Úvod / Členstvo / Etická spôsobilosť / Poplatky do zahraničia
Poplatky do zahraničia

Za konanie o žiadosti o vydanie potvrdenia o etickej spôsobilosti platí žiadateľ komore poplatok vo výške 35,00€ (slovom tridsaťpäť euro za vydanie v slovenskom jazyku ). Za vydanie etickej spôsobilosti v anglickom jazyku platí žiadateľ 70,00€.

  • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
  • variabilný symbol: 4333
  • špecifický symbol: registračné číslo
Za konanie o žiadosti o vydanie potvrdenia do iných krajín, ako krajín európskej únie, ktoré sa netýka etickej spôsobilosti napr. potvrdenie o platnosti registrácie a iné, je stanovený poplatok vo výške 10 €.

číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
variabilný symbol: 43331
špecifický symbol: vaše registračné číslo


Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri