Úvod / Podujatia / Prezidentka Lazorová na Ukrajine podpísala zmluvu o spolupráci
Prezidentka Lazorová na Ukrajine podpísala zmluvu o spolupráci


Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa v dňoch 19. – 20. októbra 2017 zúčastnila na medzinárodnom vedeckom sympóziu v ukrajinskom meste Zhytomyr, kde podpísala dohodu o spolupráci medzi SK SaPA a Inštitútom ošetrovateľstva v Zhytomyre ohľadom vedy, výskumu, a spolupráci pri organizácii odborných podujatí.
Medzinárodné vedecké sympózium „higher education in nursing: challenges and prospects”, organizoval Inštitút ošetrovateľstva v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Ukrajiny, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Zhytomyre, Univerzitou v Rzeszowe, Fakultou zdravotníckych odborov Palackého univerzity v Olomouci, časopisom pre nelekárskych zdravotníckych pracovníkov Profese online, časopisom SKSaPA Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, časopisom Nursing Specialist, Vyššou školou technickou Bronislawa Markiewicza v Jaroslaw a Vyššou školou zdravotníckych odborov v Zyrardowe.
Hlavnými tematickými okruhmi sympózia boli témy ako: aktuálne otázky rozvoja medicínskeho vzdelávania na Ukrajine, odborná príprava študentov v rámci kreditného systému, zvláštnosti vzdelávania mládeže na lekárskych a pedagogických univerzitách a inštitúciách, skúsenosti s vykonávaním vyššej odbornej prípravy postgraduálnych sestier, informačné technológie v ošetrovateľstve, verejné zdravie, ekonomika a marketing v oblasti verejného zdravia, reformy v ošetrovateľstve, manažment v ošetrovateľstve, ošetrovateľské zákony a predpisy, klinická a polykultúrna ošetrovateľská starostlivosť a ošetrovateľstvo v spoločnosti.
Prvé kontakty s ukrajinskými sestrami prebehli na Slovensku počas posledných dvoch ročníkov Celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien, kde bola pozvaná doc. Natalia Shygonska, PhD. z Inštitútu ošetrovateľstva v Zhytomyre. V tomto roku sa druhého ročníka konferencie zúčastnila prorektorka doc. Svetlana Gordiichuk, PhD. z toho istého inštitútu. Na základe osobných stretnutí a snahe a ochote pomôcť rozvíjajúcemu sa Ukrajinskému ošetrovateľstvu, sme v tomto roku prijali pozvanie z ukrajinskej strany.
Sympózium, ktorého sa zúčastnilo viac ako 300 účastníkov zo všetkých regiónov Ukrajiny, vrátane zahraničných hostí zo Slovenska a Poľska, otvoril rektor Inštitútu ošetrovateľstva v Zhytomyre prof. Viktor Shatylo. S úvodnými príhovormi vystúpili: riaditeľka vzdelávania na Ministerstve zdravotníctva Ukrajiny Tatiana Chernyshenko, riaditeľ odboru zdravotníctva Zhytomyrskej štátnej oblasti Olexandr Suslyk, riaditeľ komisie verejného zdravotníctva v Zhytomyrskej regionálnej rade Yevgenii Zhabokritskii, zástupca riaditeľa Ústavu ošetrovateľstva a zdravotníckych vied na univerzite v Rzeszowe Malgorzata Marc, a prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl.p.a,.
Významným aktom na úvod sympózia bolo podpísanie dohody o spolupráci medzi SK SaPA, zastúpenú Mgr. Ivetou Lazorovou, dipl. p. a. a Inštitútom ošetrovateľstva v Zhytomyre, ktorý zastupoval prof. Viktor Shatylo. Predmetom dohody o spolupráci je podpora vedy, výskumu, spolupráca pri organizácii odborných podujatí a publikačná činnosť v odborných periodikách vydávaných oboma stranami.
Po slávnostnom podpise dohody o spolupráci nasledovali odborné prezentácie pozvaných hostí. Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a prezentovala tému „Aktivity SK SaPA v súvislosti so vzdelávaním a kompetenciami sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku“, poukázala na významnú úlohu Komory v riešení problémov sestier a pôrodných asistentiek na úrovni ministerstva a to návrhmi a pripomienkovaním legislatívnych zmien, spoluprácou na projektoch ministerstva, alebo v rámci medzinárodných partnerstiev ako je členstvo v EFN. PhDr. Lukáš Kober, PhD. sa zameral na problematiku vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku a poukázal na nutnosť implementácie Smerníc EÚ do legislatívy na Ukrajine, čo je zásadný krok k rozvoju ošetrovateľstva v oblasti vzdelávania a výskumu. Mgr. Bc. Vladimír Siska zameral tému svojej prezentácie na kompetencie sestier pracujúcich v urgentnej zdravotnej starostlivosti a na operačných strediskách záchrannej zdravotnej služby.
Počas druhého dňa sympózia boli zástupcovia SK SaPA pozvaní riaditeľom nemocnice v Zhytomyre Bogdanom Leskivom a hlavnou sestrou Svitlanou Tevs na návštevu hemodialyzačného oddelenia a oddelenia pre liečbu ochorení štítnej žľazy, kde sú hospitalizovaní pacienti, ktorí trpia následkami výbuchu atómovej elektrárne Černobyľ.
Cieľom účasti na tejto vzdelávacej aktivite, ktorá sa radí medzi najväčšie na Ukrajine, bolo získať nové partnerstvá, diskutovať o témach a problémoch ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie na Slovensku v kontexte so stavom odboru na Ukrajine. Ukrajinské ošetrovateľstvo a zdravotnícky systém sa borí vo veľkých problémoch. Zle nastavený systém poskytovania starostlivosti je zrkadlom zlého postavenia celej spoločnosti. Hlavnými problémami sú korupcia, nedostatok zdravotníckeho personálu (počet sestier na 45 mil. obyvateľov je 246 295 tis. sestier), preťaženosťou sestier (na jednu sestru pripadá 35 – 40 pacientov v 24 hodinových službách), nedostupnosť zdravotnej starostlivosti v odľahlých regionálnych oblastiach, nefunkčný systém plošného zdravotného poistenia, ktoré by zabezpečilo populácii dostupnú a bezplatnú zdravotnú starostlivosť a v neposlednom rade nefunkčné stavovské organizácie, ktoré si plnia iné úlohy, alebo nepochopili svoje dôležité postavenie v systéme zdravotnej starostlivosti. Aj napriek veľkým problémom, nedostatočným, alebo minimálnym procesom zmien po roku 1989, ktoré sme u nás už dokázali realizovať si zaslúžia sestry na Ukrajine našu pozornosť a pomoc. Pomoc krajine, ktorú takmer nepoznáme a pri tom je našim priamym susedom. Ošetrovateľstvo bez hraníc musí byť aj solidárne.
Proces zmien v ošetrovateľstve sme na Slovensku začali bez pomoci západných ošetrovateľských organizácií. K nám nik neprišiel a neodovzdal nám svoje skúsenosti. My ich ale môžeme odovzdať našim kolegyniam a kolegom na Ukrajine. Bezpochyby ju príjmu s pokorou a vďakou.

Ďalšie články v sekcii

Návšteva sestier z Lotyšska
Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.
Oceňovanie Biele srdce RK SaPA Galanta
Regionálna komora Sa PA Galanta v 15. júna 2018 v Šali , Hotel Centrál organizovala miestny seminár spojený so slávnostným odovzdávaním ocenenia BIELE SRDCE na regionálnej úrovni.
Pařízkovy dny
Ostrava - V dňoch 08. až 9. marca sa členky Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Bc. Barbora Kapitánová a Mgr. Zuzana Haladová aktívne zúčastnili na odbornom podujatí „Pařížkovy dny“, ktorý sa tradične uskutočnilo v Ostrave.
Zúčastnili sme sa na certifikovanom akreditačnom kurze psychosociálnej podpory SPIS v Brne
Brno - Dňa 02.02.2018 sa predsedníčka Kontrolného výboru SK SaPA Mgr. Iveta Michalcová a Mgr. Zuzana Haladová zúčastnili na certifikovanom akreditačnom kurze SPIS v Brne v úlohe pozorovateľov. SPIS je systém psychosociálnej podpory orientovaný na podporu všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí prežívajú profesijne a často krát aj nadlimitne záťažové situácie. Systém zahrňuje poskytovanie intervenčných služieb, ale aj preventívne opatrenia, informuje a realizuje edukáciu vhodných stratégií pri zvládaní stresu.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri