Úvod / Registrácia / Licencie / Licencie / Zmeny, dočasné pozastavenie, zrušenie licencie
Zmeny, dočasné pozastavenie, zrušenie licencie

ZMENY V LICENCIE
V prípade zmeny v licencii Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyznačí na základe oznámenia držiteľa licencie zmenu údajov uvedených v licencii, ak ide o zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Tieto zmeny nevyžadujú vydanie nového rozhodnutia.
V prípade zmeny v mieste výkonu povolania je potrebné vydanie novej licencie. 

POZASTAVENIE LICENCIE
V zmysle § 73 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z., ods. 1 písm. a ) Komora dočasne pozastaví licenciu, ak držiteľ licencie požiada o dočasné pozastavenie licencie. Podľa § 73, ods. 3 zákona Komora môže dočasne pozastaviť licenciu na základe žiadosti držiteľa licencie po doručení na adresu komory najviac na jeden rok.

ZRUŠENIE LICENCIE 
Komora v zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. § 74 ods. 1 písm. a) zruší licenciu, ak držiteľ licencie požiada o jej zrušenie; žiadosť o zrušenie licencie je držiteľ povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom od ktorého žiada zrušiť licenciu na adresu komory.

Žiadosť o zmenu resp. pozastavenie licencie spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
821 06 Bratislava
Kontaktná osoba:

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri