Úvod / Vzdelávanie / Čo je sústavné vzdelávanie / Smernica hodnotenia SV
Smernica hodnotenia SV
logo eu logo
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je financovaný zo zdrojov ES.
Smernica hodnotenia sústavného vzdelávania vychádza z platnej legislatívy upravujúcej sústavné vzdelávanie a hodnotenie sústavného vzdelávania (Zákon NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z. spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností a Vyhláška MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov).

Okrem príslušného legislatívneho rámca komora pri tvorbe smernice vychádzala z idey Projektu hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek, a tiež z úloh vyplývajúcich komore pri jej realizácii.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri