Úvod / Oznamy / SK SaPA sa s MZ SR dohodlo na prvých opatreniach zameraných na riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek
SK SaPA sa s MZ SR dohodlo na prvých opatreniach zameraných na riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek

Bratislava – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky dohodlo na prvých opatreniach zameraných na riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek. Pomôcť stabilizovať situáciu so sestrami by mali zmeny v kompetenciách, zriadenie pozície sestry s pokročilou praxou či optimalizácia odborných špecializácií v ošetrovateľstve.
Prvým navrhovaným opatrením je spravenie poriadku v kompetenciách, aby každá sestra jasne vedela, čo môže robiť a čo naopak nemusí vykonávať. „Každý pracovník v zdravotníctve je dôležitým článkom v systéme a mal byť mať aj jasne definované pracovné činnosti, ktoré môže vykonávať na základe svojho vzdelania, skúseností a pracovného zaradenia. Doterajšia prax však bola taká, že vykonávané činnosti zdravotníkov boli často krát na hrane zákona pre nedostatočnú legislatívu. Sestry a pôrodné asistentky sa tak čoraz častejšie v záujme pacienta dostávali do situácií, kedy museli prekročiť svoje zákonné právomoci. Sme preto radi, že sme spoločne so zástupcami MZ SR prehodnotili kompetencie jednotlivých kategórií zdravotníckych pracovníkov na základe príslušného vzdelania, reálnych potrieb praxe a najnovších vedecko-výskumných poznatkov, ako aj v súlade s činnosťami, ktoré vykonávajú v zahraničí a do legislatívneho návrhu sme zapracovali iba tie činnosti sestier, ktoré reálne robia aj v súčasnosti, no nie sú vo vyhláške dostatočne zadefinované,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. Rozšírením kompetencií u niektorých sestier celkovo dôjde k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti o pacienta a taktiež by sa mali ušetriť aj financie v systéme zdravotnej starostlivosti. Zároveň by to mohla podľa prezidentky SK SaPA Mgr. Ivety Lazorovej, dipl. p. a. motivácia pre súčasné sestry ostať v systéme, ale aj motivácia pre potenciálnych nových uchádzačov o štúdium odboru ošetrovateľstvo, alebo pôrodná asistencia. „Samozrejme, že sprehľadnenie odborných činností sestier a pôrodných asistentiek musí ísť súčasne „ruka v ruke“ s úpravou miezd. Keď máme pracovať viac, sme ochotní prevziať za svoje konanie aj patričnú zodpovednosť, a následne si zaslúžime byť aj adekvátne ohodnotení,“ povedala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
V rámci nových opatrení sa taktiež zriadi nová pozícia sestry s pokročilou praxou, ktorá bude motivovaná vyššou mzdou. Ako ďalej povedala členka Prezídia a Rady SK SaPA Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s., Medzinárodná federácia sestier definuje sestru s pokročilou praxou ako sestru, ktorá získala odborné vedomosti a zručnosti pre rozhodovanie a kompetencie klinickej rozšírenej praxe pričom odporúčané je ukončené magisterské vzdelanie. V každej krajine sú však špecifické podmienky. Sestra s pokročilou praxou na Slovensku by mala okrem iného viesť tím, predpisovať zdravotnícky materiál a lieky, plánovať stratégie, rozhodovať o starostlivosti, viesť študentov ošetrovateľstva, poskytovať vedenie a rady svojim kolegom. „Sestra s pokročilou praxou by ďalej mala zavádzať a hodnotiť systém kvality ošetrovateľskej starostlivosti, tvoriť ošetrovateľské štandardy, manažovať a zodpovedať za plnenie medikamentóznej liečby pacientovi. Taktiež by mala kontrolovať a analyzovať záznamy v ošetrovateľskej dokumentácii, riadiť prácu členov ošetrovateľského tímu či určovať a podávať liečbu na tlmenie bolesti a zníženie telesnej teploty a vyhodnocovať ich účinnosť v dávkovacom rozmedzí a farmakologickom zložení na základe pokynov lekára,“ uvádza Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s. Sestra s pokročilou praxou by ďalej mohla na základe posúdenia meracích a hodnotiacich škál u pacientov s preukázaným rizikom alebo prítomnosťou malnutrície predpisovať dietetické potraviny, alebo vystavovať recepty pre vybrané lieky a základné druhy zdravotníckych pomôcok stabilizovaným chronickým pacientom na základe odporúčania lekára.
Jedným z projektov spolupráce MZ SR a SK SaPA je aj optimalizácia špecializačných študijných programov v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencie. Cieľom tohto opatrenia je podľa člena Prezídia a Rady SK SaPA PhDr. Milana Laurinca, PhD., dipl. s. umožniť sestrám špecialistkám zlepšenie medziodborovej spolupráce, zníženie finančného zaťaženia sestier pri prehlbovaní vzdelania, univerzálnejšie využitie sestier špecialistiek na trhu práce a v neposlednom rade zvýšenie kvality špecializovanej ošetrovateľskej starostlivosti. „Sme radi, že po stretnutiach, ktoré sme absolvovali s predstaviteľmi odborov vzdelávania a ošetrovateľstva MZ SR, vzdelávacími ustanovizňami a zástupcami zamestnávateľov môžeme konštatovať, že sme sa dohodli na optimalizácii týchto programov a z celkového počtu trinásť špecializácií sa nám ich podarilo zredukovať na osem,“ uviedol člena Prezídia a Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. V rámci optimalizácie špecializačných študijných programov sa navrhuje 8 špecializácií: 1. anestéziológia a intenzívna starostlivosť, 2. inštrumentovanie v operačnej sále, 3. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii, 4. ošetrovateľská starostlivosť v komunite, 5. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, 6. ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, 7. perfuziológia (metóda, ktorá sa využíva pri operácii srdca) 8. ošetrovateľská starostlivosť o dospelých (nová špecializácia)
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave, združujúca sestry a pôrodné asistentky. Hlavnou úlohou je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Ďalšie články v sekcii

Sestry a pôrodné asistentky bez hraníc
Zdravotní sestry a instrumentářky tvoří počtem největší skupinu pracovníků Lékařů bez hranic. Nejvíce potřebujeme zdravotní sestry ovládající alespoň dva světové jazyky. Nejdůležitějším předpokladem je ukončené vzdělání a připravenost pracovat a přebírat odpovědnost v těžkých a nezvyklých podmínkách. Porodní asistentky jsou na misích Lékařů bez hranic velmi potřebné. V celkovém počtu pracovníků tvoří sice jen malou část, jejich význam je nicméně obrovský. Statisíce žen a dětí ročně umírají kvůli těhotenským a porodnickým komplikacím. Úkolem porodních asistentek je právě boj proti jejich vysoké úmrtnosti, která trápí řadu rozvojových zemí.
SKSaPA: Politici nemajú snahu riešiť nedostatok sestier
Parlament odmietol poslaneckú iniciatívu zvýšiť platy sestier a pôrodných asistentiek. Komora kritizuje politikov za nesystémové a čiastkové riešenia.
Sestry a pôrodné asistentky na hlasovaní v NR SR
Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek nie je prioritou vlády SR, ministerstva zdravotníctva SR a už ani NR SR.
Zákon o zvýšení miezd sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek podporuje návrh zákona poslancov OĹANO, ktorý by od januára 2019 mal zvýšiť mzdy sestier a pôrodných asistentiek.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri