Úvod / Registrácia / Licencie / O registrácii / Zákon č. 578/2004 Z.z.
Zákon č. 578/2004 Z.z.
Zápis do registra podľa zákona č. 578/2004 Z. z. pre sestry a pôrodné asistentky registrované podľa zákona č. 311/2002 Z. z.

Na základe zákona NR SR č. 578/2004 Z. z., § 63 bola všetkým zdravotníckym pracovníkom zapísaným v registri uložená povinnosť oznámiť údaje v zmysle tohto zákona. Oznámenie údajov podľa zákona č. 578/2004 Z. z. znamená:

1. Vyplnenie a zaslanie tlačiva oznámenia

Na stiahnutie:
Oznámenie postupu pri registrácii

2. K tlačivu oznámenia sestra/pôrodná asistentka, ktorá už má podľa zákona č. 578/2004 Z.z. vydané potvrdenie o zápise, prikladá iba doklad o odbornej spôsobilosti, ktorý v čase zápisu priložený nebol (napr. diplom o špecializácii). To znamená, že nie je potrebné prikladať prílohy, ktoré sú na tlačive oznámenia na 2. strane vymenované, ak ste ich zaslali pri prvej registrácii.

Na sestry a pôrodné asistentky už zapísané do registra sa nevzťahuje povinnosť zaplatiť registračný poplatok podľa uvedeného zákona a predložiť doklady, ak ich už predložili podľa doterajších predpisov (zákon č. 311/2002 Z. z.) a zodpovedajú požadovaným údajom.

Deň zápisu do registra podľa tohto zákona je dňom, kedy sa sestre a pôrodnej asistentke začína päťročné hodnotiace obdobie pre potreby sústavného vzdelávania.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri