Úvod / Ostatné / Ostatné podsekcie / O časopise
O časopise

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Professional Journal of Nursing and Midwifery

Vydáva / Published by
Slovenská komora sestier
a pôrodných asistentiek
Amurská 71
821 06 Bratislava

Dátum vydania: 28. február 2014
IČO vydavateľa: 37 999 991
Tel. 02/4020 2066, fax. 02/4020 2064
sksapa@sksapa.sk
www.sksapa.sk

Predseda redakčnej rady / Editor-in-Chief
PhDr. Lukáš Kober, PhD.
casopis.sksapa@gmail.com

Redakčná rada / Editorial Board
PhDr. Andrea Bratová, PhD.
PhDr. Helena Gondárová - Vyhničková, dipl. s.
Mgr. Ivana Harvanová, PhD.
Mgr. Jana Lacenová
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
PhDr. Libuša Repiská, PhD., MHA
Mgr. Jana Slováková, PhD.
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.

Medzinárodná redakčná rada / International Editorial Advisory Board
Prof. dr sci. med. Vida Živanović - Medical College of Professional Studies Belgrade, Serbia
Assoc. Prof. Natalia Shygonska, PhD., RN - Zhytomyr Nursing Institute, Ukrainian scientific and practical journal Master of Nursing, Ukraine
dr n. med. Ewa Molka, RN - Journal of modern nurses and midwives, Poland
MA. Renata Mroczkowska, RN - Journal of modern nurses and midwives, Silesian Center for Heart Diseases in Zabrze, Department of Cardiology, Congenital Heart Diseases and Electrotherapy with the Division of Pediatric Cardiology, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
mgr Wojciech Nyklewicz - Journal of modern nurses and midwives, Poland
PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA - Department of Nursing, 2nd Medical Faculty of Charles University, Faculty Hospital Motol, Prague, Czech Republic
PhDr. Renáta Zoubková, RN - University of Ostrava, Department of Intensive Medicine and Forensic Studies, Faculty Hospital Ostrava, Czech Republic
Andy Gibbs, BSc (Hons), MSc, PGCert, RN - Glasgow Caledonian University, Scotland UK
Dr. Alice Coffey, PhD, M.Ed, BA, RGN, RM, RNT - Director of Globalisation and Internationalisation / College Lecturer, Leader of Healthy Ageing Research Theme, Catherine McAuley School of Nursing and Midwifery, Brookfield Health Sciences Complex, University College Cork, Cork, Ireland
Josip Božić, MSN, RN, specialists in anesthesia activities President of the Expert Society for the Suppression of pain (Croatien Nurses Pain Society). School for Nurses, Zagreb, Croatia
Prof. Oleh Lyubinets, M.D., Ph.D. - Head of Department of Public Health Management, Faculty of Postgraduate Education Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

Jazyková korektúra / Language correction
Mgr. Jana Lacenová
PhDr. Katarína Kovalčíková

Grafická úprava / Graphics
Ing. Peter Grejták

Informácie / Informations
Periodicita 6 x ročne
Predplatné je 6 EUR.
Bezplatný pre členov SKSaPA.
Dostupný na web stránke:
http://www.sksapa.sk/

Indexácia / Indexation
Bibliographia medica Slovaca
Citačná databáza / Citation database
CiBaMed

Redakcia si vyhradzuje právo na formálnu
úpravu príspevkov a ich prípadné skrátenie.

Tematické okruhy pre rok 2017
01/2017 – pôrodná asistencia, ošetrovateľstvo v gynekológii a pôrodníctve - vydanie: 29.02.2017
02/2017 – ošetrovateľstvo v odboroch othorinolaringológia, chirurgia a oftalmológia - vydanie: 30.04.2017
03/2017 – Medzinárodný deň sestier, ošetrovateľstvo v odboroch vnútorného lekárstva, sterilizácia a dezinfekcia - vydanie: 30.06.2017
04/2017 – ošetrovateľstvo v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - vydanie: 31.08.2017
05/2017 – ošetrovateľstvo v odboroch neurológia a psychiatria - vydanie: 31.10.2017
06/2017 – gerontologické ošetrovateľstvo, sociálna starostlivosť, domáca ošetrovateľská starostlivosť - vydanie: 31.12.2017
Vydavateľ si vyhradzuje právo na zmenu, alebo doplnenie tematických okruhov jednotlivých čísel časopisu.

Uzávierka čísla: vždy k prvému dňu v mesiaci vydania

Pokyny pre autorov odborných príspevkov do časopisu Ošetroveteľstvo a pôrodná asistencia.pdf

Professional Journal of Nursing and Midwifery - instructions letter english version.pdf

Svoje príspevky posielajte na: casopis.sksapa@gmail.com

Na stiahnutie:

Objednávka e-časopisu

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri