Úvod / Oznamy / SK SaPA: Dajme ministerskej sestre dostatočné kompetencie, aby mohla spraviť zásadné zmeny v ošetrovateľstve pre sestry aj pacientov
SK SaPA: Dajme ministerskej sestre dostatočné kompetencie, aby mohla spraviť zásadné zmeny v ošetrovateľstve pre sestry aj pacientov

Bratislava 11. 1. 2018 – Ministerská sestra na Slovensku PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. dobrovoľne odišla z postu riaditeľky odboru ošetrovateľstva na Ministerstve zdravotníctva SR, nakoľko dlhodobo nemala možnosť zlepšovať postavenie sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Vedenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek preto vyzýva ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby novej ministerskej sestre posilnil kompetencie, aby mohla efektívnejšie koordinovať ošetrovateľstvo, a taktiež prijímať zásadné opatrenia na zmeny slovenského ošetrovateľstva, ktoré pocítia nielen sestry a pôrodné asistentky, ale aj pacienti.
Minister zdravotníctva Tomáš Drucker zriadil odbor ošetrovateľstva krátko po svojom nástupe dňa 15. júna 2016, pričom od 1. augusta 2016 do konca minulého roka mu šéfovala PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., ktorú verejnosť pozná aj ako ministerskú sestru. Vedenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek preto prijalo so znepokojením informáciu o tom, že odchádza dobrovoľne z pozície riaditeľky odboru ošetrovateľstva MZ SR. „Sme toho názoru, že PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. sa veľmi dobre zhostila pozície riaditeľky odboru ošetrovateľstva MZ SR. Podarilo sa jej zlepšiť nielen komunikáciu medzi sestrami a MZ SR, ale svojím pôsobením zároveň naštartovala novú etapu vnímania ošetrovateľstva na Slovensku. Aj z tohto dôvodu som okamžite požiadala ministra zdravotníctva Tomáša Druckera o pracovné stretnutie za účelom prerokovania možného riešenia vzniknutej situácie a zlepšenia spolupráce medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a SK SaPA. Žiaľ, šéf rezortu zdravotníctva zrejme pozíciu ministerskej sestry nepovažuje za až za takú dôležitú, nakoľko si osobne doteraz nenašiel čas nato, aby si vypočul dôvody nespokojnosť Tatiany Hrindovej a hľadal riešenia,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, PhD., dipl. p. a., ktorá ešte stále verí, že minister Tomáš Drucker nezriadil pozíciu ministerskej sestry „len na oko“ a má úprimný záujem zlepšiť postavenie sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, ako aj podmienky pre pacientov.
Samotná PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. odišla z Ministerstva zdravotníctva SR na základe jej dlhodobej nespokojnosti s nedostatočnou komunikáciu o problémoch týkajúcich sa sestier a nedostatku kompetencií a pracovných podmienok na samotnom ministerstve. Podľa jej slov nemala možnosť vstupovať do rozhodnutí, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňovali život sestier. „V pozícii ministerskej sestry som si nevedela zvyknúť na to, že o sestrách rozhodovali iní odborníci a ja som nemala možnosť ovplyvniť ich rozhodnutie. Nadobudla som pocit, že na MZ SR prevažuje názov niektorých politikov nad vecnou a odbornou argumentáciou. Takým príkladom môže byť, že ma neprizvali k riešeniu úloh týkajúcich sa ošetrovateľstva, ako napríklad úprava organizácie riadenia v nemocniciach bez možnosti akceptovať názvoslovie pozícií a nariadenia v zmysle odborného usmernenia a podobne,“ vysvetľuje bývalá ministerská sestra PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., ktorej vadilo nielen neriešenie podnetov sestier na nedodržiavanie nariadenia vlády, či nedostatočná spolupráca jednotlivých odborov MZ SR pri tvorbe materiálov.
Nespokojnosť s pozíciou riaditeľa odboru ošetrovateľstva MZ SR už netají aj vedenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Ako povedal člen Rady a Prezídia PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., s odstupom času je potrebné konštatovať, že sa naše očakávania plné optimizmu nenapĺňajú, vo väčšine prípadov ostávajú návrhy a postrehy sestier a pôrodných asistentiek neakceptované, ale MZ SR je naopak nečinné práve tam, kde sa žiada okamžitý zásah. (napr. kontrola personálnych normatív v oblasti riadenia ošetrovateľskej starostlivosti). Pri projektoch Ministerstva zdravotníctva SR komora doposiaľ navrhovala zmeny vychádzajúce z potrieb ošetrovateľskej praxe, pričom ich pripravovali sestry a pôrodné asistentky z praxe, ktorých sa tieto zmeny budú priamo dotýkať. Napriek tomu, že sa predstavitelia na pracovných stretnutiach so zástupcami MZ SR, vrátane ministerskej sestry dohodli na zmenách, s rozčarovaním potom zistili, že finálny návrh zmeny legislatívy bol iný, ako bola pôvodná dohoda. „Musím povedať, že ministerstvo zdravotníctva si zvolilo pozíciu takzvanej kompetenčne slabej ministerskej sestry, teda takej, ktorá je v zásade len tlmočníkom politiky ministerstva smerom k sestrám a pôrodným asistentkám. Jej status jej nedáva právo ovplyvňovať politické a iné zásadné otázky týkajúce sa ošetrovateľstva. Ministerská sestra má plniť úlohy ministerstva podľa rozhodnutí ministra, nie presadzovať záujmy sestier,“ dodal člen Rady a Prezídia PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
SK SaPA dlhodobo upozorňovala na potrebu zriadenia pozície ministerskej sestry s patričnými kompetenciami. Bola to taktiež jedna z troch požiadaviek, ktorú SK SaPA požadovala od nového ministra zdravotníctva Tomáša Druckera. „V roku 2016 sme s potešením prijali informáciu o zriadení Odboru ošetrovateľstva v organizačnej štruktúre Ministerstva zdravotníctva SR, čím sme dúfali že sa významnejšie posilní účasť sestier a pôrodných asistentiek na riešení otázok v oblasti ošetrovateľstva a pôrodnej asistencii na Slovensku. Dúfali sme, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker túto funkciu zriadi s patričnými kompetenciami a novej ministerskej sestre umožní robiť také zásadné zmeny v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, ktorú budú pre sestry a pôrodné asistentky prijateľné. Žiaľ, stal sa pravý opak,“ dodala prezidentka Mgr. Iveta Lazorová, PhD., dipl. p. a. s tým, že ministerská sestra by mala mať podobné kompetencie ako jej kolegyňa v Českej republike, ktorá môže vydávať nariadenia, vyhlášky či podobné legislatívne rámce regulujúce ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu.

Ďalšie články v sekcii

TLAČOVÁ SPRÁVA: Ktorý slovenský kraj bude bez sestier ako prvý
Bratislava 27. 11. 2018 – Slovenská sestra bude na Slovensku čoskoro vzácnym artiklom, čo potvrdzujú nepriaznivé národné a medzinárodné štatistiky. Slovenské sestry sa podľa štatistík Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z roku 2016 nachádzajú na 19. mieste z pomedzi 28. členských krajín Európskej únie, pričom najvyšší počet sestier v systéme zdravotnej starostlivosti malo Slovensko naposledy pred 18 rokmi. V porovnaní s krajinami Vyšehradskej štvorky sa Slovensko nachádza na treťom mieste v nedostatku sestier a pôrodných asistentiek.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Slovensko sa stane „centrom“ medzinárodného ošetrovateľstva
Bratislava 05. 10. 2018 – Postavenie sestier a pôrodných asistentiek a ošetrovateľská starostlivosť na Slovensku v súčasnosti. Toto sú nosné témy prestížnej, odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien III.“, ktorá sa uskutoční v dňoch 09. – 10. 10. 2018 v Hoteli Senec v Senci, a ktorú už po tretí krát organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Konferencia sa koná pod záštitou ministerstva zdravotníctva SR a Európskej federácie sestier (EFN), ktorá bude na podujatí zastúpená prezidentkou Elizabeth Adams, či Paulom de Rueve, generálnym sekretárom EFN.
TLAČOVÁ SPRÁVA: Je na škodu veci ak lekár dehonestuje prácu sestry
Bratislava 26. 9. 2018 – Ambulantné sestry a pôrodné asistentky pobúrilo vyjadrenie hlavnej odborníčky ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo Jany Bendovej, ktorá prácu sestry na ambulancii všeobecného lekára chápe iba ako meranie teploty, odber krvi, vyšetrenie moču a podávanie injekcií. Týmto postojom v očiach verejnosti vykresľuje obraz sestier, ako len pasívnych vykonávateľov príkazov lekára. Pravdou však je, že v ambulancii všeobecného lekára sestra vykonáva aj mnoho činností spojených s preventívnou starostlivosťou a manažovaním akútnych a chronických stavov, spolupracuje s lekárom pri posudkových činnostiach (napr. vedenie evidencie dočasne práceneschopných).
Sestry a pôrodné asistentky bez hraníc
Zdravotní sestry a instrumentářky tvoří počtem největší skupinu pracovníků Lékařů bez hranic. Nejvíce potřebujeme zdravotní sestry ovládající alespoň dva světové jazyky. Nejdůležitějším předpokladem je ukončené vzdělání a připravenost pracovat a přebírat odpovědnost v těžkých a nezvyklých podmínkách. Porodní asistentky jsou na misích Lékařů bez hranic velmi potřebné. V celkovém počtu pracovníků tvoří sice jen malou část, jejich význam je nicméně obrovský. Statisíce žen a dětí ročně umírají kvůli těhotenským a porodnickým komplikacím. Úkolem porodních asistentek je právě boj proti jejich vysoké úmrtnosti, která trápí řadu rozvojových zemí.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri