM), ktorá podporuje, zastupuje a pracuje na posilnení profesijného združenia pôrodných asistentiek v globálnom meradle. Tento deň je venovaný zdravotníckym pracovníkom, pre ktorých sa povolanie pôrodnej asistentky stalo výzvou. Cieľom tohto dňa je osláviť a zvýšiť povedomie o význame práce pôrodných asistentiek a zdôrazniť práva žien a ich prístup k pôrodníckej starostlivosti pred, počas pôrodu a po ňom. Niekoľko uplynulých rokov organizovala SK SaPA v tomto období stretnutia pôrodných asistentiek, na ktorých si vymieňali vzájomné skúsenosti a hovorili o problémoch, ktoré súvisia s výkonom ich povolania. Doba, v ktorej sa teraz nachádzame nedovolí osobné stretnutia, no aj preto je dôležité si pripomenúť náročnú prácu pôrodných asistentiek a ich dôležitosť v systéme zdravotnej starostlivosti.

Remeslo „babictva“, ako sa táto činnosť v minulosti nazývala, patrí k najstarším zdravotníckymi profesiám. Odnepamäti si ženy navzájom pomáhali priviesť na svet nový život, pričom najskôr svoje vedomosti opierali iba o vlastnú skúsenosť, prípadne ústne predávané informácie, ktoré boli plné mýtov a povier. Postupom času sa z remesla babictva stalo povolanie, pre ktoré sa rokmi menili podmienky , názov aj vzdelávanie. V minulosti pôrodné asistentky pracovali v teréne a starali sa o ženy počas tehotenstva i v šestonedelí. Svoju prax vykonávali vždy v spolupráci s gynekologickou a pediatrickou ambulanciou. Bohužiaľ, tento systém domácej starostlivosti sa v našom systéme vytratil a v súčasnosti , napriek tomu, že ženy volajú po obnovení činnosti pôrodných asistentiek, nedokážeme zabezpečiť dostatok pôrodných asistentiek, ktoré by pracovali mimo nemocníc, či ambulancií. Bránia tomu bariéry, ktoré potrebujeme riešiť zmenou systému starostlivosti o ženy, ktorý by sa priblížil systému starostlivosti v krajinách EÚ.

V súčasnosti sú pôrodné asistentky vzdelané, využívajú získaný vedomostný potenciál a praktické zručnosti s citlivým individuálnym prístupom, maximálnym rešpektom a úctou ku klientkám; s uznaním a podporou ich práv a uspokojovaním osobitých potrieb. Majú patričné kompetencie na všetky činnosti, ktoré pramenia z ich vzdelania a zároveň nesú za svoje rozhodnutia a činnosti plnú zodpovednosť“ uviedla viceprezidentka pre pôrodnú asistenciu SK SaPA Adriana Nemčoková. Napriek tomu, že príprava na povolanie pôrodnej asistentky je u nás na veľmi vysokej úrovni a podmienky na získanie odbornej spôsobilosti sú jednotné v rámci Európskej únie, uplatnenie kompetencií slovenských pôrodných asistentiek v praxi je neporovnateľné so zahraničnými kolegyňami. Pôrodné asistentky vykonávajú svoje povolanie prevažne iba v nemocniciach a v ambulanciách gynekológov, kde je obmedzená ich samostatnosť v rozhodovaní, a uplatňovaní kompetencií na základe ich odborných vedomostí, čo má za následok pokles záujmu o štúdium pôrodnej asistencie , ako aj pokles záujmu o vykonávania povolania . K faktorom, ktoré tento jav spôsobujú patrí nízka autonómia profesie, vysoká psychická a fyzická záťaž pri výkone povolania, postavenie v spoločnosti medzi laickou, ale aj odbornou verejnosťou. Slovenské pôrodné asistentky čelia v praxi mnohým problémom, medzi ktoré patrí najmä dominancia lekárov pri normálnych, nekomplikovaných stavoch, nerešpektovanie ich postavenia , nemožnosť prevziať starostlivosť o fyziologický pôrod v rozsahu, aký im umožňuje legislatíva a samozrejme nedostatočné finančné ohodnotenie vzhľadom k zodpovednosti ich povolania. Často sú verejnosťou vnímané skôr ako sestry, či asistentky lekárov a nie asistentky žien.

Čoraz častejšie však prichádza požiadavka od samotných žien na poskytovanie starostlivosti v prirodzenom prostredí. Mamičky sú neisté, potrebujú niekoho, kto by im poradil s problémami, ktoré materstvo, dojčenie a starostlivosť o novorodenca prináša. Významná oblasť, ktorej by mali pôrodné asistentky venovať náležitú pozornosť, je aj príprava tehotných žien na pôrod v tzv. predpôrodných kurzoch . „Je nevyhnutné, aby starostlivosť pôrodných asistentiek v priebehu tehotenstva a šestonedelia bola uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia v plnom rozsahu. Pôrodné asistentky majú svoje kompetencie, ktoré sú schopné vykonávať v praxi a tak pomáhať a viesť ženy v predpôrodnom období, počas pôrodu a v popôrodnom období. Ich prínos pre systém a pre zdravie žien a ich detí je nespochybniteľný a overený v mnohých krajinách sveta . Je pre nás nepochopiteľné, že musíme roky bojovať, rokovať a zdôvodňovať potreby zmien na to, aby sa starostlivosť v pôrodnej asistencii dostala na úroveň, ktorú si zaslúži“ uviedla prezidentka Iveta Lazorová.

Je potrebné podporovať pôrodné asistentky, ako aj rozvoj materských kompetencií a pretaviť myšlienku aby sa pôrodná asistentka stala samostatným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na realitu. Tento názor podporuje aj ústredná téma Medzinárodného dňa pôrodných asistentiek „Sledujte údaje: Investujte do pôrodných asistentiek“.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Viac informácií:

Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a.

prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 918 518 178

e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Adriana Nemčoková, PhD., dipl. p.a.

viceprezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre pôrodnú asistenciu

Tel: +421 918 588 979

e-mail: ada.nemcokova@gmail.com


Ďalšie články v sekcii

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Trenčín

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Trenčín

Pridané dňa: 07.06.2021

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Trenčíne

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Poprad

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Poprad

Pridané dňa: 07.06.2021

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Poprade, ktoré sa uskutoční dňa 15.6.2021 15: 00 hod v priestoroch hotela Satel

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Topoľčany

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Topoľčany

Pridané dňa: 07.06.2021

Regionálna komora SK SaPA so sídlom v Topoľčanoch Vás pozýva na

Diskusia k Správe o stave pôrodnej asistencie vo svete 2021

Diskusia k Správe o stave pôrodnej asistencie vo svete 2021

Pridané dňa: 24.05.2021

Na youtube odkaze sa môžete zapojiť do virtuálneho dialógu o politike a uvedenia správy o stave pôrodnej asistencie na svete (SOWMy) 2021.

Medzinárodný deň sestier 2021

Medzinárodný deň sestier 2021

Pridané dňa: 11.05.2021

Sestrám a pôrodným asistentkám je potrebné poďakovať za ich prácu

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek 5. máj

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek 5. máj

Pridané dňa: 05.05.2021

Dnes je Medzinárodný deň pôrodných asistentiek