Úvod / Oznamy / SK SaPA: Európska federácia sesterských asociácií v intenzívnej starostlivosti podporuje aktivity slovenských sestier pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na bezpečnosť pacienta
SK SaPA: Európska federácia sesterských asociácií v intenzívnej starostlivosti podporuje aktivity slovenských sestier pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na bezpečnosť pacienta
Bratislava 22. 6. 2018 – European Federation of Critical Care Nursing Associations (EfCCNa) v zastúpení jej viceprezidentky Anne Kokko z Fínska, ktorá sa zúčastnila v dňoch 14. – 15. júna 2018 XI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou v Košiciach, odporúča Ministerstvu zdravotníctva SR aby v kontexte vyššej dostupnosti zdravotnej starostlivosti i vyššej bezpečnosti pacienta podporovalo rovnocenné partnerstvo sestier v tímoch a spoluprácu na rozvoji európskej „intenzívnej“ ošetrovateľskej praxe, vzdelávania, riadenia a výskumu v oblasti anestéziológie a intenzívnej starostlivosti.

XI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou v Košiciach bola zameraná na poskytovanie bezpečnej starostlivosti na pracoviskách anestéziológie a intenzívnej medicíny. Ďalšími nosnými témami tohto odborného podujatia bola problematika postavenia anestéziologických sestier v anestéziologickom tíme, rehabilitácii v intenzívnej starostlivosti z pohľadu sestry a úlohy sestry v prevencii sepsy, konštatoval organizátor konferencie a predseda Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. Záštitu nad týmto odborným podujatím prevzala Elena Červeňáková, poslankyňa Národnej rady SR, ktorá sama vychádza z radov sestier „intenzivistiek“. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 150 účastníkov zo Slovenska, Česka, Fínska, Srbska, Poľska a Ukrajiny.

„Účastníci sa jednoznačne zhodli na tom, že jedným z najvypuklejších problémov slovenského zdravotníctva je aj naďalej nedostatok a preťaženosť zdravotníckeho personálu, čo môže vplývať aj na kvalitu poskytovania starostlivosti o kriticky chorých pacientov“.

Hlavná odborníčka pre ošetrovateľstvo MZ SR PhDr. Helena Gondárová – Vyhničková, dipl. s. vyzvala sestry pracujúce na anestéziologických úsekoch, vrátane manažmentov ošetrovateľskej praxe, na dodržiavanie „Základných záväzných postupov pre vedenie anestézie: Jeden anestéziologický tím (lekár a sestra) musí podávať v tom istom čase anestéziu len jednému pacientovi“.

Na záver konferencie predseda sekcie prečítal vyhlásenie účastníkov konferencie adresované Ministerstvu zdravotníctva SR, ktoré znie:

VYHLÁSENIE

Účastníci „XI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou“ žiadajú Ministerstvo zdravotníctva SR:
  • Aby pripravilo legislatívnu zmenu pomenovania „registrovaná sestra“ pre povolanie sestra (4 600 hodín odbornej prípravy, na základe smerníc EU), čím by sa odlíšilo od ľahko zameniteľného názvu praktická sestra (1 760 hodín odbornej prípravy). Pomenovanie registrovaná sestra by bolo kompatibilné i s pomenovaním sestry, tak ako ju uvádza Európska federácia sestier v štvorstupňovom modeli ošetrovateľstva.
  • Aby pre registrované sestry pracujúce v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti vytvorilo spoločný špecializačný študijný programu, ktorý by spojil anestéziológiu a intenzívnu starostlivosť o dospelých s anestéziológiou a intenzívnou starostlivosťou o dieťa. Po absolvovaním tohto špecializačného štúdia by registrovaná sestra špecialistka bola uplatniteľná na viacerých úsekoch v oblasti anestéziológie a intenzívnej starostlivosti, čo by bolo prínosom nielen pre registrovanú sestru špecialistku ale i pre jej zamestnávateľa.
  • Aby v rámci tvorby normatívov minimálneho personálneho obsadenia vytvorilo minimálne personálne obsadenia na pracoviskách anestéziológie a intenzívnej medicíny: jedna registrovaná sestra/ jeden pacient a na lôžkach jednotiek intenzívnej starostlivosti jedna registrovaná sestra/ dvaja pacienti.
  • Aby riešilo problematiku personálneho obsadenia anestéziologických tímov, tak aby nedochádzalo ku poskytovaniu anestéziologickej starostlivosti non legeartis, z čoho vyplýva nielen zníženie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti ale i hrubé porušovanie pracovnej disciplíny dotknutými pracovníkmi.
  • Aby boli zabezpečené pracoviská anestéziológie a intenzívnej starostlivosti manažérmi ošetrovateľskej starostlivosti, ktorí spĺňajú odbornú spôsobilosť pre riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe.
  • Aby sa vykonali všetky dostupné a potrebné kroky pre stabilizáciu sestier na pracoviskách anestéziológie a intenzívnej starostlivosti, vrátane mzdového ohodnotenia a vhodných pracovných podmienok.
  • Aby formou všeobecne záväzného opatrenia (usmernenia) zabezpečili pravidelný praktický nácvik v oblasti poskytovania kardiopulmonálnej resuscitácie v zariadeniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, ktorý by bol povinnou súčasťou sústavného vzdelávania.
  • Vyslovujú nesúhlas s premenovaním zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru. Pomenovanie praktická sestra v zahraničí patrí sestre s pokročilou praxou (sestra s magisterským stupňom vzdelania, alebo doktorátom). Sestra s pokročilou praxou, vykonáva mnohé výkony, ktoré na Slovensku vykonávajú lekári. Na Slovensku paradoxne pomenovanie praktická sestra patrí zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý nie je sestra, to znamená, že nemá odbornú prípravu 4 600 hodín v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo diplomovaná všeobecná sestra.
  • Vyslovujú nesúhlas s navrhovaným minimálnym personálnym opatrením kde by v kolónke sestra malo byť uvedené sestra/praktická sestra. Na pracoviskách anestéziológie a intenzívnej medicíny by mohlo dôjsť pri nedostatku personálneho zabezpečenie k zamieňaniu sestry so zdravotníckym pracovníkom ktorý nemá požadované kvalifikačné predpoklady čo by mohlo viesť k ohrozeniu bezpečnosti pacienta. Vychádzajúc z filozofie, že nie je možné zamieňať povolanie zdravotnícky asistent a sanitár bola napadnutá spoločná kolónka pre zdravotníckeho asistenta a sanitára, čo sa bude odstraňovať. Prečo filozofia nezameniteľnosti povolaní sa plánuje nedodržať pri povolaní sestra (4 600 hodín odbornej prípravy) a praktická sestry (1 760 hodín odbornej prípravy)?

Viac informácií:
PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
Predseda Sekcie sestier pracujúcich v AaIS
e-mail: laurinc@sksapa.sk

Ďalšie články v sekcii

SK SaPA: Sestry a pôrodné asistentky sa stanú jadrom riešenia zdravotných problémov v 21. storočí
Bratislava 14. 03. 2019 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je jednou zo 60 krajín sveta ktorá sa aktívne zapojila do medzinárodnej kampane „Nursing Now“ (Ošetrovateľstvo dneška). Cieľom kampane je zlepšiť globálne zdravie obyvateľstva zvýšením profilu a postavenia sestier na celom svete – ovplyvňovaním politikov a podporovaním sestier a pôrodných asistentiek – viesť, učiť a budovať globálne hnutie.
SK SaPA: Čím chceme motivovať ľudí v zdravotníctve?
Bratislava 04. 03. 2019 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek konštatuje, že len u tretiny sestier a pôrodných asistentiek došlo reálne k zvýšeniu miezd. Sľubované tzv. „spravodlivé“ 10% navýšenie miezd zdravotníkov, ktoré avizovala ministerka v skutočnosti sestry a pôrodné asistentky nepocítili. Novela zákona NR SR č. 578/2004, Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2019 mala upraviť mzdy všetkým zdravotníckym pracovníkom (okrem lekárov), no väčšina sestier konštatuje veľké sklamanie, rozčarovanie a hnev. Sľuby ministerky zdravotníctva Kalavskej o zvýšení miezd všetkých sestier pracujúcich v ústavných a ambulantných zdravotníckych zariadeniach o 10 – 16% neboli naplnené, rovnako ako napríklad ani stabilizačné štipendiá, ktoré mali možnosť už od septembra 2018 čerpať študenti ošetrovateľstva. Natíska sa tak otázka: „ Ako chceme ľudí v zdravotníctve motivovať?“
Portugalská vláda konaj ľudskejším spôsobom!
Európska federácia sestier (EFN) vyzýva portugalského premiéra Antonia Costu, aby otvoril dialóg s organizáciou Ordem dos Enfermeiros pod vedením Any Rity Cavaco. Nemôžeme ignorovať hlas 74.000 portugalských sestier, bez ohľadu na to, či ide o Úniu, regulačný orgán alebo profesionálnu asociáciu.
Výzva pre ministerku zdravotníctva
Je poľutovaniahodné, že ani po 20 rokoch sa ošetrovateľstvo na Slovensku nedostalo na úroveň iných vedných disciplín a verejnosti je podsúvaný názor, že sestry len kritizujú, ale neprinášajú riešenia. Ošetrovateľstvo je neustále dehonestované práve zo strany zamestnávateľov, predstaviteľov politického života, ako aj zo strany samotných lekárov, pričom podľa nášho názoru podpora ministerstva zdravotníctva SR je skôr formálna, obmedzovaná na úroveň mediálnych vyjadrení, ktoré majú napomáhať skôr zlepšeniu imidžu ministerstva, ale nie samotných sestier.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri