Úvod / Registrácia / Licencie / O registrácii / Dočasné pozastavenie, zrušenie, obnovenie registrácie
Dočasné pozastavenie, zrušenie, obnovenie registrácie
Dňa 01. 06. 2009 nadobudla účinnosť novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorá zaviedla viaceré zmeny inštitútu registrácie, okrem iného tiež možnosť dočasného pozastavenia, obnovenia resp. zrušenia registrácie u osôb, ktoré už nevykonávajú povolanie sestry a pôrodnej asistentky.
Najdôležitejšou pozitívnou zmenou, ktorú novela č. 192/2009 Z. z. priniesla, je zaradenie registrácie medzi podmienky výkonu povolania v ustanovení § 31 ods.1 písm.e). Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ je povinný u svojich zamestnancov dbať nielen na to, či majú spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, sú bezúhonní a zdravotne a odborne spôsobilí, ale tiež na to, či si splnili svoju zákonnú povinnosť registrovať sa v príslušnej komore.

Dočasné pozastavenie registrácie (§63a)
Komora dočasne pozastaví registráciu, ak: a) zdravotnícky pracovník požiada o dočasné pozastavenie registrácie z dôvodu, že prerušil výkon zdravotníckeho povolania, najviac na čas prerušenia výkonu zdravotníckeho povolania, b) zdravotníckemu pracovníkovi bol zakázaný výkon zdravotníckeho povolania, najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania.
Dočasné pozastavenie registrácie má význam predovšetkým pre tých zdravotníckych pracovníkov, ktorí nebudú nejaký čas vykonávať zdravotnícke povolanie, ale plánujú sa k výkonu odborných činnosti v budúcnosti vrátiť. Príkladom môže byť materská dovolenka. V takomto prípade nám sestra/ pôrodná asistentka zašle žiadosť o dočasné pozastavenie registrácie, na základe čoho bude oslobodená od poplatku za vedenie registra, ktorý je v súčasnosti pre nečlena komory vo výške 15 €.
V prípade, ak sestre, ktorá chce požiadať o dočasné pozastavenie registrácie, už uplynulo päťročné hodnotiace obdobie, je povinná pred podaním žiadosti o dočasné pozastavenie registrácie uzavrieť si hodnotiace obdobie účasťou na hodnotení. K žiadosti o pozastavenie registrácie je potrebné priložiť potvrdenie preukazujúce dôvod pozastavenia registrácie.
Na stiahnutie:

Toto ustanovenia sa netýka osôb vykonávajúcich povolanie sestry/pôrodnej asistentky v zahraničí. Vykonávanie povolania v zahraničí nie je dôvodom na dočasné pozastavenie resp. zrušenie registrácie. Tieto osoby nesmú zabúdať na povinnosť oznámiť skutočnosť, že vykonávajú povolanie v zahraničí komore v zmysle § 80 ods.1 písm.c). Poplatky súvisiace s členstvom zostávajú pri dočasnom pozastavení registrácie nezmenené (členky na materskej dovolenke priložia k žiadosti tiež oznámenie, že sú na materskej dovolenke, na základe čoho sú povinné platiť členský príspevok pre člena na materskej dovolenke).

Zrušenie registrácie (§63b)
(1) Komora zruší registráciu tomu, kto: a) požiadal o zrušenie registrácie v súvislosti s ukončením výkonu zdravotníckeho povolania, b) prestal spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa §31 ods. 1 písm. a) až d). (2) O zrušení registrácie rozhodne komora do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedela o skutočnostiach uvedených v odseku 1. Rozhodnutie o zrušení registrácie sa doručuje zdravotníckemu pracovníkovi a v prípade, že je zamestnancom, aj jeho zamestnávateľovi.
Osoby, ktoré už nevykonávajú zdravotnícke povolanie a ani ho v budúcnosti neplánujú vykonávať napríklad z dôvodu, že sú na starobnom alebo invalidnom dôchodku, môžu požiadať o vyčiarknutie z registra sestier alebo registra pôrodných asistentiek. Zrušením registrácie zaniká aj členstvo v komore.
Na stiahnutie:

Obnovenie registrácie (§63c)
Po zániku dôvodov, ktoré viedli k dočasnému pozastaveniu registrácie alebo k zrušeniu registrácie, komora zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti o obnovenie registrácie opätovne zaregistruje. K žiadosti o obnovenie registrácie zdravotnícky pracovník prikladá iba doklady preukazujúce zmeny údajov oznámených podľa § 63 ods. 2 a 3.
Pred opätovným začatím vykonávania zdravotníckeho povolania zdravotníckym pracovníkom, ktorému bola registrácia dočasne pozastavená alebo zrušená, je potrebné, aby zdravotnícky pracovník písomne požiadal o obnovenie registrácie spolu s priložením dokladov, ktoré preukazujú, že zanikli dôvody, pre ktoré bola registrácia dočasne pozastavená alebo zrušená (potvrdenie od zamestnávateľa o začatí pracovného pomeru, resp. o pokračovaní vo vykonávaní pracovných činností u zamestnávateľa napr. po ukončení materskej dovolenky).
Na stiahnutie:

Registrácia absolventov odboru ošetrovateľstva
Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania (§ 27 ods. 1), oznámi údaje potrebné na registráciu najneskôr do troch mesiacov od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri