Úvod / Vzdelávanie / Čo je sústavné vzdelávanie / Smernica hodnotenia SV
Smernica hodnotenia SV
logo eu logo
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je financovaný zo zdrojov ES.
Smernica hodnotenia sústavného vzdelávania vychádza z platnej legislatívy upravujúcej sústavné vzdelávanie a hodnotenie sústavného vzdelávania (Zákon NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z. spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností a Vyhláška MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov).

Okrem príslušného legislatívneho rámca komora pri tvorbe smernice vychádzala z idey Projektu hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek, a tiež z úloh vyplývajúcich komore pri jej realizácii.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri