Úvod / SK SaPA / Odborné sekcie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam odborných sekcií / XIV. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v psychiatrii SK SaPA
XIV. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v psychiatrii SK SaPA

Správa z XIV. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich  v psychiatrii SK SaPA s medzinárodnou účasťou.

V dňoch 06.09.- 07.09.2012 sa v priestoroch hotela Satel v Poprade konala XIV. celoslovenská konferencia sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii SK SaPA s medzinárodnou účasťou na tému Kompetencie a kľúčové roly sestry v psychiatrickom ošetrovateľstve. Organizátorom bola SK SaPA, sekcia sestier pracujúcich v psychiatrii v spolupráci so Psychiatrickou klinikou JLF UK a UNM v Martine a RK SK SaPA v Poprade. Podujatie svojou prítomnosťou poctili významní hostia – Martin Pikora, člen Rady komory SaPA, PhDr. Tatiana Hrindová, predsedníčka sekcie, Mgr. Jana Vadkertiová, MBA, námestníčka pre úsek ošetrovateľskej starostlivosti UNM, MUDr. Valéria Kerná, PhD. v zastúpení Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM a prezidentka RK v Poprade Emília Kloudová.  Konferencie sa tiež zúčastnili ďalší hostia – Mgr. Iveta Michalcová – vedúca RC HSV Prešov, Mgr. Tünde Tunyi, predsedníčka psychiatrickej sekcie Komory maďarských odborných zdravotníckych pracovníkov,  Mgr. Tomáš Petr, predseda psychiatrickej sekcie sestier ČAS (ČR). Zahraničnú účasť tohto podujatia doplnili svojou prítomnosťou aj kolegyne z Poľska - Anna Kamińska a Małgorzata Zgiet z poľskej asociácie psychiatrických sestier. Po úvodných príhovoroch bol odborný program dvojdňovej konferencie otvorený Mgr. Martinou Dubovcovou, PhD. členkou výboru sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii. Konferencie sa zúčastnilo 89 sestier z celého Slovenska, dvaja českí kolegovia a dve kolegyne z Poľska. Bohatý program bol rozdelený do piatich blokov, počas ktorých odznelo 27 prednášok.

V prvom programovom bloku odzneli prednášky o pracovnej motivácii sestier od Bc. S. Prokšejovej z PL Plešivec  a pracovnej spokojnosti a fluktuácii sestier od Mgr. Jany Vadkertiovej, MBA z UNM Martin. Program pokračoval prednáškami zameranými na kognitívnu rehabilitáciu u pacientov s miernou kognitívnou poruchou a demenciou.  Najúspešnejšiu prednášku podľa hodnotenia účastníkov konferencie prezentovala M. Beneová z PL Plešivec na  tému Blum – ústav pre slabomyseľných a epileptikov, ktorou  priniesla historický diskurz z histórie tohto ústavu. Záver prvého bloku bol venovaný špecifikám ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov na ústavnej ochrannej liečbe.

Druhý programový blok otvoril Mgr. Tomáš Petr z ČR s prezentáciou programu CESTA, ktorou poukazoval na oblasti a možnosti získavania k spolupráci pacienta v liečbe schizofrénneho ochorenia.  Prínosné boli aj prednášky zamerané na hodnotenie pacienta podľa stupnice NOSIE, ako aj význam terapeutickej komunikácie v psychiatrickej ošetrovateľskej starostlivosti. Veľmi aktuálnou témou sa zaoberala p. A. Žemličková z PL Plešivec, pričom poukázala na potrebu optimálneho a precízneho manažmentu mimoriadnych udalostí na pracoviskách psychiatrie. Veľkou výzvou bola prednáška PhDr. T. Hrindovej, ktorá formulovala víziu súčasného psychiatrického ošetrovateľstva na Slovensku a jeho značných ekonomických rezerv. Vyzdvihla však kvalitnú a úspešnú spoluprácu so zahraničím, čím naznačila aj ďalšie smerovanie ošetrovateľstva pri lôžku či v teréne v starostlivosti o pacienta s duševným ochorením.

Tretí programový blok odhalil širšie možnosti záberu psychiatrickej sestry v primárnej prevencii mentálnej anorexie u dospievajúcich dievčat, ako aj priblíženie kompetencií sestry v starostlivosti o pacienta s katatónnou schizofréniou vo forme kauzistického spracovania. Tretí blok pokračoval prednáškou o význame pohybovej terapie u seniorov, načrtnutí záverov výskumu o násilí voči zdravotníckym profesionálom, ktorý poukázal na zistenia, že viac ako polovica hospitalizovaných pacientov si myslí, že je vhodnejšie používať neverbálne techniky zvládania agresie, ako obmedzovacie prostriedky. Záverom prvého dňa konferencie bol prezentovaný posudzovací nástroj – Kenedyho diagnostická os V v dlhodobej starostlivosti o pacienta so schizofréniou.

Úvod druhého dňa konferencie bol  príjemným spestrením pre všetkých v auditóriu prezentáciou významu humoru v zdravotníctve  a jeho využití autora tejto myšlienky Garyho Edwardsa, z občianského združenia Clowndoctors, ktorý všetkých zaujal. Aktuálnosť témy komunitnej starostlivosť prezentovala Mgr. T. Tunyi z Maďarska, pričom poukázala na úskalia spolupráce a jasné vymedzenie kompetencií  sestry. Svoje skúsenosti a zážitky z odbornej stáže v Maďarsku prezentovala Mgr. J. Molnárová z PN Hronovce. Záver štvrtého bloku bol venovaný sťažnostiam na sestry a problematike hodnotenia sústavného vzdelávania. Všetky prednášky zaujali a vyvolali diskusiu. Posledný blok odborného programu konferencie bol naplnený prednáškami na tému využívania obmedzovacích prostriedkov v podmienkach PL Sučany od Mgr. M. Závodskej, a vymedzenia špecifík ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta závislého na marihuane a u pacienta s polytoxikomániou.

Celoslovenská konferencia bola medializovaná v regionálnej TV Poprad, kde predsedníčka informovala o jej priebehu a medzinárodnom kredite tohto podujatia. V závere konferencie sa všetkým účastníkom konferencie, ale aj organizátorom za prípravu a príjemnú odbornú atmosféru poďakovala prezidentka RK Poprad Emília Kloudová, PhDr. Tatiana Hrindová, predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii. Ocenila rôznorodé témy a s potešením konštatovala, že prednášky psychiatrických sestier sú inovatívne, obohatené o nové prvky s možnosťou ich využitia v praxi.  Vyzdvihla vysokú erudíciu a ochotu intenzívnej spolupráce so zahraničím v snahe sledovať aktuálne informácie v psychiatrickom ošetrovateľstve. Zároveň uviedla, že v dňoch 17.10. – 20.10.2012 sa bude v Budapešti konať 2. medzinárodná konferencia psychiatrického ošetrovateľstva Višehradskej štvorky. Záverom konštatovala zdarný priebeh dvojdňovej konferencie aj Mgr. M.Dubovcová, PhD.  a súčasne zaželala organizátorom budúcoročnej jubilejnej XV. Celoslovenskej konferencie, ktorá sa bude konať v Pezinku,  veľa tvorivých nápadov a trpezlivosti pri jej organizovaní. Zborník príspevkov zo XIV. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v psychiatrii s medzinárodnou účasťou bude zverejnený a dostupný v online verzii na stránkach sekcie v časti odborné sekcie.


Mgr. Martina Dubovcová, PhD.,
Psychiatrická klinika JLF UK a UNM, Martin,
členka výboru Sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii SK SaPA

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri