Úvod / Vzdelávanie / Čo je sústavné vzdelávanie / Sústava špecializačných a certifikačných štúdií
Sústava špecializačných a certifikačných štúdií

Sústava špecializačných odborov a sústava certifikovaných pracovných činnostív kategórii sestra a pôrodná asistentka (podľa nariadenia vlády SR č. SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností)

A. KATEGÓRIA SESTRA

a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok

1. anestéziológia a intenzívna starostlivosť
2. inštrumentovanie v operačnej sále
3. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
4. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
5. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
6. ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
7. ošetrovateľská starostlivosť v komunite
8. ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie
9. ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
10. ošetrovateľská starostlivosť v onkológii
11. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
12. ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii


b) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského
vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo

1. ošetrovateľstvo v zdraví pri práci
2. revízne ošetrovateľstvo


c) certifikované pracovné činnosti
1. audiometria
2. endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
3. funkčné vyšetrovacie metódy
4. invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy v kardiológii
5. kalmetizácia
6. klasifikačný systém v zdravotníctve
7. ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov
8. ošetrovateľská starostlivosť v hematológii a transfúziológii
9. ošetrovateľská starostlivosť v multikultúrnych komunitách
10. ortoptika a pleoptika
11. paliatívna ošetrovateľská starostlivosť
12. starostlivosť o drogovo závislých
13. sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
14. vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike


d) certifikovaná pracovná činnosť po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom
študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo

1. psychoterapia

 

B. KATEGÓRIA PÔRODNÁ ASISTENTKA

a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok

1. intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve
2. inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve
3. pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite


b) certifikované pracovné činnosti
1. klasifikačný systém v zdravotníctve
2. plánované rodičovstvo a antikoncepcia
3. psychofyzická príprava na pôrod

 

Štúdium špecializačných a certifikačných študijných programov v kategóriách sestra a pôrodná sestra je možné na fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity, www.szu.sk.

Vzor žiadosti o posúdenie rovnocennosti vysvedčenia o špecializácii na Slovenskej zdravotníckej univerzite

 

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri