Úvod / Vzdelávanie / Čo je sústavné vzdelávanie / Informácie o projekte hodnotenia SV
Informácie o projekte hodnotenia SV

                                

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je financovaný zo zdrojov ES.

Projekt hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek

Povinnosť sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov zakotvil zákon MZ SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ustanovení § 42 a § 80.

Zároveň tento zákon stanovil povinnosť príslušnej zdravotníckej stavovskej organizácii zhodnotiť sústavné vzdelávanie zdravotníckym pracovníkom, ktorých registruje a priebežne eviduje. Základný rámec pre hodnotenie sústavného vzdelávania bol ustanovený vo Vyhláške MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v súčasnosti registruje takmer 50 000 sestier a pôrodných asistentiek. Vzhľadom na finančnú, materiálnu a personálnu náročnosť hodnotenia sústavného vzdelávania komora vypracovala Projekt hodnotenia sústavného vzdelávania, ktorý predložila v rámci výzvy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov operačného programu Vzdelávanie 2.2 Podarilo sa jej získať finančnú pomoc z finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, ktorá pokryla väčšiu časť nákladov spojených so zabezpečením procesu hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek v Slovenskej republike. Jednalo sa o dopytovo orientovaný projekt, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Cieľom tohto opatrenia bolo podporiť vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov s ohľadom na legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu zdravotníctva, zavádzať inovácie a zvyšovanie kvality v systéme ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR vypracovala podrobnú smernicu (Smernica systému hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek) upravujúcu proces hodnotenia sústavného vzdelávania ako aj ďalších náležitosti, ktoré so sústavným vzdelávaním sestier a pôrodných asistentiek súvisia.

Základným cieľom projektu hodnotenia sústavného vzdelávania bolo:

  • čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zhodnotiť sústavné vzdelávanie sestrám a pôrodným asistentkám,
  • prostredníctvom elektronizácie procesov nastaviť systém, ktorý v budúcnosti nebude predpokladať manuálne zhodnocovanie,
  • zabezpečiť trvalú udržateľnosť nastaveného systému po skončení projektu,
  • rozvíjať schopnosti efektívneho využívania informačných technológií (elektronická evidencia vzdelávacích podujatí, možnosť elektronického prihlásenia sa na vzdelávacie podujatie, prístup k informáciám a pod.),
  • ďalej rozvíjať systém a pridávať ďalšie vzdelávacie aktivity, ktoré budú skvalitňovať a sprístupňovať sústavné vzdelávanie sestrám a pôrodným asistentkám (príprava odborných vzdelávacích aktivít, e-learningové programy...).

Postup pri realizácii projektu hodnotenia sústavného vzdelávania:

  • príprava smernice na hodnotenie sústavného vzdelávania v spolupráci s odborom vzdelávania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
  • vytvorenie regionálnych centier hodnotenia sústavného vzdelávania, personálne vybavenie jednotlivých centier,
  • nákup potrebného hardwérového a softvérového vybavenia,
  • vytvorenie špeciálneho softvéru, umožňujúceho prenos informácií a elektronizáciu systému,
  • zavedenie elektronickej evidencie účasti na vzdelávacích aktivitách a zasielanie elektronických potvrdení o účasti - odbúranie papierového hodnotenia sústavného vzdelávania na konci ďalšieho hodnotiaceho cyklu.

Úspešnosť a udržateľnosť projektu

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek získala nenávratný finančný príspevok vo výške 1 264 938,47 €. Celkové náklady sa predpokladali vo výške 1 331 514,18 €. Komora mala povinnosť spolufinancovať projekt hodnotenia sústavného vzdelávania vo výške 5%. Projekt trval 3 roky. Povinná udržateľnosť projektu bola stanovená na ďalších 5 rokov. Náklady s tým spojené komora hradila z vlastných zdrojov, rovnako ako aj financovanie hodnotenia sústavného vzdelávania v Bratislavskom samosprávnom kraji. Získané prostriedky komora využíva na hodnotenie sústavného vzdelávania, jeho podporu a ďalší rozvoj.

Každej sestre a pôrodnej asistentke registrovanej podľa zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. bola v priebehu prvého polroka 2010 zaslaná informácia o spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania, o prístupových údajoch na portál a kontakt na príslušné regionálne centrum.

Pre účely hodnotenia sústavného vzdelávania bolo vytvorených 7 regionálnych centier v rámci vyšších územných celkov, a to v Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Keďže Bratislavský kraj nebol  zahrnutý do pomoci zo štrukturálnych fondov, komora sa zaviazala, že hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek vykonávajúcich povolanie na území bratislavského kraja zabezpečí prostredníctvom kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek  so sídlom na Amurskej 71 v Bratislave.

Na čele každého regionálneho centra je vedúca regionálneho centra, ktorá je zodpovedná za proces hodnotenia v danom kraji, zároveň koordinuje činnosť hodnotiteľov. Hodnotenie sústavného vzdelávania  fyzicky zabezpečujú  tzv. hodnotitelia, ktorí pracujú v teréne podľa stanoveného časového harmonogramu. Hodnotitelia pri hodnotení sústavného vzdelávania sestrám a pôrodným asistentkám vo veľkej miere poskytujú veľa informácií súvisiacich s hodnotením sústavného vzdelávania, práce s elektronickým systémom, často krát im pomáhajú pri zadávaní vzdelávacích aktivít  do elektronického systému – do portálu. Často odpovedajú na otázky týkajúce sa hodnotenia sústavného vzdelávania.

Na činnosť regionálnych centier a tiež na kvalitu a plynulosť hodnotenia sústavného vzdelávania dohliada špecialista pre hodnotenie sústavného vzdelávania.

Hodnotenie sústavného vzdelávania prebieha prostredníctvom portálu resp. elektronického systému. Základnou funkciou elektronického portálu je zabezpečovanie evidencie aktivít sústavného vzdelávania a účasti na týchto aktivitách a hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek. Portál je nevyhnutným nástrojom hodnotenia sústavného vzdelávania.

Výsledky zhodnotených sestier a pôrodných asistentiek k 31. 03 .2013.

Ku dňu 31. 03. 2013 bolo reálne zhodnotených na celom území Slovenskej republiky spolu 23 608 sestier a pôrodných asistentiek (viď tabuľka). Hodnotenie prebiehalo v siedmich vyšších územných celkoch + v Bratislavskom kraji. Hodnotenie zabezpečovalo 20 hodnotiteľov v jednotlivých krajoch a vedúce Regionálnych centier pre hodnotenie sústavného vzdelávania.

Regionálne centrum

Reálny počet zhodnotených SaPA

do 31. 03. 2013

Trnava

1 126

Nitra

2 859

Trenčín

2 301

Žilina

3 673

Banská Bystrica

3 101

Prešov

2 872

Košice

3 706

Bratislava

3 970

Spolu

23 608

 

 

 

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri