Úvod / Registrácia / Licencie / Licencie / Postup pri vydávaní licencií
Postup pri vydávaní licencií
V zmysle ustanovenia § 68 ods. 1 zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a o stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení (ďalej len „Zákon o poskytovateľoch“) vydáva Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len „Komora“) licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní sestra a v povolaní pôrodná asistentka:

Podľa § 69 Komora vydá licenciu sestre a pôrodnej asistentke, ak:

a) je spôsobilá na právne úkony v celom rozsahu;
b) je zdravotne spôsobilá;
c) je odborne spôsobilá;
d) je bezúhonná;
e) je zapísaná v registri.

Typy licencií:

a) na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní sestra/pôrodná asistentka; (vzor žiadosti)

Poplatok za vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní sestra/pôrodná asistentka je vo výške 66 €

  • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
  • variabilný symbol: 5555
  • špecifický symbol: registračné číslo

b) na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní sestra/pôrodná asistentka; (vzor žiadosti)

Poplatok za vydanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní sestra/pôrodná asistentka je vo výške 33 €

  • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
  • variabilný symbol: 55551
  • špecifický symbol: registračné číslo

c) na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní sestra/pôrodná asistentka; (vzor žiadosti )

Poplatok za vydanie licencie na výkon odborného zástupcu v povolaní sestra/pôrodná asistentka je vo výške 66 €

  • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
  • variabilný symbol: 55552
  • špecifický symbol: registračné číslo

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri