Úvod / Členstvo / Vznik členstva / Vznik členstva
Vznik členstva
  • Členstvo v komore je dobrovoľné. Členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa môže stať sestra a pôrodná asistentka, ktorá požiada o zápis do zoznamu členov.
  • Komora do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zapíše do zoznamu členov sestru alebo pôrodnú asistentku, ak

a) je odborne spôsobilá na výkon zdravotníckeho povolania,

b) je bezúhonná; to platí aj pre občanov členských štátov Európskej únie a občanov štátov, ktoré nie sú členmi Európskej únie,
c) predloží doklad o zaplatení zápisného a členského príspevku na príslušný rok.


Odborná spôsobilosť sa preukazuje overenými (notárom alebo matrikou) dokladmi o odbornej spôsobilosti podľa § 33 ods. 5 zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. Pokiaľ je žiadateľ o zápis do zoznamu členov zapísaný v niektorom z registrov vedených komorou, uvedie pridelené registračné číslo a doklady o odborne spôsobilosti nemusí opakovane zakladať.

V zmysle § 38 ods. 2 zákona sa bezúhonnosť preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.

Po doručení písomnej žiadosti o zápis do zoznamu členov a preukázaní zákonom stanovených podmienok, Prezídium komory rozhodne na svojom najbližšom zasadnutí o zapísaní do zoznamu členov. Následne komora odošle žiadateľovi písomné rozhodnutie o zápise do zoznamu členov, preukaz člena a informačný list o príslušnosti k regionálnej komore.


Na stiahnutie:

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri