Biele srdce 2023 pozná svojich laureátov

Biele srdce 2023 pozná svojich laureátov

Pridané dňa: 22.05.2023

TLAČOVÁ SPRÁVA

Biele srdce 2023 pozná svojich laureátov


Bratislava 19.5.2023 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) slávnostnom podujatí udeľovania prestížneho ocenenia Biele srdce odovzdala tridsaťšesť ocenení Biele srdce v troch kategóriách a jedno mimoriadne ocenenie Biele srdce za celoživotné dielo. Záštitu nad týmto podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá osobne nositeľov tohto ocenenia prijala v Prezidentskom paláci v deň udeľovania ocenení.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek, organizuje celoslovenské, slávnostné podujatie, ktorým si pripomíname deň narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva, Florence Nightingaleovej, a ktorý je spojený s udeľovaním prestížneho ocenenia „Biele srdce“.

V roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier- organizácie, ktorá združuje národné organizácie sestier z viac, ako 140 krajín sveta- bol oficiálne uznaný tvar srdca bielej farby, ktorý je symbolom humánnej starostlivosti a pomoci, biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom, že sestry nerozlišujú pacientov, ktorým poskytujú svoje služby podľa farby pleti, vierovyznania, politickej príslušnosti, postavenia, či orientácie.

Sestry sú najbližšie k pacientovi, trávia pri ňom najviac času, sú mu oporou, keď často nahrádzajú najbližších členov rodiny, a samozrejme, sú súčasťou celého liečebného procesu. Súčasné sestry majú viac kompetencií a rolí ako v minulosti. Vyplynulo to zo zmien v spoločnosti, novými poznatkami a technológiami, celkovým zdravotným stavom populácie, či zmenami v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti.

Úloha dnešnej sestry je taká komplexná, že jej vzdelanie si vyžaduje špeciálne vedomosti a zručnosti, vysoké nasadenie pri starostlivosti o pacienta. Majú veľmi namáhavú a zodpovednú prácu, a sú vyťažené, fyzicky, aj psychicky. To si zrejme uvedomuje aj spoločnosť, pretože povolanie sestry a povolanie pôrodnej asistentky sú dlhodobo hodnotené ako najdôveryhodnejšie. Po rokoch poznačených globálnou zdravotníckou krízou, ktorú si moderná civilizácia nepamätá, táto skupina zdravotníkov najviac trpí chronickou únavou , vyhorením, či posttraumatickou stresovou poruchou a inými duševnými poruchami. Práve ošetrovateľská profesia je jednou z najviac zasiahnutých profesií odchodom sestier z profesie, a to popri už ich súčasnom nedostatku. Práve dnes cez naše ocenené a ich životné príbehy budeme oslavovať, spomínať a hovoriť o tom, kto sú to sestry a pôrodné asistentky, aké je ich miesto a postavenie pri udržiavaní a prinavracaní zdravia.

Na slávnostnom podujatí prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová privítala aj ďalších hostí a to Ministerstva zdravotníctva SR Michala Palkoviča, štátnu tajomníčku Moniku Jankechovú, Moniku Kaveckú, poslankyňu NR SR, predsedníčku Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek, Ivetu Šluchovú, prezidentku Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, sestry vyšších územných celkov, vrátane zástupcov partnerov, mediálnych partnerov, zástupcov poisťovní, univerzít, či občianskych združení.

Laureátov ocenenie Biele srdce prijala prezidentka SR v Grasalkovičovom paláci v Bratislave (Zdroj: SKSaPA)

Laureáti ocenenia Biele srdce v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka v praxi“:

Ocenenie v tejto kategórii patrí sestrám a pôrodným asistentkám, členkám komory, ktoré pracujú v svojej profesii najmenej 10 rokov. Svojimi profesionálnymi vedomosťami a zručnosťami sa oddane venujú starostlivosti o pacientov v každom období ich života. Aj keď v domácom prostredí plnia úlohy žien, matiek a dcér, v pracovnom prostredí sú v postavení tímových hráčov. Podieľajú sa na odstraňovaní problémov a nerovností, ktoré sestry a pôrodné asistentky trápia, hľadajú nové cesty a riešenia, niekedy aj za cenu strát v svojom profesijnom živote. Mnohé z nich reprezentujú svoju profesiu, slovenské ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu aj na medzinárodnom poli ako členovia rôznych zahraničných organizácií. Sú mentormi pre nových členov tímu, prirodzenými neformálnymi vodcami sestier, čím výrazne prispievajú k posilňovaniu postavenia ošetrovateľstva na Slovensku. Hľadajú a prezentujú nové formy vzdelávania a aktívne vystupujú s príspevkami z praxe na domácich, či zahraničných podujatiach, zavádzajú zmeny do svojej praxe na základe dôkazov. Vo voľnom čase pracujú v odborových organizáciách, rôznych záujmových združeniach pacientov a podporných skupinách. Mnohé z nich prispeli mimoriadnym činom prekračujúcim rámec pracovných povinností k záchrane života človeka.

Zdroj: SKSaPA

Katarína Baranová

Katarína Baranová ukončila štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Prešove v roku 1979. Jej rozhodnutie pracovať v Levočskej nemocnici ovplyvnila láska k malebnej prírode, túžba byť s blízkou rodinou ako aj rodiaci sa vzťah so životným parterom, s ktorým vychovala dnes už dospelé tri deti a spoločne sa tešia zo štyroch krásnych vnučiek. Kariéru sestry začala na Detskom oddelení v nemocnici Levoča. Členkou tímu fyziatricko - rehabilitačného oddelenia je od roku 1987 a stále je jeho pevnou oporou. Napĺňa ju práca prvého kontaktu s pacientom na recepcii a jej odborné zručnosti a povzbudzujúci úsmev i dotyk starostlivej ruky v ambulantnej práci prispieva k pohode a úspešnej liečbe chorých. Jej odborné zručnosti oceňujú pacienti z blízkeho i ďalekého okolia. V roku 2022 bola nominovaná na ocenenie Sestra roka a toto krásne a ušľachtilé vyznamenanie obhájila v celoústavnom hlasovaní Nemocnice AGEL Levoča a.s. Názvy nemocnice sa menia, ale Katka ostáva stále rovnakou: ústretovou, ochotnou, dobrosrdečnou a nekonfliktnou. Ocenenie Biele srdce, ktoré dnes preberá, je zadosťučinením nie len pre ňu, ale aj pre nemocnicu, v ktorej pracuje 44 rokov. Preto sa z dnešného významného dňa spoločne s ňou tešia všetci kolegovia s vierou, že Biele srdce ju bude povzbudzovať v práci a zahrievať i to ľudské srdce v jej osobnom živote. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Levoči.

Alžbeta Cservenková

Betka pracuje ako manažér dennej zmeny na pracovisku Očnej jednodňovej zdravotnej starostlivosti Galantskej nemocnice, je špičkový manažér, vynikajúci praktik, no najmä jedinečná sestra so srdcom na pravom mieste. Pri riadení početného kolektívu zamestnancov uplatňuje princípy spravodlivosti v kombinácii s individuálnym a trpezlivým prístupom smerom k podriadeným i nadriadeným. Je prísna, no zároveň láskavá. Je tvrdá na problém, ale mäkká na človeka. Naprieč nemocnicou je známa svojou angažovanosťou, pre ktorú platí, že neexistuje pojem „nedá sa“. Jej proklientsky orientovaný prístup k pacientom oceňujú všetci, ktorí s ňou kedy prišli do kontaktu. Pre toto všetko si naša Betka zaslúži byť ocenená, aby jej tento akt naveky pripomínal, že je profesionál „par excellence“. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Galante.

Mária Danielčáková

Sestra Danielčáková pracuje dlhé roky pri lôžku pacienta, teraz ako sociálna sestra nemocnice, ktorá poskytuje sociálne poradenstvo a pomoc pri vybavovaní potrebných záležitostí sociálneho charakteru pacientom a ich príbuzným. Sestra, srdce oddelenia, mentor, edukátor, komunikátor, nenahraditeľný člen tímu oddelenia dlhodobo chorých. Empatická sestra s profesionálnym prístupom k riešeniu problémov pacientov z marginalizovanej skupiny obyvateľstva, ľuďom bez domova, pacientov vo vysokom veku, pri ktorých starostlivosť v domácom prostredí nie je možná alebo zlyháva. Množstvo hospitalizovaných a niekedy aj opustených detí v zdravotníckom zariadení jej intervenciou našlo svoj náhradný domov. Pani Danielčáková je sestra, ktorá už 50 rokov s vysokou mierou entuziazmu denne pristupuje k pracovným povinnostiam a hlavne k pacientom s láskou, ochotou a oddanosťou pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc. Prispela k vzniku oddelenia dlhodobo chorých v kežmarskej nemocnici. Návrh na ocenenie podal zamestnávateľ Nemocnica Dr. Vojtech Alexandra v Kežmarku, n.o., člen skupiny AGEL.

Helena Ihnátová

Helena Ihnátová je sestra , ktorá si v roku 1976 prvýkrát obliekla uniformu sestry a tá sa stala jej neoddeliteľnou súčasťou na celý život. Bola a je súčasťou života pacientov v dobe, keď sú najzraniteľnejší, keď potrebujú pomoc, lásku, súcit. Je stále tam, kde pacient potrebuje starostlivosť, neúnavne pracuje na identifikácii a ochrane jeho potrieb. Podľa nej základom v ošetrovateľstve je rešpekt k ľudskej dôstojnosti a intuícia pre potreby pacienta. Riadi sa mottom - každá ľudská bytosť je niečím výnimočná, má svoje plusy, mínusy a nik nie je dokonalý. Preto nesmieme zabúdať na tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Participuje na tvorbe edukačných materiálov pre príbuzných, počas pandémie aktívne pracovala v očkovacom centre, na tiráži, spolupracovala na vytváraní štandardov v oblasti sebestačnosti pacienta. Je srdcom a dušou oddelenia. V tomto duchu vedie a vychováva aj novú generáciu sestier, pre ktoré je svojím entuziazmom a láskou k sesterskému povolaniu vzorom. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Trebišove.

Janka Jenčová

Janka pracuje v zdravotníctve 39 rokov. Svoje bohaté celoživotné a pracovné skúsenosti využíva v práci sestry dialyzačného centra Fénix, spol. s r.o. vo Vranove nad Topľou, kde pracuje už 26 rokov. Je priama v komunikácii, ale zároveň asertívna a rozvážna. Spoľahlivo a zároveň láskavo zvláda svoje povinnosti organizačne aj ľudsky. Svojou energickou povahou a skúsenosťami je lídrom a niekedy aj mediátorom. Nechýba jej kreativita pri hľadaní možností riešenia problémov. Je maximálne aktívna, ochotná a skúsená, čo vyvoláva u zamestnancov prirodzenú autoritu a u pacientov rešpekt. Jej osobné a profesionálne kvality sa ukázali ako neoceniteľné v krízových časoch pandémie Covidu, kedy bolo nutné riadiť prácu pri neočakávaných a psychicky vypätých situáciách s obmedzeným počtom personálu, s vypätím vlastných síl. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory vo Vranove nad Topľou.

Mgr. Ľubomír Kočíšek

  Strednú zdravotnícku školu v odbore zdravotná sestra ukončil v rodnom meste Poprad. Profesionálny život začal v Nemocnici s poliklinikou Poprad na očnom oddelení ako ošetrovateľ, neskôr nastúpil do Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec ako sestra pri lôžku. Jeho práca sa rozšírila aj na endoskopickom pracovisku a operačnej sále: Pôsobil aj ako asistent primára, neskôr riaditeľa ústavu pre liečebno-preventívnu starostlivosť. V súčasnosti pracuje v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Poprade. Počas svojej 30-ročnej praxe ku svojej práci pristupuje vždy svedomito, o čom svedčia aj jeho mimopracovné a vzdelávacie aktivity a taktiež bohatá publikačná a prednášková činnosť. Je aktívnym členom v Regionálnej komore sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry. V roku 2004 počas veternej kalamity pomáhal na pracovisku zaisťovať bezpečnosť detských pacientov, podieľal sa na vypracovaní štandardov a edukačných materiálov na lokálnej úrovni. K svojej práci pristupuje zodpovedne, empaticky, je ochotný vždy pomôcť, poradiť. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Vysoké Tatry.

  PhDr. Andrea Kusá

   Pani doktorka Kusá je typická svojim milým úsmevom a rozvahou. Pacienti oceňujú jej empatiu, ľudskosť, profesionalitu. Vo svojej bohatej kariére si prešla mnohými oddeleniami. Pracovala na ODCH, ARO, na operačných sálach ako anestéziologická sestra až napokon zakotvila na oddelení Jednodňovej zdravotnej starostlivosti, kde v súčasnosti pracuje ako vedúca sestra. Zároveň pôsobí ako zástupkyňa námestníčky pre ošetrovateľstvo, ale najmä je stále sestrou, ktorá je vždy ochotná pomôcť nielen pacientom, ale aj kolegom. Aktívne sa podieľa na činnosti regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Bánovciach nad Bebravou, neustále sa vzdeláva a pomáha do praxe zavádzať nové inovatívne postupy. Počas pandémie sa výrazne podieľala na manažmente a zvládnutí pandémie v bánovskej nemocnici. Pre svojich kolegov je veľkým vzorom, oporou, priateľkou a v neposlednom rade mentorkou. Návrh na ocenenie podalo vedenie Nemocnice AGEL Bánovce nad Bebravou.

   Bc. Elena Lambotová

    Elen alebo Elenita, ako ju familiárne volajú kolegyne a kolegovia, pracuje v Detskom kardiocentre na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny od ukončenia strednej zdravotníckej školy v roku 1997. Túto prácu spoznala ešte ako študentka a srdiečkové deti Elen natoľko oslovili, že sa im ako aj ich rodičom venuje dodnes. Je členkou paliatívneho a resuscitačného tímu, ktorý školí kolegov ale aj rodičov detí po operáciách srdca. Svoju prácu vykonáva už ako sestra bakalárka a špecialistka s pokojom jej vlastným, úsmevom a vysokou erudovanosťou. Hoci veci vraví priamo a na rovinu, používa slová tak, aby neublížila, nezranila, naopak, aby povzbudila k pozitívnej zmene. Miluje hory, vysokohorskú turistiku, lezecky pokorila niekoľko končiarov Vysokých Tatier. Jej snom je spoznať ľadové krásy Nórska. Veľkým vzorom je pre ňu speváčka Lucie Bílá. Jej obľúbeným výrokom je „Usmievaj sa, pretože život je krásna vec a existuje veľa dôvodov, prečo sa usmievať.“ Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Bratislava III.

    Mgr. Tímea Lengyelová

     Z pohľadu prijímateľov sociálnych služieb je pani Lengyelová sestra empatická s viditeľnými prejavmi humanizmu a filantropie. Motívom jej konania je myšlienka „Všetko sa dá, len treba chcieť.„ Riadila sa ňou aj v čase aktivít, ktoré je možné považovať za historické momenty v živote špecializovaného zariadenia. Je ňou napr. aktivita spojená so založením ošetrovacej jednotky pre prijímateľov sociálnych služieb. Mgr. Timea Lengyelová je osoba schopná spájať ľudí, reprezentovať komunitu sestier na odborných a vedeckých konferenciách. Charakteristické sú pre ňu vlastnosti, ktoré je možné vyjadriť dvomi slovami: zodpovednosť a spoľahlivosť. Ošetrovateľský tím zariadenia pre seniorov SUBSIDIUM v Rožňave si ju váži, je pre nich pilierom v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Je pre pacientov darom – dobrou sestrou – s akademickým titulom. Na ocenenie Bieleho srdca na republikovej úrovni ju navrhuje Rada Regionálnej komory v Rožňave

     Mgr. Anna Munková

      V ošetrovateľskom povolaní pôsobí už viac ako 30 rokov. Rok pracovala na OAIM a 10 rokov na chirurgickej klinike Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice. Ďalších 17 rokov vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s. a v súčasnosti pracuje v Kardiocentrum AGEL s.r.o. Košice- Šaca. Pracuje ako sestra a je vďačná Bohu, že dal jej také poslanie. Môže dozerať na tok života chorých ľudí a pomáhať im. Je aktívnou dobrovoľnou členkou hasičského zboru Nový Salaš. Zúčastnila sa v rámci mimoriadneho humanitného činu pri záchrane života dňa 17 marca 2022 aktívne celodennej dobrovoľnej účasti pomoci ukrajinským utečencom na hraničnom prechode Veľké Slemence. Je profesionálnou sestrou s veľkým srdcom, telom v práci, na regióne, doma a ochotná za každej situácie pomôcť človeku. Obetavosť, empatia, zodpovednosť, trpezlivosť a ochota vždy pomáhať sú jej hlavné charakterové vlastnosti. Má ešte jedno krásne hobby a tiež poslanie pre vyvolených. Keď nie je v službe, tak sa stará o tvory, bez ktorých by život na tejto planéte dosť ťažko existoval. Je včelárka. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Košice I.

      Bc. Iveta Ondrejová

       Pani Ondrejová svoje profesionálne vedomosti a zručnosti využíva naplno v praxi už od roku 1986 po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Prešove. Lákali ju chirurgické disciplíny, preto nastúpila do vtedajšieho OÚNZ na chirurgické oddelenie, neskôr na ortopedické oddelenie FNsP J.A.Reimana v Prešove, kde pracuje doposiaľ. Má bohatú prednáškovú činnosť na miestnej a aj na celoslovenskej úrovni. Svojím profesionálnym prístupom k práci bola a stále je oporou svojho tímu v starostlivosti o pacienta. Je spoľahlivá, komunikatívna, empatická. Miluje svoju rodinu, ruže a tie nie len pre ich krásu a vôňu. Je presvedčená, že aj človek má svoju vnútornú krásu, ktorá je základom harmónie človeka. Má rada futbal, tanec, prírodu, rada sa stretáva s priateľmi. Svoj voľný čas venuje nielen svojej rodine ale aj práci v regionálnej komore. Bola tri volebné obdobia predsedníčkou kontrolného výboru regionálnej komory a teraz je na pozícii viceprezidentky regionálnej komory. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Prešove.

       (Zdroj: SKSaPA)

       Eva Pacalajová

       Eva Pacalajová pôsobí v zdravotníctve od roku 1989. Prešla rôznymi pracoviskami, kde nazbierala množstvo skúseností. Od roku 2021 pracuje v Nemocnici AGEL v Zlatých Moravciach na oddelení dlhodobo chorých. Nadobudnuté odborné vedomosti zužitkovala pri organizovaní odborných seminárov, ale aj v rámci publikačnej činnosti. Od roku 2002 aktívne pracuje v rade regionálnej komory a od roku 2018 zastáva pozíciu prezidentky Regionálnej komory v Zlatých Moravciach. Pracovný aj osobný život naplno venuje pacientom. V Zlatých Moravciach zriadila základnú organizáciu Zväzu diabetikov Slovenska, v ktorej zastáva pozíciu tajomníčky. Každoročne organizuje ozdravné pobyty a stolnotenisové turnaje pre diabetikov. Vo voľnom čase prednáša laickej verejnosti, ale aj deťom v materských, základných a stredných školách v oblasti zdravej výživy. Svoju kreativitu využila v rámci rôznych mimopracovných aktivít. Na počesť zdravotníkov, ktorí podľahli ochoreniu Covid-19, zorganizovala v areáli nemocnice vysadenie lipy. Odpočinok nachádza pri potulkách v prírode. Radosť jej prinášajú chvíle strávené s rodinou a vnúčatami. Jej životom sa nesie mimoriadna empatia a cit k pacientom. Kolegyne si cenia jej ľudský prístup a ochotu vždy pomôcť. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Zlatých Moravciach.

       Janka Plučinská

       Janka pracuje 30 rokov v Sanatóriu v Tatranskej Kotline, kde sa poskytuje starostlivosť pacientom s chronickými chorobami dýchacích ciest. Pracovala na oddelení funkčnej diagnostiky, neskôr ako sestra pri lôžku, v súčasnosti ako sestra špecialistka na oddelení pneumológie a ftizeológie. Svoju odbornosť si neustále zvyšuje. Získané poznatky využíva pri práci a pri edukácii pacientov. Spolupracovala pri zriaďovaní Spánkového laboratória v Sanatóriu. K pacientom pristupuje s ľudskosťou, empatiou, láskavosťou. V práci je trpezlivá, dôsledná a zodpovedná. Je aktívnou členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, pracuje ako členka Rady Regionálnej komory Vysoké Tatry. Podieľa sa na organizácii vzdelávacích aktivít v regióne. Vo voľnom čase sa venuje rodine, veľa číta a má rada prírodu. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory Vysoké Tatry.

       Bc. Monika Poláková

        Pani Poláková od roku 2006 pracovala ako „kavalová sestra“ na ambulancii Národného onkologického ústavu v Bratislave. Bola to prvá ambulancia na Slovensku so špecifickou starostlivosťou o centrálne venózne katétre. Ambulanciu zakladala a vytvorila i štandardy na ošetrovanie centrálnych venóznych katétrov a taktiež prvé edukačné listy starostlivosti o centrálne venózne katétre v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Edukovala nielen pacientov, ale aj rodinných príslušníkov onkologicky chorých pacientov. Starala sa o hospitalizovaných pacientov, ale aj tých ambulantných, ktorí boli v domácom prostredí. Viedla rozsiahlu dokumentáciu v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti. V Národnom onkologickom ústave odpracovala 24 rokov. Od roku 2017 pracovala v Centre intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby na pozícii manažérky dennej zmeny. V súčasnosti začína kariéru v nemocnici Bory Bratislava ako anesteziologická sestra. Voľný čas rada trávi so svojim manželom na motorke, čítaním kníh a počúvaním ezoterickej hudby. Rada relaxuje aj v záhradke starostlivosťou o kvety. Návrh na ocenenie podala Mgr. Zuzana Haladová, členka Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

        Darina Raganová

        Profesionálne vedomosti a zručnosti využíva v prospech poskytovania kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti už viac ako 37 rokov v Detskej fakultnej nemocnici Košice. Pracovala na oddelení ORL, kde získala veľa nových poznatkov, vedomostí a hlavne praktických zručností. Pre problémy s chrbticou bola nútená prejsť do ambulantnej sféry. Pracovala na gastroenterologickej ambulancii a momentálne pracuje na ambulancii pediatrickej neurológie. Práca s detským pacientom, ktorý má mentálny a fyzický hendikep, je veľmi ťažká, preto je tu potrebný správny manažment sestry. Nielen pre detského pacienta, ale aj pre rodičov a sprevádzajúce osoby. Práca s deťmi je veľmi krásna, zároveň náročná a ťažká. V chorobe sú deti bezbranné a úplne odkázané na našu pomoc. Nielen odbornú, ale aj ľudskú. Citlivý prístup, srdce na dlani, úsmev a milé slovo znamená v detskom svete veľmi veľa. Pani Raganová sa naučila prijímať niektoré veci pokorne, rozvážne a miesto hnevu, bezradnosti, chaosu, hľadať primerané a dobré riešenia. Má rada svoju prácu a detský pacient na pediatricko neurologickej ambulancii je vlastne jej najdôležitejšou súčasťou. Jej úsmev a dobrá nálada dokáže vždy povzbudiť detského pacienta a kolegyne. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Košice I.

        Mária Rostášová

        Mária Rostášová je sestra s pokročilou praxou, ktorá celý svoj profesionálny život pracuje na jednom z najťažších oddelení akým je OAIM v Nemocnici AGEL Košice-Šaca. Aktívne sa zúčastnila viacerých seminárov a odborných podujatí. V minulosti bola členkou Kynologickej záchrannej brigády, ktorá sa neskôr začlenila do integrovaného záchranného systému SR pod názvom Kynologická záchranná služba SR. Zúčastnila sa viacerých akcií, napr. záchranná akcia po povodni v Jarovniciach, pri záchranných akciách v Spišskom Štiavniku, Gelnici, Švedlári, Smolníckej Hute a mnohých ďalších. Absolvovala kurz Inštruktora prvej pomoci a aktívne tieto kurzy vedie aj v súčasnosti. Svoje pracovné povinnosti na OAIM vykonáva vždy profesionálne, s príkladnou poctivosťou a s plným nasadením. Aj keď je práca psychicky aj fyzicky veľmi náročná, nikdy neodmietla pomôcť a v kolektíve je veľmi obľúbená. Profesionalita, odbornosť, tolerancia, empatia, asertivita, lojalita, optimizmus, ochota držať krok s najnovšími trendami v ošetrovateľstve a v neposlednom rade láskavý prístup k pacientom, kolegom a zodpovedné plnenie každodenných povinností je len časť vlastností, ktorými pani Mária oplýva. Návrh na ocenenie podalo vedenie Nemocnice AGEL Košice-Šaca a Rada Regionálnej komory Košice III.

        Bc. Daniela Štecová

         Danielka je človek zodpovedný, má rada smiech, pracovnú pohodu a nové výzvy. Hoci je veľký puntičkár a veci si často komplikuje, záleží jej na druhých a na práci v kolektíve. U pacientov a medzi kolegyňami je obľúbená aj vďaka veselej povahe. Svoje vedomosti a zručnosti postupne zveľaďuje, dopĺňa a odovzdáva ďalším. Daniela dlhé roky pracuje ako sestra na dialýze, na nefrologickej ambulancii a aj ako koordinátorka pre starostlivosť o cievne prístupy dialyzovaných pacientov. Aktívne sa podieľa na organizovaní Oravského interaktívneho fóra, ktorý je zaradený do aktivít sústavného vzdelávania sestier. Okrem svojho sna stať sa sestrou a pomáhať iným, sa jej splnili aj ďalšie dva. Je učiteľka a speváčka zároveň a práve tu čerpá silu, relaxuje a využíva svoje talenty ako dirigent, spevák, tvorca, aktivista. Aktívne pracuje v obci a podieľa sa na príprave rôznych akcií, benefičných projektoch, vystúpeniach, programoch. Tu hľadá inšpiráciu, aby prácu sestry mohla milovať ešte ďalšie svoje roky v zdraví a duševnej pohode. Jej celoživotným krédom a najväčšou odmenou je pre ňu pocit, že to čo robí má zmysel, pretože to robí nezištne a s láskou. Návrh na ocenenie podala Odborná sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek a Rada Regionálnej komory Bratislava V.

         Mgr. Eva Vargová

          Pani Vargová je príkladom toho, že trpezlivosť posúva človeka vpred. Rovnako ako aj empatický a láskavý prístup k ľuďom, ktorý vytvára základné elementy charakterizujúce jej osobnosť. Vyniká svojou erudovanosťou, odbornosťou, záujmom a láskou k človeku, ktorými poukazuje na jedinečnosť a dôstojnosť ľudskej osoby. Od roku 1983 pracuje v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košiciach. Je aktívnu členkou v Rade regionálnej komory a to od roku 2002.Túto dobrovoľnú aktivitu vykonáva veľmi svedomito, bez určitého očakávania „čo za to“, všetky úlohy zadané v rámci činností vykoná ihneď, kolegyne podporuje k aktívnej činnosti v komore, vysvetľuje jej prácu a postoj. Pani Eva je aktívnou organizátorkou vyše 60 aktivít regionálnych seminárov. Svoj čas by mohla venovať svojim osobným aktivitám, ale ani raz sa nevyjadrila, že nepríde, nepôjde, nespraví. Za 20 rokov , ktoré strávila aktívnou prácou v komore, sú na ňu kolegyne veľmi hrdé. Vyjadrenie kolegov, ktorí pracujú spolu s ňou a pod jej vedením: „Na Evku sa dá spoľahnúť, je fajn, niekedy nám nepripadá ako naša staničná.“ Takéto slová nám dovoľujú tvrdiť, že je to človek na správnom mieste. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Košice II.

          Bc. Ľubomíra Viglašová

           Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Poprade, odbor zdravotná sestra, nastúpila do Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. Počas svojej takmer 38 ročnej praxe zostala verná jednému zariadeniu, kde pôsobila na rôznych pozíciách a prešla cez jednotlivé pracoviská a od roku 2008 pracuje v pneumoftizeologickej ambulancii. Podieľala sa pri tvorbe štandardov, auditov a edukačných materiálov pre deti a rodičov. Počas pandémie COVID-19 sa aktívne podieľala na pomoci pri celoplošnom testovaní a tvorbe protiepidemiologických opatrení. Je aktívnou členkou v Regionálnej komory Vysoké Tatry. Podľa kolegýň je plná elánu, vždy ochotne pomôže, je komunikatívna, spoľahlivá, empatická. K detským pacientom a ich blízkym pristupuje citlivo, preto je pre ňu najväčšou odmenou objatie a úsmev malých detí. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Vysoké Tatry.

           Margita Blašková

           Darovanie orgánu považujeme za veľký ľudský počin. Darovanie a transplantácia orgánov je služba životu, ktorá predstavuje vysokú morálnu hodnotu. Je to najväčší prejav lásky, ktorý je vyjadrený darovaním vlastných životných orgánov. Pani Margita tento prejav lásky absolvovala. Svojej staršej dcére, ktorej zistili cystickú degeneráciu obličiek a pečene a zdravotný stav sa jej natoľko zhoršil, že si vyžadoval transplantáciu obličky, neváhala a po vyšetreniach, kedy im bolo oznámené, že je vhodným darcom, svoju obličku darovala. Našťastie transplantácia prebehla bez problémov a obe sa cítia dobre. Mama aj dcéra sú už v pracovnom procese a ďalej vykonávajú svoju prácu v starostlivosti o pacientov. V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice pracuje 47 rok. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory Košice II.

           Eva Blažová

           Evička, alebo ako ju jedna z mamičiek nazvala „Anjel s krátkymi vlasmi“, pracuje v trnavskej pôrodnici. Je vždy usmievavá a pokojná. Najmä ten pokoj ocení každá budúca mamička vystrašená z pôrodných bolestí. Evka pochádza z deviatich detí a možno práve vďaka tomu je mimoriadne nápomocná, trpezlivá a obetavá. Návrh na ocenenie podala jedna zo stoviek spokojných mamičiek Tatiana Székely. (Sékej).

           Mgr. Viera Chrenová

            Pôrodná asistentka Vierka je obľúbená medzi budúcimi mamičkami aj v kolektíve. Vyžaruje z nej pokoj, ľudskosť a láska. K budúcim a k čerstvým mamičkám pristupuje vždy s rešpektom a vďaka jej profesionálnemu a empatickému prístupu cítia bezpečie a istotu v tak náročnej situácii akou pôrod je. Do zrušenia pôrodnice v Zlatých Moravciach pôsobila ako vedúca pôrodná asistentka. Rovnako aj na tejto pozícii bola obľúbenou a spravodlivou manažérkou. Záležalo jej na neustálom prehlbovaní vedomostí a zručností, preto každý mesiac organizovala semináre pre zamestnancov oddelenia. Od roku 2008 pracuje na pôrodnej sále Fakultnej nemocnice Nitra, kde je dôležitou súčasťou tímu. Svoje vedomosti a skúsenosti odovzdáva budúcim pôrodným asistentkám, ktoré rovnako ako kolegyne oceňujú jej trpezlivosť a kolegialitu. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Nitre.

            Katarína Pusztayová – in memoriam

            Pani Kataríne bolo jej povolanie poslaním, v ktorom nechala telo i dušu. Po celý svoj pracovný život sa venovala svojim pacientom s úsmevom na tvári a nekonečnou dávkou milosrdnosti. Na svojom oddelení pôsobila ako sestra s dlhoročnými skúsenosťami, kde sa starala o pacientov, ktorí vyžadovali akútnu zdravotnú starostlivosť. Aktívne sa zapájala do vzdelávania a realizácie pri poskytovaní bazálnej stimulácie pacientom na lôžkach OAMIS. Praktizovala ju vo forme somatickej a podpornej komunikácie s pacientmi. Ako sestra mentorka sa aktívne podieľala na výchove novej generácie budúcich sestier. Napriek všetkým ťažkostiam a problémom, ktoré boli súčasťou jej každodenného života, ju práca neodrádzala od nových výziev a cieľov. Mnoho vecí v našom živote môžeme považovať za šťastie a jednou z nich je správny výber povolania. Výber povolania našej Katky bolo taktiež šťastie, lebo sa s ním vedela stotožniť a tým sme my, kolegyne, získali kvalitnú, zodpovednú, oddanú a skromnú sestru s veľkým S. Do poslednej chvíle, kým jej to zdravotný stav umožňoval, vykonávala svoju prácu s maximálne možným nasadením. Avšak v januári tohto roku po trojtýždňovom boji so zákernou chorobou prehrala boj na vlastnom oddelení v kruhu svojich kolegov. Naša mladá kolegyňa nás navždy opustila 18.01.2023. Mala 43 rokov. Naša sestra Kati navždy zostane v našich srdciach a budeme si ju pamätať ako hrdinku, ktorá ukázala dôležitosť našej práce, práce sestry. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Dunajskej Strede. Ocenenie prevezme manžel János Pusztay.

            Laureáti ocenenia Biele srdce v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka manažérka“

            Sestry a pôrodné asistentky- manažérky sú dôležité pre fungujúce tímy v praxi. Sú zodpovedné nielen za bezproblémový chod svojich pracovísk, ale aj za ich materiálne a technické vybavenie, či personálne zabezpečenie. Denne riešia vzniknuté problémy na pracovisku, prispievajú k zlepšovaniu procesov ošetrovateľskej starostlivosti, monitorujú efektívnosť štandardných ošetrovateľských postupov a štandardov v pôrodnej asistencii . Vďaka ich odborným vedomostiam, praktickým skúsenostiam, spoľahlivosti a vysokému morálnemu a spoločenskému kreditu došlo k výraznému posunu ošetrovateľskej starostlivosti aj v zariadeniach sociálnej služieb. Mnohé z nich sú členkami rôznych pracovných skupín a sú nápomocné pri presadzovaní záujmov sestier a pôrodných asistentiek pri rokovaniach s Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zdravotnými poisťovňami, poslancami Národnej rady SR a ďalšími inštitúciami. Riadenie ľudí je vedou aj umením zároveň. Okrem manažérskych schopností musia disponovať aj veľkou dávkou líderstva o čom svedčí aj kompaktnosť jednotlivých pracovných tímov, ktoré manažujú. Sú výbornými poradkyňami, mentorkami pre svoje kolegyne, pre študentov, disponujú vlastnosťami, ako je profesijná etika, morálka a diplomacia . Obracajú sa na ne kolegyne, ktoré často potrebujú nielen pracovnú, ale aj osobnú pomoc. Byť dobrým manažérom neznamená len byť dobrým odborníkom v ošetrovateľstve, či pôrodnej asistencii, byť dobrým manažérom znamená disponovať širokou škálou vodcovských schopností , komunikačných zručností a osobnostných vlastností, ako je zodpovednosť, predvídavosť, nekonfliktnosť, schopnosť objektívne hodnotiť situácie a ľudí, ktorých manažujú.

            (Zdroj: SKSaPA)

            PhDr. Henrieta Földesová

             Henrieta, je dušu dunajskostredskej nemocnice, ktorá sa výnimočne oddala svojej práci. V práci je temperamentná, energická a flexibilná. Je to osoba so silným zmyslom pre vytrvalosť, trpezlivosť a precíznosť, ktorá si dokáže stanoviť jasné ciele a pracovať na nich bez ohľadu na prekážky. Jej práca je pre ňu srdcovou záležitosťou a venuje jej veľké množstvo voľného času. Ako sestra „mentorka“ sa aktívne podieľa na výchove novej generácie budúcich sestier. Pre prácu v ošetrovateľstve získala mnohé absolventky, dokázala v nich vzbudiť záujem o túto profesiu. Snaží sa preniesť svoje nadanie a skúsenosti na ďalšie generácie. Je to človek so širokým rozhľadom a kreatívnym myslením, ktorý dokáže svoje nápady a vízie pretaviť do skutočnosti. Henrieta sa riadi mottom: „Vytrvalosť a odhodlanosť hýbu svetom. Myslieť si, že ostatní urobia všetko za Vás, je priama cesta k neúspechu.“ Návrh na ocenenie podal Medicínsky riaditeľ ProCare a Svet zdravia MUDr. Martin Šimo, MBA, Msc.

             Mgr. Darina Gešková

              Magisterka Gešková pochádza z Revúcej a od roku 1995 pracuje v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom na Prednej Hore po boku ďalších odborníkov. Počas svojej kariéry v tejto špecializovanej nemocnici sa z pozície sestry pri lôžku poctivou prácou dostala na post vedúcej sestry oddelenia. Vďaka tomu dáva už roky nádej na nový život pacientom bojujúcim s látkovými i nelátkovými závislosťami. S cieľom zlepšovať seba a svoje okolie vnáša do praxe inovatívne postupy vrátane vzdelávania na regionálnej a celoslovenskej úrovni či humanizácie prístupu k pacientom v procese liečby závislostí. Svoje vedomosti zúročuje pri publikovaní odborných príspevkov v domácich periodikách, v ktorých sa doposiaľ venovala témam, akými sú napríklad Závislosť žien a jej stúpajúci trend či Riadenie rizík v ošetrovateľskej praxi. Okrem toho sa zameriava aj na edukačnú činnosť na formovanie a výchovu nasledujúcej generácie sestier a pracovníkov v slovenskom zdravotníctve. Aktívne sa zúčastňuje výskumných projektov a úloh, vďaka čomu je dnes súčasťou tvorby nového modelu diferencovanej starostlivosti a zmeny terapeutického prístupu v liečbe závislostí. A ak by si opäť mohla vybrať, čím by v živote chcela byť, ani na moment by nezaváhala. Byť sestrou je pre ňu totiž poslanie. Návrh na ocenenie podala Mgr. Zuzana Haladová, členka Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

              PhDr. Marta Hríbiková

               Stredoškolské vzdelanie ukončila vo Zvolene a zároveň nastúpila do zamestnania na neurologické oddelenie v nemocnici Zvolen, kde pracuje doteraz celých 36 rokov. Odboru neurológie ostala verná celý svoj doterajší profesionálny život. Odborné skúsenosti, zručnosti a prirodzené líderstvo zúročila v roku 2006, od kedy pracuje na pozícii vedúcej sestry neurologického oddelenia. Paralelne s manažérskymi povinnosťami je aj autorkou nemocničných neurofyziologických štandardov, ako i spoluautorkou špecializovaných štandardov. Spolupodieľala sa pri zrode Centra pre liečbu parkinsonizmu a extrapyramídových porúch Nemocnice AGEL Zvolen. Nemožno nespomenúť jej edukačnú angažovanosť predovšetkým u detí s epilepsiou a v klube parkinsonikov. Od roku 2010 pôsobí aj ako externý pedagóg na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene. Popri svojej práci sa venuje spevu ľudových piesní ako členka Ženskej speváckej skupiny folklórneho súboru Detva. Rada hrá na klavír a vyšíva tzv. „krivou ihlou“. Návrh na ocenenie podal zamestnávateľ Nemocnica AGEL Zvolen a.s. a Rada Regionálnej komory vo Zvolene.

               PhDr. Eva Hulová

                Doktorka Hulová sa 41 rokov obetavo ako sestra stará o pacientov topoľčianskeho regiónu. Od roku 1985 pracuje na operačných sálach ako operačná sestra. Vďaka svojmu zodpovednému prístupu, vysokému nasadeniu a precíznosti zastáva pozíciu vedúcej sestry na operačných sálach. Patrí k cieľavedomým pracovníkom, otvoreným k zmenám. Zavádza nové postupy, ktoré nie sú výzvou len pre lekárov, ale aj pre sestry, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou medicínskeho úspechu. Počas profesijnej kariéry sa neustále vzdeláva a svoje vedomosti odovzdáva najmä sestrám na svojom úseku ako aj na odborných podujatiach na regionálnej úrovni a na celoslovenských kongresoch. Odborné prednášky mimo našich hraníc boli vždy prijaté s veľkou odozvou. Spísanie Oral history rehoľných sestier, ktoré pôsobili v topoľčianskom regióne, je zrejme jedinou stopou o historických koreňoch našich predchodkýň – rehoľných sestier, ktoré pracovali v nemocnici a sociálnych zariadeniach. Pani Hulová má bohatú publikačnú činnosť, ktorou odovzdáva nadobudnuté vedomosti a tým prispieva k vzdelávaniu sestier. Jej autorský zámer je veľmi široký a vždy výsostne aktuálny. Vykonávanie toľkých aktivít súčasne si vyžaduje človeka s vysokou profesionálnou sebadisciplínou, uznávajúceho ľudské hodnoty, ochotného podriadiť svoj život potrebám pacientov. Všetko čo robí, robí v záujme pacientov a sestier, pričom neoblomne háji ich práva a status. Patrí k ľuďom, ktorý majú v sebe niečo, čo nie je závislé od režimu a od okolia, ale je obrazom toho, že na sebe pracovali, majú svoje súkromné desatoro a pozitívne ním ovplyvňuje seba a svoje okolie. Návrh na ocenenie podalo vedenie nemocnice Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

                Mgr. Edita Jamerneggová

                 Editka pracuje ako vedúca sestra na Chirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava Ružinov. Svoje skúsenosti získané dlhoročnou praxou a vzdelávaním odovzdáva na pracovisku sestrám a študentom. Editka je mentorkou praktickej výučby študentov, keďže Chirurgická klinika je výučbová základňa. Svoje dlhoročne skúsenosti ako chirurgická sestra zúročila pri zakladaní prvého ILCO klubu stomikov v Bratislave, v ktorom je dodnes členkou. Vyvíja aktivity na získavanie podpory klubu. Venuje sa edukácii pacientov so stómiou a pomáha im prekonávať ťažké obdobie po operácii. Aktívne sa podieľa na inovovaní pomôcok pre stomikov na medzinárodnej úrovni. Zmyslom jej práce je najmä odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti aj prostredníctvom časopisu pre stomikov. Najväčšiu hodnotu vidí v rodine, je matkou troch detí, pričom jej dcéra sa rozhodla ísť v jej šľapajach a taktiež pracuje v zdravotníctve. Najväčší relax je podľa nej práca v záhrade. Už ako dieťa si vysnívala stať sa sestrou, pomáhať zachraňovať ľudské životy a zlepšovať život pacientov, čo sa jej už bezmála 47 rokov plní. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Bratislava II.

                 Mgr. Mária Keselicová

                  Pani Mária Keselicová pracuje ako sestra už 48 rokov. Jej pracovná púť sa začala v roku 1975 a to na chirurgickej klinike v Košiciach. O roku 1979 začala pracovať v Nemocnici arm. Generála L. Svobodu vo Svidníku a pracuje tam doposiaľ. Celý svoj profesionálny život bola obetavou sestrou, manažérkou na oddelení, vedúcou sestrou, námestníčkou ošetrovateľstva a hlavne dobrou kolegyňou. V nemocnici pracovala ako staničná sestra interného a chirurgického oddelenia, ako vedúca sestra doliečovacieho oddelenia a taktiež ako sestra v trojzmennej prevádzke na chirurgickej „JIS“. Rok pracovala ako námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť. Následne 21 rokov pracovala ako vedúca sestra interného oddelenia. Podieľala sa na výchove mladých a nových sestier. Pripravovala semináre, štandardy, pôsobila ako prvá externá vyučujúca na novovzniknutej zdravotníckej škole vo Svidníku. Aktívne sa podieľala aj na práci v Komore sestier od jej vzniku a je nápomocná doposiaľ. Je veľmi ťažko opísať všetky jej aktivity. V kolektíve je obľúbená, vždy milá, úprimná, pracovitá, oddaná a ochotná pracovať aj nad rámec svojich síl. Po odchode z interného oddelenia v roku 2022 je manažérkou všetkých interných ambulancií v nemocnici. Nadovšetko miluje svoju rodinu, je matkou a babkou a jej veľká rodina sú aj všetci ostatní čo ju potrebujú. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory vo Svidníku.

                  Mgr. Viera Lábajová

                   Mgr. Viera Lábajová žije v malebnom meste na strednom Slovensku – v Revúcej. Jej lásku k práci postupne formovali skúsenosti, ktoré naberala s neustálym zreteľom na pokoru a ľudskosť. V zdravotníctve našla svoje poslanie, keď si uvedomila, že pomoc ostatným ju vnútorne napĺňa väčšmi, než čokoľvek iné. Netrvalo dlho a o slovo prihlásili aj jej manažérske zručnosti. Tie začala rozvíjať, keď nastúpila na post staničnej sestry v dnešnom Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom na Prednej Hore. Od roku 2007 do apríla roku 2023 pôsobila v tejto špecializovanej nemocnici ako námestníčka pre ošetrovateľstvo. Ani odchodom do dôchodku nechcela dať radikálne zbohom práci, preto v ústavnom zdravotníctvom zariadení zotrváva naďalej ako odborný garant pre ošetrovateľstvo. Počas svojej kariéry nadobúdala vedomosti a zručnosti absolvovaním kurzov, vďaka ktorým sa okrem iného naučila rozvíjať manažérske, komunikačné a obchodné zručnosti, zvládať konflikty a stres, či budovať a viesť tím. Je tiež aktívnou koordinátorkou programu pri celoslovenských konferenciách sestier pracujúcich v psychiatrii a podieľa sa na zmene terapeutického prístupu v liečbe závislostí. Pri pohľade do minulosti ani dnes neľutuje, že svoj život zasvätila pomoci tým, ktorí bojujú s látkovými a nelátkovými závislosťami. Bez váhania by to urobila opäť. Návrh na ocenenie podala Mgr. Zuzana Haladová, členka Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

                   Mgr. Miroslava Rusiňáková

                    Mirka Rusiňáková pochádza z malého historického mestečka Levoča, kde aj vyrastala a študovala. Za svoje povolanie a poslanie si vybrala krásnu, ale aj náročnú prácu sestry. Pracovné povinnosti si vždy plní svedomito, s veľkou zodpovednosťou a precíznosťou. Ak sa vyskytne nejaký problém, snaží sa ho čo najskôr vyriešiť. V kolektíve sestier a lekárov je pre jej úprimnú a dobrosrdečnú povahu obľúbená, vyznačuje sa spravodlivým a ústretovým správaním. Mirka je veľmi múdra, rozhľadená, spoločenská a priateľská. Je sestrou/šéfkou, na ktorú sa dá vždy spoľahnúť a za to jej patrí veľká vďaka. Hoci manažérska funkcia je náročná, prináša so sebou veľa zložitých situácií, Mirka ich vždy s prehľadom zvláda a ustojí. Nebojí sa postaviť problému zoči-voči, je trpezlivá, spravodlivá, empatická. Psychický stres v práci sa snaží odbúrať prechádzkami a turistikou nielen v tatranskej prírode, cvičením jógy, či relaxovaním a spoločnými aktivitami s rodinou. Venuje sa pečeniu zdravých dobrôt a koláčikov, rada číta, stará sa o seba, o zvieratká nielen svoje, ale aj v okolí, snaží sa pomáhať všetkým. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Vysoké Tatry.

                    Mgr. Katarína Schlosserová

                     Pani magisterka Schlosserová patrí k sestrám, ktoré sú oddané ošetrovateľstvu celou dušou. Je osobnosťou odborných, morálnych a ľudských kvalít, obdarená osobnou kultúrou a diplomatickým taktom. Je vedúcou sestrou Oddelenia úrazovej chirurgie. S príchodom pandémie Covid-19 zamenila starostlivosť o pacientov s úrazmi za pacientov s covidovým ochorením. Pôsobila ako vedúca sestra na reprofilizovanom lôžkovom oddelení Covid-19. Bola oporou pre celý tým na oddelení. Vždy pri nich stála, vedela navodiť pokojnú atmosféru. Pomáhala personálu zvládať psychické traumy. Aktívne sa zapájala aj do náročnej intenzivistickej ošetrovateľskej starostlivosti. Profesionálne skúsenosti a poznatky odovzdáva s veľkou láskou a entuziazmom mladým kolegyniam. Celý život, profesijný aj súkromný, vníma ako súhrn výziev, ktoré sa snaží naplniť. Aktívne sa zapája do organizovania vzdelávacích akcií pre sestry na miestnej a okresnej úrovni svojimi aktívnymi prednáškami. Všetci ju poznajú ako skromného človeka ochotného kedykoľvek pomôcť. Ako sama tvrdí, jej záľubou je jej profesia, ktorá ju napĺňa. Nachádza pokoru a úctu k životu a v pomoci druhých aj vlastné uspokojenie. Pre možnosť pozitívne ovplyvniť životy mnohých ľudí, by vraj nechcela nikdy robiť niečo iné a inde. Návrh na ocenenie podalo vedenie nemocnice Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

                     PhDr. Erika Zámečníková

                      Pani doktorka začala svoju profesionálnu kariéru v Národnom onkologickom ústave v Bratislave ako sestra na Onkochirurgickej klinike, Gastroenterologickom oddelení, sestra v Prsníkovej ambulancii a neskôr ako vedúca sestra Polikliniky. Od roku 2007 pracuje v Onkologickom ústave sv. Alžbety ako vedúca sestra Mamologického oddelenia a zároveň ako sestra v onkologickej mamologickej ambulancii. Svoje vedomosti a odborné praktické skúsenosti využíva nielen na svojom pracovisku, ale aj vo svojich mimopracovných aktivitách. Angažuje sa ako tajomník občianskeho združenia Zdravá žena, v ktorom sa veľmi aktívne, naprieč celým Slovenskom venuje prednáškovej aktivite zameranej na edukáciu študentov ako i laickej verejnosti, v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby karcinómu prsníka. V roku 2008 so svojimi kolegami založila Sekciu zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v mamológii, v ktorej pôsobí ako predseda a pätnásť rokov prostredníctvom tejto sekcie organizuje odborné prednášky v problematike karcinómu prsníka. Okrem uvedených aktivít spolupracuje s Ligou proti rakovine a na charitatívnom projekte Avon za zdravé prsia. Počas pandémie COVID-19 pravidelne testovala v mobilnom odberovom mieste a zároveň patrila medzi aktívnych členov vakcinačného centra. Doktorka Zámečníková je aktívna vo svojej profesii, s láskou sa venuje pacientom s onkologickými ochoreniami a zároveň je pre svoju ochotu pomáhať obľúbená nielen medzi pacientmi, ale aj medzi svojimi kolegyňami, kolegami a ostatnými spolupracovníkmi. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Bratislava II.

                      Mgr. Štefánia Dzurillová

                       Pani Dzurillová sa zúčastnila akcie výpovedí v rokoch 2015 až 2016. V tomto období mala pokojné miesto staničnej sestry na gynekologicko- pôrodníckom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Prešove. Ako jedna z mála sa zapájala do aktívnej komunikácie s ostatnými sestrami. V tomto období, aj napriek osobným útokom zo strany vedenia nemocnice, podporovala kolegyne a zúčastňovala sa všetkých stretnutí odborov. Bola medzi prvými, ktoré zamestnávateľ nahradil novými sestrami a bolo jej zabránené vrátiť sa na pôvodné pracovisko, kde odpracovala 28 rokov. Napriek tomu sa naša Števka nevzdala a vydržala až do konca. Pomerne rýchlo si našla nové uplatnenie v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti v Košiciach. Má skvelé organizačné schopnosti ako aj umenie rýchlo sa prispôsobiť akejkoľvek novej a nečakanej situácii, ktorú dokáže vyriešiť k spokojnosti všetkých zúčastnených – kolegov aj pacientov. Jej priateľská povaha je garantom hasenia drobných nezhôd, ktoré neobídu žiadne pracovisko. A čo je najdôležitejšie: pacientov nevníma ako kódy diagnóz, ale v prvom rade ako ľudí, ktorí sa so svojimi problémami obracajú na nás a je našou povinnosťou urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ich dôveru nesklamali. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Prešov.

                       Laureáti ocenenia Biele srdce v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka pedagóg“:

                       Každá z ocenených v tejto kategórii začínala svoju kariéru ako sestra a pôrodná asistentka. Po niekoľkoročnej praxi a práci s pacientami postupne nadobudli presvedčenie, že ich budúcnosť patrí vzdelávaniu nových kolegýň a pripravovať ich do praxe. Neustále pracujú na projektoch, ktoré napomáhajú skvalitňovaniu výučby, výskumných projektoch, aktívne sa zúčastňujú na národných a medzinárodných vedeckých konferenciách, kongresoch a seminároch, na ktorých prezentujú nielen úroveň vzdelávania študentov a ošetrovateľstva ako vedy v Slovenskej republike, ale aj výsledky svojich výskumov. Nereprezentujú len seba, ale aj jednotlivé vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú v zahraničí vysoko hodnotené. Publikujú v rôznych národných aj medzinárodných časopisoch a zostavujú učebnice pre sestry a pôrodné asistentky. Mnohé z nich sa podieľali na vzniku fakúlt a ústavov vzdelávajúcich sestry a pôrodné asistentky na jednotlivých univerzitách. Zúčastňujú sa na tvorbe učebných osnov pre jednotlivé študijné odbory. Popri tejto práci pomáhajú aj stavovskej organizácii , kde sa snažia prepájať teóriu s praxou. Týmito aj inými aktivitami výraznou mierou prispeli a prispievajú k posilňovaniu a rozvoju odboru ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie v Slovenskej republike.

                       (Zdroj: SKSaPA)

                       PhDr. Monika Labudová, PhD., MPH, MHA

                        Dôvodom pre nomináciu je fakt, že Monika nie je obyčajná sestra alebo len sestra pedagóg. Je sestrou s veľkým prínosom pre súčasné ošetrovateľstvo. Ako sestra prešla všetkými úrovňami, a to od práce na oddelení, v ambulancii a popri tom stíha pracovať ako pedagóg. Nie je nad pedagóga, ktorý vie, o čom je prax a dokáže to prepojiť s výučbou. Preto je aj veľmi obľúbenou pedagogičkou a mentorkou u študentov. Rada odovzdáva odborné skúsenosti aj sestrám na podujatiach či už na okresnej alebo celoslovenskej úrovni. Reprezentuje sestry v zahraničí. Dlhé roky bola predsedníčkou pracovnej skupiny sestier pracujúcich v kardiológii, kde tiež získala prestížne ocenenie. My, čo Moniku poznáme, vieme, že pre ňu nie je nič nemožné a vyzdvihnúť je potrebné jej vlastnosť nezištnej pomoci , čo je dnes tak vzácne. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Piešťanoch.

                        PhDr. Mária Lehotská, PhD.

                         Doktorka Mária Lehotská pôsobí od roku 2004 na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vo svojej vedecko-pedagogickej činnosti sa venuje predovšetkým oblasti neurologického ošetrovateľstva, bioetiky, etiky v zdravotníckych povolaniach, ošetrovateľského procesu, postabortívneho syndrómu a perinatálnej straty. Participuje na vedeckých projektoch, publikovala viac než 80 vedeckých a odborných prác. Podieľa sa aj na zabezpečení a koordinácii odbornej praxe študentov na Neurologickej klinike Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok. Je členkou Etickej komisie Katolíckej univerzity v Ružomberku a Rady rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku pre univerzitu tretieho veku. Venuje sa dobrovoľníckym aktivitám v rámci informačných kampaní zameraných na ochranu počatého života, ktoré organizuje Fórum života: „Deň počatého dieťaťa“ a „Sviečka za nenarodené deti“. Počas pandémie COVID-19 bola aktívna aj pri napĺňaní protipandemických opatrení v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, územným spolkom Liptov. Za svoju činnosť, erudovaný a zároveň humánny prístup k študentom získala v roku 2015 ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Ružomberku.

                         Mimoriadne ocenenie Biele srdce

                         Mimoriadne ocenenie Biele srdce Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udeľuje sestre alebo pôrodnej asistentke za významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, a to v oblasti priameho poskytovania zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, riadenia alebo výskumu v ošetrovateľstve, tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Pri rozhodovaní o udelení mimoriadneho ocenenia sa prihliada predovšetkým na mimoriadnu odbornosť, výrazný úspech a prezentáciu výsledkov práce či dosiahnutie výrazných medzinárodných úspechov, o ktorých by mala byť odborná i laická verejnosť oboznámená.

                         Tento rok sa Rada Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek rozhodla udeliť mimoriadne ocenenie Biele srdce Mgr. Daniele Jarabovej

                         (Zdroj: SKSaPA)

                         Mgr. Daniela Jarabová

                          Mgr. Daniela Jarabová po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Nitre, odbor detská sestra, začala v roku 1977 pracovať v NsP Žilina na Traumatologickom oddelení, kde pôsobila ako sestra v trojzmennej prevádzke do roku 1980. Od roku 1980 začala pracovať v FN v Martine na Ortopedicko-traumatologickej klinike do roku 1984, odkedy sa jej pôsobenie na Klinike ORL a Chirurgie hlavy a krku datuje k 1.5.2023.

                          Počas pôsobenia na tejto klinike zastáva funkciu staničnej sestry od roku 1998, pričom v roku 2004 bola poverená zastupovaním vedúcej sestry kliniky. Počas tohto obdobia si doplnila vzdelanie v rokoch 1994-1996 na SZŠ M. R. Štefánika v Martine v odbore diplomovaná všeobecná sestra. V roku 2007 ukončila štúdium na JLF UK v Martine v odbore ošetrovateľstvo - bakalársky stupeň, a v roku 2009 získala titul magister v odbore ošetrovateľstvo. Počas svojho pôsobenia na klinike si postupne doplnila špecializáciu v odbore Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie na SZU v Bratislave a v roku 2012 získala špecializáciu Zdravotnícky manažment a financovanie na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave. Svoje poznatky a vzdelanie obohacovala aj absolvovaním kurzu posunkovej komunikácie, ďalším vzdelávaním v oblasti mediálnej komunikácie a bazálnej stimulácie. Mgr. Daniela Jarabová.je členkou SK SaPA od jej založenia. Od roku 1998 je predsedníčka odbornej Sekcie sestier pracujúcich v ORL. Niekoľko volebných období aktívne pracovala v Rade RK SaPA v Martine. V rokoch 2006 – 2014 bola členkou Rady a Prezídia SK SaPA. V tomto období pôsobila ako viceprezidentka Rady sestier v zdravotníckych zariadeniach SK SaPA. Založila väčšinu odborných sekcií komory a taktiež stála pri zrode Európskej asociácie pre psychiatrické sestry (European Psychiatric Nurses)- HORATIO. Svoje organizačné schopnosti, kreatívny manažment, profesionálne vedomosti a zručnosti aktívne využívala v jednotlivých odborných sekciách pri spoluorganizovaní konferencií s medzinárodnou účasťou, aj ako členka pracovnej skupiny pre tvorbu štandardizovaných diagnostických a terapeutických postupov, pracovnej skupiny k revízii minimálnych štandardov špecializačných študijných programov, pri tvorbe obsahu pre špecializačné študijné programy. Aktuálne organizuje konferencie s medzinárodnou účasťou v odbore ORL a audiometria. Celoživotné vzdelávanie a aplikácia poznatkov do praxe sú pre ňu samozrejmosťou. Je pilierom pri vzdelávaní a profesijnom raste sestier, rozsiahlou aktívnou prednáškovou činnosťou na odborných sesterských podujatiach na miestnej, regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni, im odovzdáva nadobudnuté vedomosti a skúsenosti. Publikuje články v domácich i zahraničných periodikách. Je držiteľkou ocenenia Biele srdce z roku 2006 v kategórii Sestra v praxi na republikovej úrovni. Pozitívnym prístupom a trpezlivým usmerňovaním výrazne prispieva k posilneniu postavenia odboru ošetrovateľstva. Je inšpiráciou pre mladšie sestry svojim, niekedy až materským prístupom, intuíciou a úprimnou komunikáciou, dokáže v človeku vidieť skrytý potenciál a vydolovať z neho to najlepšie. Je to výnimočná žena, výnimočná sestra, výnimočná motivátorka. Zmysel svojho povolania prežíva nielen schopnosťou a kultúrou ducha, ale aj kultúrou srdca. Baví ju práca s ľuďmi, cestovanie, literatúra. S láskou a úsmevom sa stará o svoju rodinu. Jej krédo je: "Z úspechu sa človek nikam neodrazí, ale z pádov sa dvíha." Každá chvíľa života je jedinečná a neopakovateľná. Návrh na ocenenie podal výbor sekcie sestier pracujúcich v ORL, Rada Regionálnej komory v Martine a Rada komory.

                          Udeľovaním prestížnych ocenení Biele srdce chce komora oceniť svojich členov, ale zároveň ukázať verejnosti skutočnú prácu sestier a ich roly v zdravotníckom systéme. Sestry sa denne pri svojej práci stretávajú s nádejou a odvahou, zažívajú radosť a zúfalstvo, bolesť a utrpenie, život a smrť. Sestry a pôrodné asistentky počujú prvý plač novorodencov a sú svedkami posledných výdychov zomierajúcich. Sú prítomné v tých najcennejších chvíľach v živote a v niektorých jeho najtragickejších situáciách. Sestry slúžia ľudstvu a svojou činnosťou chránia zdravie a blaho jednotlivcov, komunít a národov.

                          Organizačný tím Bieleho srdca (Zdroj: SKSaPA)


                          Partneri Bieleho srdca


                          Link na fotografie: https://moja.uschovna.zoznam.s...


                          Ďalšie články v sekcii

                          Verejné vyhlásenie

                          Verejné vyhlásenie

                          Pridané dňa: 24.05.2023

                          Verejné vyhlásenie účastníkov XXX. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich na operačných sálach, konanej 11. – 12. 5. 2023 v Bojniciach

                          Eva Kollárová BIELE SRDCE

                          Eva Kollárová BIELE SRDCE

                          Pridané dňa: 23.05.2023

                          BIELE SRDCE

                          Zatvorená kancelária komory a regionálnych centier komory

                          Zatvorená kancelária komory a regionálnych centier komory

                          Pridané dňa: 18.05.2023

                          Dňa 19.5.2023 budú kancelárie komory zatvorené

                          Biele srdce v Regionálnej komore Stará Ľubovňa

                          Biele srdce v Regionálnej komore Stará Ľubovňa

                          Pridané dňa: 16.05.2023

                          Biele srdce v kategórii sestra v praxi si prevzali Mgr. Štefánia Brunovská, Ľudmila Havrilová a Johanka Konkoľová.

                          Lúčime sa a spomíname

                          Lúčime sa a spomíname

                          Pridané dňa: 15.05.2023

                          Dňa 3. mája 2023 nás navždy opustila pani Pavla Hrtoňová. Prehrala boj so zákernou chorobou. Bola skvelou matkou 3 dcér, výnimočnou ženou nielen pre svoju rodinu, ale aj pre celú komunitu....

                          Medaila Florence Nightingale: Ocenenie výnimočných sestier a ošetrovateľských asistentov

                          Medaila Florence Nightingale: Ocenenie výnimočných sestier a ošetrovateľských asistentov

                          Pridané dňa: 15.05.2023

                          ocenení za rok 2023