Úvod / Oznamy / SK SaPA sa s MZ SR dohodlo na prvých opatreniach zameraných na riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek
SK SaPA sa s MZ SR dohodlo na prvých opatreniach zameraných na riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek

Bratislava – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky dohodlo na prvých opatreniach zameraných na riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek. Pomôcť stabilizovať situáciu so sestrami by mali zmeny v kompetenciách, zriadenie pozície sestry s pokročilou praxou či optimalizácia odborných špecializácií v ošetrovateľstve.
Prvým navrhovaným opatrením je spravenie poriadku v kompetenciách, aby každá sestra jasne vedela, čo môže robiť a čo naopak nemusí vykonávať. „Každý pracovník v zdravotníctve je dôležitým článkom v systéme a mal byť mať aj jasne definované pracovné činnosti, ktoré môže vykonávať na základe svojho vzdelania, skúseností a pracovného zaradenia. Doterajšia prax však bola taká, že vykonávané činnosti zdravotníkov boli často krát na hrane zákona pre nedostatočnú legislatívu. Sestry a pôrodné asistentky sa tak čoraz častejšie v záujme pacienta dostávali do situácií, kedy museli prekročiť svoje zákonné právomoci. Sme preto radi, že sme spoločne so zástupcami MZ SR prehodnotili kompetencie jednotlivých kategórií zdravotníckych pracovníkov na základe príslušného vzdelania, reálnych potrieb praxe a najnovších vedecko-výskumných poznatkov, ako aj v súlade s činnosťami, ktoré vykonávajú v zahraničí a do legislatívneho návrhu sme zapracovali iba tie činnosti sestier, ktoré reálne robia aj v súčasnosti, no nie sú vo vyhláške dostatočne zadefinované,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. Rozšírením kompetencií u niektorých sestier celkovo dôjde k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti o pacienta a taktiež by sa mali ušetriť aj financie v systéme zdravotnej starostlivosti. Zároveň by to mohla podľa prezidentky SK SaPA Mgr. Ivety Lazorovej, dipl. p. a. motivácia pre súčasné sestry ostať v systéme, ale aj motivácia pre potenciálnych nových uchádzačov o štúdium odboru ošetrovateľstvo, alebo pôrodná asistencia. „Samozrejme, že sprehľadnenie odborných činností sestier a pôrodných asistentiek musí ísť súčasne „ruka v ruke“ s úpravou miezd. Keď máme pracovať viac, sme ochotní prevziať za svoje konanie aj patričnú zodpovednosť, a následne si zaslúžime byť aj adekvátne ohodnotení,“ povedala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
V rámci nových opatrení sa taktiež zriadi nová pozícia sestry s pokročilou praxou, ktorá bude motivovaná vyššou mzdou. Ako ďalej povedala členka Prezídia a Rady SK SaPA Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s., Medzinárodná federácia sestier definuje sestru s pokročilou praxou ako sestru, ktorá získala odborné vedomosti a zručnosti pre rozhodovanie a kompetencie klinickej rozšírenej praxe pričom odporúčané je ukončené magisterské vzdelanie. V každej krajine sú však špecifické podmienky. Sestra s pokročilou praxou na Slovensku by mala okrem iného viesť tím, predpisovať zdravotnícky materiál a lieky, plánovať stratégie, rozhodovať o starostlivosti, viesť študentov ošetrovateľstva, poskytovať vedenie a rady svojim kolegom. „Sestra s pokročilou praxou by ďalej mala zavádzať a hodnotiť systém kvality ošetrovateľskej starostlivosti, tvoriť ošetrovateľské štandardy, manažovať a zodpovedať za plnenie medikamentóznej liečby pacientovi. Taktiež by mala kontrolovať a analyzovať záznamy v ošetrovateľskej dokumentácii, riadiť prácu členov ošetrovateľského tímu či určovať a podávať liečbu na tlmenie bolesti a zníženie telesnej teploty a vyhodnocovať ich účinnosť v dávkovacom rozmedzí a farmakologickom zložení na základe pokynov lekára,“ uvádza Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s. Sestra s pokročilou praxou by ďalej mohla na základe posúdenia meracích a hodnotiacich škál u pacientov s preukázaným rizikom alebo prítomnosťou malnutrície predpisovať dietetické potraviny, alebo vystavovať recepty pre vybrané lieky a základné druhy zdravotníckych pomôcok stabilizovaným chronickým pacientom na základe odporúčania lekára.
Jedným z projektov spolupráce MZ SR a SK SaPA je aj optimalizácia špecializačných študijných programov v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencie. Cieľom tohto opatrenia je podľa člena Prezídia a Rady SK SaPA PhDr. Milana Laurinca, PhD., dipl. s. umožniť sestrám špecialistkám zlepšenie medziodborovej spolupráce, zníženie finančného zaťaženia sestier pri prehlbovaní vzdelania, univerzálnejšie využitie sestier špecialistiek na trhu práce a v neposlednom rade zvýšenie kvality špecializovanej ošetrovateľskej starostlivosti. „Sme radi, že po stretnutiach, ktoré sme absolvovali s predstaviteľmi odborov vzdelávania a ošetrovateľstva MZ SR, vzdelávacími ustanovizňami a zástupcami zamestnávateľov môžeme konštatovať, že sme sa dohodli na optimalizácii týchto programov a z celkového počtu trinásť špecializácií sa nám ich podarilo zredukovať na osem,“ uviedol člena Prezídia a Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. V rámci optimalizácie špecializačných študijných programov sa navrhuje 8 špecializácií: 1. anestéziológia a intenzívna starostlivosť, 2. inštrumentovanie v operačnej sále, 3. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii, 4. ošetrovateľská starostlivosť v komunite, 5. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, 6. ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, 7. perfuziológia (metóda, ktorá sa využíva pri operácii srdca) 8. ošetrovateľská starostlivosť o dospelých (nová špecializácia)
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave, združujúca sestry a pôrodné asistentky. Hlavnou úlohou je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Ďalšie články v sekcii

Európska federácia sestier nesúhlasí s premenovaním zdravotníckeho asistenta na "praktickú sestru"
Hazardovanie s terminológiou namiesto riešenia hlavných problémov - nízke mzdy a zlé pracovné podmienky, nie je riešením! Zmena terminológie len vytvára ilúziu, že tí, čo rozhodujú prinášajú koncepčné riešenie základných problémov pre túto profesiu a systém zdravotnej starostlivosti. Ale nedostatok zdravotných sestier na Slovensku je však realitou, a to neprinesie lepšie zdravotné podmienky pre pacientov ani lepšie pracovné podmienky pre zdravotné sestry!
SK SaPA: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzýva prezidenta Andreja Kisku aby zabránil chaosu ktorý môže nastať v zdravotníctve
Bratislava 30. 5. 2018 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ako najväčšia stavovská organizácia v zdravotníctve, ktorá zastupuje 40 000 registrovaných sestier a pôrodných asistentiek, vyzýva prezidenta Slovenskej republiky aby využil svoje ústavné právo a vrátil vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a ktorý mení a dopĺňa iné zákony, ktorý bol dňa 16. 05. 2018 daný opäť na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.
SK SaPA slávnostne udelila 27 sestrám ocenenie Biele srdce
Bratislava 19. 5. 2017 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj) na celonárodnej úrovni ocenila dvadsať sedem sestier a pôrodných asistentiek. Jedenásty ročník slávnostného odovzdávania významného ocenenia BIELE SRDCE sa uskutočnil v hoteli Senec 18. mája 2018 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
SK SaPA: Našli politici recept na zlepšenie pracovných podmienok sestier?
Zdravotnícky výbor Národnej rady Slovenskej republiky prišiel s receptom na vyriešenie nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Podľa zákonodarcov by malo byť na Slovensku sestier viac vďaka tomu, že už nebudú samé. Čoskoro by sa sestrami, ale „praktickými“ mali stať aj zdravotníci, ktorí nemajú na to vzdelanie. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek s rozhorčením prijala túto informáciu a upozorňuje na tento nesystémový krok, ktorý vnesie do zdravotníctva ešte väčší chaos, ako je v súčasnosti. Môže sa stať aj to, že o pacienta sa v konečnom dôsledku nebude mať kto postarať.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri