Úvod / Registrácia / Licencie / O registrácii / Postup pri registrácii
Postup pri registrácii
Postup pri registrácii sestry/pôrodnej asistentky, ktorá žiada o zápis do registra prvýkrát podľa súčasne platného zákona č. 578/2004 Z. z.:

V zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z.z., § 63, ods. 1 komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do registra do 10 dní od doručenia oznámenia zdravotníckeho pracovníka a vydá mu potvrdenie o registrácii.

1. Vyplniť tlačivo oznámenia

Na stiahnutie:

2. K oznámeniu je potrebné priložiť:
• osvedčené kópie dokladov o najvyššej dosiahnutej odbornej spôsobilosti (maturitné vysvedčenie SZŠ alebo diplom VOV alebo diplom VŠ v odbore ošetrovateľstvo/pôrodná asistencia - Bc./Mgr.)
• osvedčené kópie dokladov o ďalšom vzdelávaní (špecializačné štúdium alebo certifikačná príprava)
• potvrdenie zamestnávateľa o praxi zamestnanca (na stiahnutie: Potvrdenie zamestnavateľa o praxi zamestnanca.xls,aj na portal.sksapa.sk)
• kópiu potvrdenia o úhrade registračného poplatku (registračný poplatok vo výške 13,00 € uhraďte na číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s., VS: 5782004)
Overenou fotokópiou sa rozumie osvedčenie listín a podpisov na listinách vykonané notárskym úradom alebo matričným úradom podľa zákona č. 323/1992 Z. z. alebo zákona č. 599/2001 Z. z. Všetky dokumenty predkladané ako prílohy v inom ako slovenskom jazyku musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri