Úvod / SK SaPA / Odborné sekcie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek / Zoznam odborných sekcií / Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve
Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve

Predsedníčka sekcie: PhDr. Anna Macková, MPH, dipl. s.
mobil: 0907 844 721,
e-mail: mackova_a@centrum.sk
Zamestnávateľ:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
937 52 Bratislava

Podpredsedníčka sekcie: PhDr. Anna Bullová
mobil: 0904 660 451; 043/4203 926
e-mail: bullova@unm.sk; annabullova0@gmail.com
Zamestnávateľ:
Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 4248/2
036 01 Martin

Členovia výboru:
Mgr. Slavomíra Prokšejová, MBA
mobil: 0915 276 270
e-mail: proksejova@pobox.sk
Zamestnávateľ:
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma
Gemerská 233
049 11 Plešivec

Mgr. Anna Vargová, MHA, dipl. s.
mobil: 0905 755 344
e-mail: anit@stonline.sk
Zamestnávateľ:
ADOS Krištal spol. s r.o, Vargová Anna
Komenského 26
048 01 Rožňava

PhDr. Anna Mačugová
mobil: 0911 296 116; 052/4317 224
e-mail: macugova@nspsl.sk; phdr.a.macugova@gmail.com
Zamestnávateľ:
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

Súvisiace články

Zmeny v ošetrovateľskej praxi v roku 2018
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, je za nami rok 2018, plný legislatívnych zmien v ošetrovateľstve. Rok pomerne náročný, ktorý priniesol pre sestry, ošetrovateľstvo a pacienta viacero pozitívnych, ale aj negatívnych zmien.
Správa zo VII. celoslovenskej konferencie sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou.
27. - 28. 09. 2018
Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou
Žiadame vládu SR a MZ SR realizovať kroky a opatrenia, ktoré udržia sestry v systéme a zvýšia záujem o povolanie sestry. Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na vedúcu odboru a vyradením vedúcich sestier z riadenia ošetrovateľstva dochádza pomaly, ale isto k degradácii vedúcich pracovníkov v ošetrovateľstve ako aj samotného odboru ošetrovateľstva. Zmeny zriaďovacích listín spôsobili zásadné rozdiely pri riadení ošetrovateľstva v štátnych a súkromných nemocniciach. Dochádza k porušovaniu Mníchovskej deklarácie, ktorou sa ministri zdravotníctva zaviazali zabezpečiť zastúpenie sestier na všetkých stupňoch riadenia v zdravotníctve. V znení zákona riadiť a organizovať ošetrovateľskú prax môže len sestra.
Pripomienky k Opatreniu Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno –technické vybavenie jednotlivých druhov ústavných zdravotníckych zariadení
Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Vám zasiela pripomienky k návrhu Opatreniu Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno –technické vybavenie jednotlivých druhov ústavných zdravotníckych zariadení (ďalej len „opatrenie“), ktoré reflektujú na požiadavky a potreby praxe a boli spracované podľa návrhov vedúcich pracovníkov v ošetrovateľstve ústavných zdravotníckych zariadení.
Vyhlásenie účastníkov VI. celoslovenskej konferencie sekciu manažmentu v ošetrovateľstve.
V dňoch 05. - 06. októbra 2017 sa priestoroch Hotela Bešeňová konala VI. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou, ktorú organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve a Univerzitná nemocnica SNP – fakultná nemocnica v Ružomberku.
Správa z VI. Celoslovenskej konferencie sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou.
Dátum: 05. - 06. októbra 2017
Stanovisko Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve k vzdelávaniu sestier.
Lekárska obec ešte stále dostatočne nevníma, že súčasťou zdravotnej starostlivosti je aj ošetrovateľská starostlivosť a že okrem medicínskeho odboru existuje aj samostatný odbor ošetrovateľstva, v ktorom sestry vedia a sú schopné samostatne rozhodovať a niesť za to zodpovednosť bez ohľadu na to, aký systém vzdelávania sa v našej spoločnosti nastaví.
Akútny nedostatok sestier a pôrodných asistentiek
Požiadavka.
Správa z V. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou
V dňoch 21. - 22. októbra 2016 sa priestoroch Hotela SOREA Máj v Liptovskom Jáne konala V. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou, ktorú organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Liptovskom Mikuláši.
Prehľad o činnosti výboru sekcie v roku 2015
Stručný prehľad o činnosti výboru sekcie v roku 2015
Pripomienky k návrhu Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
Pripomienky k návrhu nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
Prehľad o činnosti výboru Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve v roku 2014
Vyhlásenie účastníkov II. Celoslovenskej konferencie sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou.
Doriešenie súčasných špecializácií - zlúčenie, resp. zníženie počtu špecializačných odborov a zaradenie už existujúcich špecializačných odborov (profesijných titulov) do viacerých klinických odborov
II. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s MÚ
4. – 5. október 2013
Správa o činnosti výboru sekcie v roku 2012
Správa o činnosti Výboru Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve v roku 2012
Konferencia - Mosty porozumenia, Praha 24.1.2013
Predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v riadení ošetrovateľskej starostlivosti PhDr. Marta Gažiová sa na pozvanie Anny Chrzovej, predsedníčky sekcie manažmentu Českej asociácie sestier sa zúčastnila konferencie ako čestný hosťa členka diskusneho panelu
Sústavné odborné vzdelávanie, medzinárodná spolupráca
Sústavné odborné vzdelávanie, medzinárodná spolupráca, „prebudenie“ zanedbaného výskumu v ošetrovateľstve a podieľanie sa na tvorbe zdravotníckej legislatívy – priority novej odbornej sekcie v oblasti zdravotníctva

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri