Úvod / Podujatia / VI. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou
VI. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou


V dňoch 05. - 06. októbra 2017 sa priestoroch Hotela Bešeňová konala VI. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou, ktorú organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve a Univerzitná nemocnica SNP – fakultná nemocnica v Ružomberku.

Konferenciu svojou účasťou podporili PhDr. Helena Gondárová – Vyhničková, dipl. s., hlavná odborníčka MZ SR pre ošetrovateľstvo, Mgr. Iveta Lazorová, prezidentka SK SaPA , PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., ministerská sestra, PhDr. Katarína Kačalová, revízna sestra GR Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Mgr. Lucia Brozmanová, dipl. s., predsedníčka ošetrovateľského manažmentu Slovenskej spoločnosti sestier, PhDr. Viera Šebeková, PhD. z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Banskej Bystrici, Mgr. Slavomír Slávik, právny zástupca SK SaPA, sestry samosprávnych krajov, zástupcoviaUniverzitnej nemocnice SNP – fakultnej nemocnice v Ružomberku MUDr. Peter Lofaj, PhD., MPH, riaditeľ nemocnice a PhDr. Renáta Darmošová, dipl. s. , námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť. Konferencie sa zúčastnili aj kolegyne zo zahraničia. Mgr. Jana Maňhalová, Ph.D. prezidentka a Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. zo Spolku vysokoškolsky vzdelaných setier v Českej republike, p. Andrea Tóth a p. Jakabné Harcsa Erzsebet z Maďarska a tiež kolegyne z Poľska p. Dorota Milecka, p. Mária Poltorak, p. Kinda Fecko Gallovicz a p. Wioleta Lavska, riaditeľky ošetrovateľstva.
V rámci hlavných tém konferencie „Efektívny manažment v ošetrovateľstve, Prax založená na dôkazoch, Následná starostlivosť“ bolo pre 220 účastníkov pripravených 28 odborných príspevkov.
Tému atuálnych problémov v ošetrovateľstve otvorila PhDr.Helena Gondárová – Vyhničková, dipl. s. Informovala o požiadavkách na odbormnú spôsobilosť riadiacich pracovníkov v ošetrovateľstve, o aktivitách zdravotníckeho výboru NR SR vrátiť sestry na SZŠ ako neodbornom zásahu do povolania sestry, uviedla motivačné faktory v povolaní sestry v súvislosti s nedostatkom sestier, poukázala na potrebu legalizácie činností sestry v pripravovaných kompetenciách sestier a na ďalšie aktuálne témy.
PhDr. Katarína Kačalová v príspevku zameranom na ošetrovateľská starostlivosť z pohľadu revíznej sestry informovala o problémoch vo vykazovaní zdravotnej starostlivosti a nutnosti venovať väčšiu pozornosť vedeniu ošetrovateľskej dokumentácie v nadväznosti na platnú legislatívu, materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie a manažment ADOS. Poukázala tiež na na problematiku zdrojov financovania v budúcnosti.
Prečo potrebujeme lídrov v ošetrovateľstve bola téma prednášky PhDr. Lukáša Kobera, PhD. Poukázal v nej na líderstvo a vedenie ako dvoch odlišných zručnostiach, položil viacero otázok o budúcnosti ošetrovateľstva a vzdelávaní sestier z pohľadu líderstva, interpretoval návrhy na zmeny v ošetrovateľstve, zdôraznil, že líderstvo je potrebné na všetkých úrovniach ošetrovateľskej praxe s cieľom poskytnúť bezpečnú a kvalitnú starostlivosť o pacienta. V príspevku PhDr. Viery Šbekovej, PhD. odzneli názory sestier z praxe na manažérky ošetrovateľstva a tiež otázky, kto manažuje ošetrovateľskú starostlivosť a čo absentuje v manažmente ošetrovateľskej starostlivosti so záverom, že úroveň ošetrovateľského manažmentu je podpísaná pod kvalitou poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti.
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p.a. v prezentácii uviedla širší prierez činnosti SK SaPA, aktivity v súvislosti so vzdelávaním a kompetenciami sestier a pôrodných asistentiek, informovala o návrhoch na riešenie nedostatku sestier a výzve preloženej ministrovi zdravotníctva o urýchlené riešenie krízového stavu a ďalších aktivitách komory.
V súvislosti s prípravou novelizácie výnosu o minimálnom personálnom zabezpečení a materiálno-technickom vybavení jednotlivývých druhov zdravotníckych zariadení PhDr. Anna Macková, MPH stručne predstavila súčasné personálne normatívy a vyzvala účastníkov k zasielaniu návrhov na zmenu výnosu podľa potrieb a požiadaviek praxe. Upozornila, že nedostatok sestier nemôže byť dôvodom na znižovanie počtu sestier na jednotlivých pracoviskách. Súčasne informovala o finálnej verzii optimalizácie sústavy špecializačných odborov a certifikovaných pracovných činností.
K vybraným pracovnoprávnym otázkam sestier podal informácie Mgr. Slavomír Slávik. Rozsiahlu diskusiu vyvolali otázky rozvrhnutia pracovného času, práca nadčas, prestávky v práci a ďalšie, súvisiace so zákonníkom práce.
V rámci odborného programu konferencie boli prezentované aj ďalšie zaujímavé príspevky:
O rizikách pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o klienta v ZSS, ktoré súvisia s nedostatkom materiálno-technického vybavenia, nedostatkom odborného personálu, zlou personálnou politikou zariadenia, ale aj nevhodným prístupom zdravotníckych zariadení informovala PhDr. Margita Kostúriková (Ružomberok).
So skúsenosťami s vedením očetrovateľskej dokumentácie v elektronickej podobe, jeho výhodách, nevýhodách a konkrétnom príklade na pracovisku JIS sa podelili Mgr. Miroslava Dianová a Mgr. Katarína Ličková (Martin).
V príspevku Kvalita strostlivosti z pohľadu pacienta boli Mgr. Editou Hlinkovou, PhD. (Martin), okrem základných informácii prezentované východiská, ciele a závery projektu zameraného na vypracovanie kritérií kvality starostlivosti o pacienta so stómiou.
O manažmente psychofyzickej prípravy na pôrod pre budúce mamíčky, jeho priebehu, cieľoch a výhodách informovala PhDr. Jarmila Mackovčáková (Žilina).
V prednáške Čo možno očakávať od Inšpektorátu práce sa PhDr. Libuša Repiská, PhD., MHA (Nitra) ako prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia, podelila o osobné skúsenosti s Inšpektorátom práce, poukázala tiež na základné právne normy, ktoré sú pre prevádzkovateľa resp. zamestnávateľa záväzné.
Uplatnenie supervízie v zdravotníckom zariadení, základnú charakteristiku a konkrétne výsledky informovanosti o supervízii zo zdravotníckych a sociálnych zariadení va Slovensku a v ČR prezentovala Mgr. Mária Majerová (Kremnica).
Príjemným spestrením konferencie boli prednášky zahraničných hostí. Kolegyne z Poľska prezentovali témy zamerané na manažment ošetrovateľského personálu a vytvorenie istých pracovných miest ako predpoklade na udržanie ľudských zdrojov, na interpersonálnu komunikáciu medzi vedúcimi pracovníkmi a zamestnancami a tiež sa podelili o problémy s implementáciou nových foriem ošetrovateľskej dokumentácie v zdravotníckych zariadeniach.
Kolegyne z Maďarska nás oboznámili s monitorovaním epidemiologických ukazovateľov v nadväznosti na edukáciu pacienta, rodiny a personálu a s aplikáciou indikátorov kvality na základe novej legislatívy aj vo vzťahu k vzdelávaniu a kompetenciám zdravotníckych pracovníkov.
K horúcej téme na Slovensku vytvoriť zo zdravotníckeho asistenta praktickú sestru, boli veľkým prínosom prednášky kolegýň z ČR. Mgr. Jana Maňhalová, Ph.D. predstavila činnosť a ciele Spolku vysokoškolsky vzdelaných sestier, systém vzdelávania sestier v EÚ a ČR, prezentovala výsledky výskumu ako verejnosť vníma ošetrovateľskú profesiu a postavenie sestier v spoločnosti.
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. informovala o konkrétnych krokoch, ktoré viedli ku vzniku súčasného vzdelávania sestier v ČR podľa novoprijatej legislatívy. Riešenie nedostatku sestier skrátením kvalifikačnej prípravy a zmenou zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru v systéme 4+1, vnímajú ako nesystémové a neefektívne. V praxi sú problémy so zaraďovaním zdravotníckych asistentov na pozície praktickej sestry - absentuje vyhláška o kompetenciách, študenti nemajú o skrátenú formu vzdelania záujem, nie je pre nich motivačné....
V závere vyzvali slovenské sestry, aby v „boji“ za zachovamie vysokoškolského vzdelania zotrvali a neuberali sa cestou českých sestier...
V závere odbornej časti konferencie PhDr. Renáta Darmošová, dipl. s. predstavila históriu a súčasnosť Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku.
V rámci jednotlivých odborných blokov sa rozvinula široká diskusia na tému vzdelávania sestier, nedodržiavania personálneho obsadenia zdravotníckych zariadení aj v súvislosti s registráciou zdravotníckeho pracovníka, na otázky súvisiace s dodržiavaním zákonníka práce zo strany zamestnávateľa, otázky eleltronickej formy vedenia ošetrovateľskej dokumentácie, na potrebu kontroly personálneho obsadenia v nadväznosti na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, na problematiku poskytovania a uhrádzania ošetrovateľskej starostlivosti v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti a ďalšie aktuálne témy.
Diskusné príspevky poukázali na potrebu realizovať workshopy zamerané na dodržiavanie zákonníka práce, vykonávať kontroly dodržiavania personálneho obsadenia v zdravotníckych zariadeniach, presadzovať vysokoškolské vzdelávanie sestier a nepodporovať vytvorenie praktickej sestry po vzore z ČR, presadzovať požiadavky smerujúce k stabilizácii sestier v systéme, k zvýšeniu motivácie sestier a záujmu o štúdium ošetrovateľstva, s čím úzko súvisia zmeny v odmeňovaní.
Naše poďakovanie za spoluprácu a všestrannú pomoc pri organizovaní konferencie patrí našim partnerom: hlavnému partnerovi spoločnosti Hartmann Rico a ďalším spoločnostiam A care, Herbacos Recordati, Thuasne, Sarsted,Vidra a spol., Velcon, Banchem, SaranaFashion s.r.o., Agfoods, Schůlke, Mary Key, Mestu Ružomberok, našim zahraničným hosťom, mediálnym partnerom,organizačnému výboru,prednášajúcim, moderátorkám odborných blokov a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii konferencie.
PhDr. Anna Macková, MPH, dipl. s.
predsedníčka sekcie


V nadväznosti na najviac diskutované témy sa účastníci konferencie zhodli na vyhlásení:
• Podporujeme návrhy SK SaPA a Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve na riešenie nedostatku sestier a vyzývame ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie krízového stavu, nakoľko bez dostatočného počtu sestier nie je nožné poskytovať kvalitnú a bezpečnú starostlivosť o pacienta.

• Apelujeme na politikov, aby zostal zachovaný súčasný systém vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek. Zákon prijatý v ČR odsudzujú profesijné aj vzdelávacie inštitúcie a považujú tento krok za nesprávny pri riešení nedostatku sestier.

• Navrhujeme vytvorenie jednotnej elektronickej ošetrovateľskej dokumentácie, záväznej pre všetky zdravotnícke zariadenia.

• Podporujeme myšlienku realizácie workshopov zameraných na zákonník práce a jeho dodržiavanie.

Ďalšie články v sekcii

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou
Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na vedúcu odboru a vyradením vedúcich sestier z riadenia ošetrovateľstva dochádza pomaly, ale isto k degradácii vedúcich pracovníkov v ošetrovateľstve ako aj samotného odboru ošetrovateľstva. Zmeny zriaďovacích listín spôsobili zásadné rozdiely pri riadení ošetrovateľstva v štátnych a súkromných nemocniciach. Dochádza k porušovaniu Mníchovskej deklarácie, ktorou sa ministri zdravotníctva zaviazali zabezpečiť zastúpenie sestier na všetkých stupňoch riadenia v zdravotníctve. V znení zákona riadiť a organizovať ošetrovateľskú prax môže len sestra.
Návšteva sestier z Lotyšska
Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.
Oceňovanie Biele srdce RK SaPA Galanta
Regionálna komora Sa PA Galanta v 15. júna 2018 v Šali , Hotel Centrál organizovala miestny seminár spojený so slávnostným odovzdávaním ocenenia BIELE SRDCE na regionálnej úrovni.
Pařízkovy dny
Ostrava - V dňoch 08. až 9. marca sa členky Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Bc. Barbora Kapitánová a Mgr. Zuzana Haladová aktívne zúčastnili na odbornom podujatí „Pařížkovy dny“, ktorý sa tradične uskutočnilo v Ostrave.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri