Úvod / Časopis / Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo 2/2017

Pre členov SKSaPA

e-časopis je pre vás automaticky prístupný BEZPLATNE, stačí ak sa prihlásite.
Po prihlásení kliknite na tlačidlo "OTVORIŤ ČASOPIS".

Pre nečlenov SKSaPA

e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

Obsah Strana
Prezidentkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek je na najbližšie štyri roky Iveta Lazorová 09 - 11
Prieskum: Sestry a pôrodné asistentky sú nespokojné s nízkou mzdou, prepracovanosťou a minimálnou podporou pri sústavnom vzdelávaní 12 - 13
SK SaPA vyzýva ministra zdravotníctva, aby podporil ošetrovanie pacientov v domácom prostredí 13 - 15
Prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice II získala cenu v oblasti zdravotníctva za odbornosť, dynamiku a ochotu pomôcť iným 15
Máme novú hlavnú odborníčku pre ošetrovateľstvo 16
Odliv zdravotných sestier do zahraničia sa stopnúť zatiaľ nepodarilo 17 - 18
EFN k Medzinárodnému dňu žien „Rodová rovnosť pracovníkov v zdravotníctve“ 19
Aj Franczúske sestry bojujú za lepšie postavenie profesie v systéme zdravotnej starostlivosti 20
Sestry oslavujú 60. výročie podpísania Rímskej zmluvy 21
Bonebridge, BAHA - Implantáty využívajúce kostné vedenie v rehabilitácii sluchu
Bonebridge, BAHA - Implants using bone conduction in hearing rehabilitation

Gabriela Liščinská, Adriana Ďurčová

Abstrakt
Bonebridge a BAHA sú implantačné systémy kostného vedenia pre pacientov s prevodovou alebo kombinovanou poruchou sluchu a s jednostrannou hluchotou, kedy sa zvuk nedostane do vnútorného ucha prirodzenou cestou cez vonkajšie a stredné ucho. Pomocou Bonebridge a BAHA sa zvukové vlny prenesú kostným vedením priamo do vnútorného ucha na implantovanej strane, ale aj do kontralaterárneho vnútorného ucha, čo sa využíva u pacientov s jednostrannou hluchotou.

Kľúčové slová: Bonebridge BAHA; implantáty kostného vedenia; rehabilitácia sluchu.

Abstract
Bonebridge and BAHA are bone conduction implant systems for patients with transitional or combined hearing disorder and unilateral deafness, when the sound does not reach inner ear in a natural way through the outer and middle ear. With Bonebridge and BAHA, the sound waves are transmitted via bone conduction directly to the inner ear on the implanted side, but also to the contralateral inner ear, which is used by patients with unilateral deafness.

Key words: Bonebridge BAHA; bone conduction implants; hearing
22 - 24
Aspekty ovplyvňujúce život paciena po laryngektómii
Aspects affecting the life of the patient after laryngectomy

Monika Sodomková, Daniela Jarabová, Anna Jamborová

Abstrakt
Laryngektómia je rozsiahly chirurgický výkon, kedy dochádza k odstráneniu celej časti hrtana. Pacienti s touto diagnózou sú vystavení veľkej psychickej záťaži. Musia sa vyrovnávať s mnohými zmenami, ktoré v ich živote nastanú po operácii. V súčasnej medicínskej praxi je zdravotný stav pacienta a výsledok jeho liečby hodnotený predovšetkým podľa somatických, laboratórnych a zobrazovacích parametrov. Dôležité je však hodnotiť stav pacienta komplexne za pomoci veľkej rady životných aspektov, ktoré môžu byť v rôznej fáze ochorenia a liečby rozdielne zasiahnuté.

Kľúčové slová: nádory hrtana; laryngektómia; aspekty.

Abstract
Laryngectomy is extensive surgery consisting of the entire larynx removal. Patients with this diagnosis are exposed to extreme mental stress. They are facing a lot of changes that occur in their lives after surgery. In current medical practice it is somatic, laboratory and radiology parameters that are primarily used to evaluate the health of the patient and the outcome of treatment. However, it is important to evaluate the patient globally using the broad range of life aspects that can be in different phase of the disease and treatment affected in a different way.

Key words: larynx' tumors; laryngectomy; aspects.
25 - 27
Postavenie chirurgického ošetrovateľstva v komplexnej liečbe karcinómu jazyka
The position of surgical nursing in complex tongue carcinoma treatment

Veronika Vadkertiová, Lívia Kollárová, František Kurinec

Abstrakt
Karcinóm jazyka je agresívna forma spinocelulárneho karcinómu s rýchlym lokoregionálnym šírením do krčných uzlín a hematogénnym metastazovaním do pľúc. V príspevku popisujeme teoretické východiská riešenia problému ochorenia, liečby ako aj prevencie karcinómu jazyka. Na základe konkrétnej kazuistiky poukazujeme na špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti a na nezastupiteľné miesto sestry – edukátorky u pacienta po prepustení do domácej starostlivosti.

Kľúčové slová: karcinóm jazyka; ošetrovateľská starostlivosť; edukácia; prevencia.

Abstract
Tongue carcinoma isan aggressive form of squamous cell carcinoma with rapid locoregional spread to lymph nodes in the neck and hematogenous metastases to lungs. In this report the theoretical basis of the problem solving of tongue cancer, its treatment as well as its prevention are described.On the basis of a concrete case study the authors of the report demonstrate the specifics of nursing care and the irreplaceable position of the nurse - educator in a patient after being discharged to homecare.

Key words: tongue carcinoma; nursing care; education; prevention.
28 - 32
Možnosti využitia biodebridementu lariev
Possibilities of use of maggot (larvae) biodebridement

Andrea Ševčovičová, Katarína Tarageľová

Abstrakt
Larvy majú pre svoje dezinfekčné účinky a čistiacu schopnosť široké využitie. Pozitívne účinky boli zaznamenané najmä pri infekčných ranách, dekubitoch, vredoch, popáleninách a pooperačných ranách. S aplikáciou lariev je spojených aj niekoľko nežiaducich udalostí. V niektorých prípadoch bola po zahájení terapie popisovaná bolesť, svrbenie, šteklenie a z technických problémov sa objavil únik lariev. Strach pacienta a negatívny pocit zo samotnej aplikácie lariev predstavuje podobne ako doplatok súvisiaci s aplikáciou zásadný nedostatok larválnej terapie. V porovnaní s inými metódami bola však potvrdená nižšia nákladovosť a skrátenie trvania liečby defektu.

Kľúčové slová: biodebridement; komplikácie liečby; larválna terapia; rany.

Abstract
Maggots (larvae) possess a wide spectrum of use due to their antiseptic and cleaning effects. Their positive effects have been recorded mainly when treating infected wounds, decubital ulcers, abscesses, burns and post-operative wounds. Several undesirable effects are connected with maggot (larvae) application. In certain cases, pain, itching, tickling have been described at the beginning of therapy and breaking away of maggots (larvae) as a technical problem. One of the essential lacks of maggot (larvae) therapy is the fear of the patient together with a negative feeling from the maggot (larvae) application. However, lower cost of treatment and shorter time of defect treatment have been confirmed in comparison with other methods.

Key words: biodebridement; treatment complications; maggot (larvae) therapy; wounds.
33 - 35
Perioperačná starostlivosť a bezpečnosť pacienta
Perioperative care and patient safety

Helena Gondárová – Vyhničková,Andrea Bratová, Milan Laurinc, Marián Berešík

Abstrakt
Rozhodnutím o operačnom výkone sa začína perioperačná starostlivosť o pacienta, ktorá pozostáva z predoperačnej prípravy, intraoperačnej starostlivosti a pooperačnej starostlivosti. Súčasťou perioperačnej starostlivosti o pacienta je aj ošetrovateľská perioperačná starostlivosť, ktorú vykonáva, zabezpečuje a koordinuje sestra. Kvalitná a bezpečná starostlivosť v perioperačnom období je vysoko náročná na zabezpečenie, vychádza aj z iniciatívy Svetovej zdravotníckej organizácie a Helsinskej deklarácie podpísanej európskymi anestéziologickými organizáciami. V príspevku prinášame stručný prehľad fáz perioperačnej starostlivosti a spomínaných dokumentov súvisiacich s bezpečnou perioperačnou starostlivosťou.

Kľúčové slová: perioperačná starostlivosť; pacient; sestra; bezpečnosť; anestézia; operácia; Helsinská deklarácia.

Abstract
Perioperative patient care begins The operational performance. This care consists of preoperative, intraoperative care, and postoperative care. Part of perioperative care for patients, perioperative nursing and care exercised by, managing and coordinating nurse. Quality and safe care in the perioperative period is highly demanding in terms of security, based on the initiative of the World Health Organization and the Helsinki Declaration signed by the European Anesthesiologists organizations. The article gives a brief overview of the phases of perioperative care and referred to documents relating to the safe perioperative care.

Key words: perioperative care; patient; nurse; safety; anesthesia; operations; Helsinki Declaration.
36 - 39
Prítomnosť cudzieho telieska v orbite – kazuistika
Presence of a foreign object in the orbit of the eye - a case report

Jana Sedláková, Mária Michalková, Lívia Javorská
40 - 41
Plánované konferencie organizované odbornými sekciami SK SaPA a spoluorganizované SK SaPA v roku 2017 42 - 43
Zastupovali sme sestry na prestížnej medzinárodnej konferencii v Berlíne 43 - 44
Colours of sepsis Ostrava 45
4. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči v ostrave a prezentácia sestier zo Slovenska 46
VIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v oftalmológii 47 - 48
Ďakujeme Vám, prof. MUDr. Gerinec CSc., PhDr. J. Jarinová... 49
Jednoduchšie využívanie benefitného systému SK SaPA 50
Suplementum - vedecká recenzovaná časť
Kvalita života osob s poruchou čichu
Quality of life in patient with olfactory dysfunction

Pavlína Brothánková, Eva Nedomová, Jan Vodička

Abstrakt
Cíl: Cílem studie bylo zhodnotit kvalitu života osob s poruchou čichu pomocí specifického dotazníku a porovnat vnímání obtíží v závislosti na pohlaví. Materiál a metodika: První výzkumný soubor tvořilo 60 osob (průměrný věk 52 let ±15,83, 57% žen a 43% mužů) s poruchou čichu. Druhý výzkumný soubor (kontrolní skupinu) tvořilo 30 zdravých osob (průměrný věk 51 let ±16,76, 57% žen a 43% mužů). K vyšetření čichu byly použity standardizované olfaktometrické testy - Test parfémovaných fixů (OMT) a Sniffin ´Sticks. Dotazník byl rozdělen na čtyři části a kromě specifických otázek obsahoval dvě otázky obecné. Výsledky: Kvalita života osob s poruchou čichu byla narušena v oblasti psychické, v oblasti příjmu stravy a v souvislosti s riziky zevního prostředí. Byl prokázán statisticky významný rozdíl bodového zisku dotazníku mezi osobami s poruchou čichu a osobami zdravými (p<0,05). Celkové skóre specifické části dotazníku ukazuje, že ženy vnímaly kvalitu života hůře než muži. Závěr: Dotazník přináší nové informace o vnímání kvality života osob s poruchou čichu. Studie nadále pokračuje s cílem rozšířit soubor respondentů a zaměřit se na vliv parosmie a fantosmie na kvalitu života.

Kľúčové slová: poruchy čichu, kvalita života, specifický dotazník, čich, olfaktometrie.

Abstract
Purpose: The aim of study was to determine quality of life in patients with smell dysfunction using the specific olfactory disorders questionnaire. The results were compared between men and women. Material and metods: A total of 60 participants with smell disorders (aged 52 years avaradge ±15,83, 57% women a 43% man) and 30 healthy volunteers (aged 51 years avaradge ±16,83, 76% women a 43% man) were included in to study. The sense of smell was tested by Odorized Markers Test (OMT) and Sniffin’Sticks test (16 – items identification test). A questionnaire was devided into four part. The specific questions were complemented about two general questions. Results: The quality of life was altered in the area psychological well-being, reduced enjoyment of food and negative effects on safety (detect spoiled food, gas leaks and smoke). In our study we proved statistically significant difference of outcome questionnaire score depending on the patients with smell dysfunction and healthy volunteers (p<0,05). Women have significantly more issues than men. Conclusions: The questionnaire give us new information about perception quality of life in patient with olfactory dysfunction. The study further continues to purpose increase the number of respondents and focus on the impact of qualitative disorders (parosmia and phantosmia) on quality of life.

Key words: smell disorders, quality of life, specific questionnaire, olfaction, olfactometry.
51 - 55

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo: 5/2018
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo: 4/2018
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo: 3/2018
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Číslo: 2/2018

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri